ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กนกอร เวชกรณ์ ID: 2
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kanokorn Wechakorn
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เคมีอินทรีย์ : -
อีเมลล์:   ,  Wechakorn5537855@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
64002 การพัฒนาฟิล์มพลาสติกกรองแสงทางเกษตรที่ผสมควอนตัมดอทจากผักตบชวา ดร.กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,0001 Oct 2020
63037 การจัดทำมาตรฐานของสารสกัดใบไผ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาน ดร.กนกอร เวชกรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนภายใต้แผนงาน การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี300,00015 May 2020
63004 เซ็นเซอร์ทางเคมีของอนุพันธ์โรดามีนสำหรับการตรวจจับไอออนเหล็กในน้ำ ดร.กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2019
62025 การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ติดสารเรืองแสงสำหรับตรวจจับโลหะ ดร.กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2018
62047 การพัฒนานวัตกรรมซีโอไลต์ที่มีรูพรุนขนาดกลางที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกกัวนิดิเนียมเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม ดร.กนกอร เวชกรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Jul 2019
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
235 b-glucosidase enzyme screening from various parts of Tabebuia argentea 1 Jul 2018Suan Sunandha Science and Technology Journal, Volume 5, No.2 SSSTJ , July 2018, DOI: 10.14456/ssstj.2018.7TCI 1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
410 A rhodamine–bistriazole based fluorescent and colorimetric sensor containing a phenyl linker for Fe(III) detection 17 Sep 2020Chemical Papers (2020)SJR Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)
ภาควิชาเคมี
347 Rhodamine-triazole Functionalized Fe3O4@SiO2 Nanoparticles as Fluorescent Sensors for Heavy Metal Ions 21 Jun 2019ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY2019, Vol. 35, No.(3): Pg. 1054-1061SJR Q4 กนกอร เวชกรณ์
(First author)
ภาควิชาเคมี
396 A Schiff base-based ratiometric chemosensor conjugated NBD derivative with the large stock shift for formaldehyde detention 21 Aug 2020Tetrahedron Volume 76, Issue 34, 21 August 2020, 131411ISI Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/