ชื่อนักวิจัย (ไทย):  จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ID: 21
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Julaluk Watthananon
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศ : -
อีเมลล์:   ,  watthananon@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62046 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 3 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ7,076,45521 Apr 2019
61035 การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 2 ระยะขยายผล และนำเสนอผู้พิการที่มีสมรรถนะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ6,614,45527 Apr 2018
60059 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 1 : สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ10,077,66527 Apr 2017
58022 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้สมรรถนะของนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
5 การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6 กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี 8 Jul 2016การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)Proceedings จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
142 A Design and Development the Competency-based System for Persons with Disabilities' in Thailand 5 Jul 2017The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), Busan, Republic of Korea.Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
226 A framework of learning achievement by STEAM education for system analysis and design in case study RMUTT 1 Jun 2018Asia-Pacific Journal of Science and Technology: Volume: 23. Issue: 02 , June (2018). Article ID.: APST-23-02-04 TCI 1 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
38การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561รางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์23 May 2019ไทยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
37อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEMรางวัลชนะเลิศอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯจุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์23 Jan 2019ไทยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
27การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEMรางวัลชนะเลิศที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์6 Jul 2018ไทยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/