ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ฉัตรชัย พลเชี่ยว ID: 24
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chatchai Ponchio
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Energy and Environment : -
อีเมลล์:  chatchai@rmutt.ac.th  ,  c_ponchio@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63044 การพัฒนาชุดต้นแบบเคมีไฟฟ้าสำหรับฆ่าเชื้อในอุปกรณ์อาหาร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 502,00031 Aug 2020
63011 นวัตกรรมฟิล์มบางโฟโตคะตะไลติกสำหรับต้านเชื้อจุลินทรีย์บนผิวของสุขภัณฑ์และผนังในห้องน้ำ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)595,0002 Mar 2020
63041 นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ทุนภายใต้แผนงาน กลุ่ม Global Partnership (และบริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด)3,457,65031 Jul 2020
63042 นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลและการกำจัดจุลินทรีย์ในผักและผลไม้ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)1,368,8946 Mar 2020
63022 การพัฒนานวัตกรรมบำบัดน้ำเสียโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กและอุตสาหกรรมตู้ปลาสวยงาม ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (บริษัท อีเกิลดรีม จำกัด)504,5601 Dec 2019
63002 การพัฒนาสารอินทรีย์แปรแสงสำหรับฟิล์มการเกษตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2019
62014 การพัฒนาเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าจากแผ่นบันทึกคอมแพคดิสก์สำหรับการหาปริมาณสีย้อมเอโวในอาหาร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย300,0001 Oct 2018
62019 การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าเพื่อเตรียมฟิล์มบางขั้วไฟฟ้าสารกึ่งตัวนำสำหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงแบบใช้เมทานอลโดยตรง ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
62050 นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลย่อยสลายได้/เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Jul 2019
62051 นวัตกรรมชุดต้นแบบเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับกำจัดสารฆ่าแมลงปนเปื้อนในผัก ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์250,00015 Jul 2019
61045 การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะมีค่าทองคำและเงินจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,00024 Jul 2018
61031 การพัฒนาวัสดุโฟโตแคตาไลติกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)1,663,00015 Dec 2017
61002 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย423,0001 Oct 2017
61005 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย415,0001 Oct 2017
61024 การพัฒนาแผ่นสตริปเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดปริมาณไนไทรต์ในอาหาร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย280,0001 Oct 2017
61025 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย840,0001 Oct 2017
60054 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,00020 Mar 2017
60005 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย345,0001 Oct 2016
60006 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลสำหรับเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอน ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย430,0001 Oct 2016
60016 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าในการหาปริมาณโลหะหนัก ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย200,0001 Oct 2016
59051 การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,00028 Aug 2015
59052 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,00028 Aug 2015
59047 การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าเพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้และบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
ทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (ชุดโครงการ SME) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)1,223,6403 May 2016
59038 การพัฒนาการหาปริมาณซันเซ็ต เยลโล่ว์ และตาร์ตราซีน ในอาหารโดยใช้เทคนิคโวลแทมเมตรี ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2015
59013 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย441,4001 Oct 2015
59014 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณสีสังเคราะห์ในอาหาร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย245,3001 Oct 2015
59018 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย294,3001 Oct 2015
58028 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณโลหะหนักโดยใช้อนุภาคนาโน ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
58010 การเพิ่มประสิทธิภาพเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซีสสำหรับกำจัดของเสียอินทรีย์และผลิตกระแสไฟฟ้า ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย255,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
145 Development and Design of Photoelectrocatalytic Reactor for Dye Removal from Industrial Systems 24 Nov 2017Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, JapanProceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)
ภาควิชาเคมี
146 Photoelectrocatalytic DEtermination of Chemical Oxygen Demand Using WO3/BiVO4 24 Nov 2017Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, JapanProceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)
ภาควิชาเคมี
91 การผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก โดยใช้ขั้วไฟฟ้าผสมทังสเตนออกไซด์/บิสมัทวานาเดท 31 Jan 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1TCI 1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)
ภาควิชาเคมี
37 Photoelectrocatalytic activity development of copper oside electrode for hydrogen production under visible light irradiation 1 Jul 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No.1 (2016) : 139-144TCI 1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
361 WO3/BiVO4 Photoanode Electrode Improvement for Photoelectrocatalytic Dye Degradation 6 Apr 2020วารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี Vol.19 No.1 (2020): January-JuneTCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
345 Photoelectrocatalytic oxygen production from water splitting using WO3 photoanode fabricated by dip coating technique 30 Jun 2019Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 18, Issue 1, 2019TCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)
ภาควิชาเคมี
321 Photoelectrocatalytic performance improvement of BiVO thin film fabrication via effecting of calcination temperature 15 Feb 2020Surface and Coatings Technology Volume 383, 15 February 2020, 125257SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
371 Improvement ITO/WO3 photo anode electrode fabrication using electrodeposition technique for highly efficient photoelectrocatalytic insecticide degradation 1 Nov 2020Materials Science in Semiconductor Processing Volume 118, 1 November 2020, 105212SJR Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
413 Photoelectrocatalytic improvement of copper oxide thin film fabricated using anodization strategy application in nitrite degradation and promoting oxygen evolution 29 Sep 2020Chemical Papers (2020)SJR Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)
ภาควิชาเคมี
313 Optical properties and photoelectrocatalytic activities improvement of WO3 thin film fabricated by fixed-potential deposition method 1 Dec 2019Optik - International Journal for Light and Electron Optics 198 (2019) 163235SJR Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
270 Photoelectrocatalytic and ultrasonic-assisted effects for organic dye degradation using zinc oxide (ZnO) electrode 8 Apr 2019Key Eng. Mater, 798 (2019) 404 - 411. ฐาน scopus Q3 IF 0.35SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
279 IMPROVEMENT THE BIVO4 PHOTOANODE FABRICATED FOR WATER OXIDATION BY ELECTRODEPOSITION TECHNIQUE 1 Jun 2018International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.76-81SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
280 PHOTOELECTROCATALYTIC CONVERSION OF CO2 INTO VALUE-ADDED ORGANIC COMPOUNDS USING CU2O PHOTOCATHODE 1 Jun 2018International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.70-75SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
54 Electrochemical Fabrication of Cu2O Photocathode for Photoelectrochemical Hydrogen Evolution Reaction 1 Aug 2015Key Engineering Materials Vol.659 (2015) pp 226-230SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
362 Photoelectrodeposition of BiVO layer on FTO/WO photoanodes for highly efficient photoelectrocatalytic chemical oxygen demand sensor applications 1 Oct 2020Applied Surface Science Volume 526, 1 October 2020, 146686ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
372 Novel photoelectrocatalytic/solar cell improvement for organic dye degradation based on simple dip coating WO3/BiVO4 photoanode electrode 1 Aug 2020Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 212, 1 August 2020, 110556ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
34กระบวนการเตรียมฟิล์มทังสเตนออกไซด์ด้วยเทคนิคไซคลิกโวลเมตรีอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030011277 May 2019- 
33กระบวนการเตรียมฟิล์มบางเหล็กออกไซด์ผสมทังสเตนออกไซด์สำหรับกำจัดสีย้อมอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030010571 May 2019- 
31กระบวนการพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดน้ำมันในน้ำอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030008439 Apr 2019- 
32กระบวนการพัฒนาเซลล์อิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับเพิ่มปริมาณออกซิเจน และกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030008469 Apr 2019- 
30กรรมวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มบางทองแดงออกไซด์ด้วยวิธีอโนไดเซชั่นสำหรับการกำจัดไนไตรท์อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
190300074026 Mar 2019- 
26การพัฒนาเซลล์เคมีไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมีในน้ำเสียอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
19030000254 Jan 2019- 
25การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อมอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(ชื่อที่ 1)
180300296521 Dec 2018- 
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
43การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรมรางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation)The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีฉัตรชัย พลเชี่ยว3 Nov 2019สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีภาควิชาเคมี
58การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรมรางวัลระดับดีเด่นโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉัตรชัย พลเชี่ยว8 May 2019ไทยภาควิชาเคมี
8 รางวัล Best presentation (poster)งานประขุมวิชาการ นานาชาติจุลทรรศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ( The 11th Asia-Pacific Microscopy Conference; APMC11) ณ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนท์ รีสอร์ท และ สปา อำเภอป่าตอง จังหวัด ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559ฉัตรชัย พลเชี่ยว27 May 2016ไทยภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/