ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ ID: 25
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chantana Aiempanakit
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   ,  Chantana_rmutt@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62010 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์จากการสปัตเตอริงฟิล์มหนาแน่นซิงค์โดยเทอร์มอลออกซิเดชัน ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย250,0001 Oct 2018
61019 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ผ่านการอโนดิกจากฟิล์มไทเทเนียมที่เตรียมด้วยไฮพาวเวอร์อิมพัลส์แมกนีตรอนสปัตเตอริง ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
59015 การเตรียมไทเทเนียมไดออกไซด์โดยวิธีอโนดิกออกซิเดชันจากแผ่นไทเทเนียมสำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย237,5001 Oct 2015
59017 การเตรียมทังสเตนไตรออกไซด์โครงสร้างระดับนาโนเมตรด้วยวิธีการไฮโดรเทอร์มอล ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย160,0001 Oct 2015
58014 การเคลือบฟิล์มทังสเตนไตรออกไซด์โครงสร้างแบบแท่งระดับนาโนเมตรโดยเทคนิคการเอียงมุมที่ให้ค่าสมบัติอิเล็กโตรโครมิคเพิ่มขึ้น ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย153,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
163 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
99 ผลของความหนาแน่นกำลังดิสชาร์จและการอบต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เตรียมโดยเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง 1 Aug 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 4TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
50 Effects of Continuous and Discontinuous Deposition Time in Reactive Direct Current Magnetron Sputtering of Titanium Dioxide Thin Films 22 Dec 2015Advanced Materials Research vol.1131 pp.251-254SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
194 Effects of Oblique Angle Deposition on Optical and Morphological Properties of WO3 Nanorod Films for Electrochromic Application (60SCI-2.3-57) 30 Aug 2017Materials Today: Proceedings vol.4 pp.6423–6429Non Quatile ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/