ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ชนกนันท์ บางเลี้ยง ID: 26
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chanoknan Banglieng
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ลาศึกษาต่อ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60018 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย198,0001 Oct 2016
59004 การพัฒนาชุดทดลองสำหรับปฏิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย176,6001 Oct 2015
58015 การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย179,9001 Oct 2014
58040 สร้างชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ108,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
274 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ 31 Jan 2019วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019TCI 1 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
198 Development of an Interactive Multimedia Michelson Interferometer Experiment (60SCI-2.3-61) 1 Mar 2018Applied Mechanics and Materials vol.879 pp.284-289SJR Q4 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
344 Development of a Compact XRF System for Elemental Analyses of Archaeological Objects 1 Sep 2019Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1507–1513Non Quatile ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
29ระบบการวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกอนุสิทธิบัตร ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(ชื่อที่ 2)
190300062211 Mar 2019- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/