ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ชาคร ชินวงศ์อมร ID: 28
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chakorn Chinvongamorn
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เคมี : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62023 การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชาคร ชินวงศ์อมร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2018
58019 การพัฒนาปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ ดร.ชาคร ชินวงศ์อมร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้29,0001 Oct 2014
58030 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสาร Apigenin ในกระเพราแดงโดยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปีและไฟฟ้าเคมี ดร.ชาคร ชินวงศ์อมร
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/