ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ชุติมา ประสาทแก้ว ID: 29
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Chutima Prasartkaew
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล : -
อีเมลล์:  chutima_p@rmutt.ac.th  ,  chucane@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62002 การพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเกษตรกรรมชาญฉลาดเพื่อการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคกลางของไทย ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย550,0001 Oct 2018
60062 พัฒนาระบบจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามในศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนโลกไซเบอร์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) บริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด165,00015 May 2017
58005 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย138,9001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
301 Automatic Cut-Off Electric Current Acts as a Circuit Breaker for Extension Cords and a Mobile Notification System: Smart Plug for IoT Approach 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(Co-author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
303 Automatic Reminding Mail-Box 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
154 Management Information System for Curriculum Level Assessment in Education Quality Assurance 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
160 Producing UV Protector Plastic Sheet from Wasted Foam 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
16กล่องจดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
17030010329 Jun 2017156728 Nov 2019
10เครื่องให้บริการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบหยอดเหรียญอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
(ชื่อที่ 1)
140300008712 Feb 20151088214 Dec 2015
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/