ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ฐิตยา ศรขวัญ ID: 30
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Thitaya Sronkwan
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม : -
อีเมลล์:   ,  titava@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63007 การเพิ่มปริมาณสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) และกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) โดยใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ เพื่อมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มข้าวมีสี จังหวัดปทุมธานี สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์240,0001 Apr 2020
62023 การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2018
62005 การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย600,0001 Oct 2018
61023 การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/แมกนีไทต์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย200,0001 Oct 2017
60011 การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย250,0001 Oct 2016
60030 การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย150,0001 Oct 2016
59025 ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือกับการปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
59005 เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย478,8001 Oct 2015
58019 การพัฒนาปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้29,0001 Oct 2014
58027 กระดาษชานอ้อยยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเท้าเหม็น ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้7,0001 Oct 2014
58002 เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย443,1001 Oct 2014
57001 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้45,0001 Oct 2013
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
414 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) ฐิตยา ศรขวัญ
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
314 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles 1 Mar 2020Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948ISI Q1 ฐิตยา ศรขวัญ
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
14ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งอนุสิทธิบัตร ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ชื่อที่ 1)
170300090826 May 20171529327 Jun 2019
11กรรมวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือ โดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งอนุสิทธิบัตร ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
(ชื่อที่ 1)
150300041226 Mar 20151172012 Jul 2016
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/