ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ณัฐชยา คำรังษี ID: 31
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nutchaya Kumrungsee
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  สัตววิทยา : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62040 การต้านทานของหนอนกระทู้หอมต่อสารกำจัดศัตรูพืชต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ไช่เป้าหมาย ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) (สวก.)341,64425 Feb 2019
61042 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสะค้านเพื่อควบคุมหนอนกระทู้หอมในแปลงผัก ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการวิจัยมุ่งเป้า กลุ่มเรื่อง พืชไร่/พืชสวน กรอบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการการผลิต กรอบการวิจัยย่อย การจัดการเทคโนโลยีด้านการักขาพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี1,128,93013 Feb 2018
61047 การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากข่า และสารสูตรผสมดีปลีและว่านน้ำเพื่อควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Lepidoptera: Noctuidae) ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)175,06520 Jun 2018
60056 ความเป็นพิษของสารสกัดจากสะค้านต่อแมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)690,9806 Mar 2017
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
78 Insecticidal activity of the fruits of Piper retrofractum against Spodoptera exigua 31 Mar 2017Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2017)Proceedings (Inter) ณัฐชยา คำรังษี
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
215 Larvicidal effect of compounds isolated from Maerua siamensis (Capparidaceae) against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae 19 Apr 2018Chemical and Biological Technologies in AgricultureSJR Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
135 Toxicity of Houttuynia cordata Thunb extract to Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera : Noctuidae) 1 Mar 2017Comm.Appl.Biol.Sci, vol.81(3), pp.275-278SJR Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
20สูตรสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ควบคุมหนอนกระทู้หอมและกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ชื่อที่ 1)
180300192828 Aug 2018- 
15สูตรสารสกัดสมุนไพรจากสะค้านและพลูคาวเพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และกรรมวิธีการผลิตอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี
(ชื่อที่ 1)
17030009511 Jun 2017- 
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
61สารยับยั้งการกินจากสารสกัดสะค้าน (Piper ribesioides) และพลูคาว (Houttuynia cordata) ต่อหนอนกระทู้หอมรางวัลความคิดสร้างสรรค์การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีณัฐชยา คำรังษี31 May 2019ไทยสาขาวิชาชีววิทยา
60สารเคลือบใบจากสารสกัดจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella) เพื่อยับยั้งการกิน (Anti-feeding) ของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua)รางวัลชมเชยโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับ ุดมศึกษา (นักศึกษา) The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณัฐชยา คำรังษี8 May 2019ไทยสาขาวิชาชีววิทยา
31สูตรสารผสมสารสกัดจากสะค้านและพลูคาวเพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายรางวัลเหรียญเงินงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสณัฐชยา คำรังษี14 Apr 2019สมาพันธรัฐสวิสสาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/