ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ธนศักดิ์ ล้อมทอง ID: 36
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Thanasak Lomthong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  จุลชีววิทยา : -
อีเมลล์:   ,  science_thanasak@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63031 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักวุ้นมะพร้าวโดยเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)130,0001 Aug 2020
63027 การพัฒนาการผลิตแผ่นมาสก์หน้านาโนเซลลูโลสจากข้าวไทยผสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Aug 2020
61044 การผลิตไบโอเอทานอลแบบ Very high gravity (VHG) จากมันสำปะหลังเส้นที่ย่อยด้วยเอนไซม์ย่อยแป้งดิบจากเชื้อแบคทีเรียชอบร้อน Laceyella sacchari LP175 ร่วมกับกากน้ำตาลสำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
สกว.200,00023 Aug 2018
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
348 Effect of Chemical and Physical Factors on Oleaginous Yeast Cultivation by Using Biodiesel-Derived Crude Glycerol as a Main Carbon Source 24 Jun 2019วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
244 Immobilization of poly(L-lactide)-degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175: characterization and evaluation for hydrolysis of poly(L-lactide) polymer 1 Dec 2018วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.8 No.2 : July - December 2018TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
245 Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film 3 Dec 2018Waste and Biomass Valorization, (2018), 1-10SJR Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
328 Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysis 31 Oct 2019International Food Research Journal 26(5): 1515-1523 (October 2019)SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
351 Poly(L-lactide)-Degrading Enzyme from Laceyella sacchari LP175: Cloning, Sequencing, Expression, Characterization and Its Hydrolysis of Poly(L-lactide) Polymer 31 May 2019Chiang Mai Journal of Science Volume 46, Issue 3, May 2019, Pages 417-430SJR Q4 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
35สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นมาร์คหน้าเซลลูโลสจากข้าวอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(ชื่อที่ 1)
190300138829 May 2019- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/