ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ ID: 38
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Tipat Sottiwan
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิจัย วัดผลและสถิติศึกษา : -
อีเมลล์:   ,  Tipat@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60043 แนวทางการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ท่าเรือแหลมฉบัง โดยการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
405 The perceptionof energy saving information of personnel at PhranakhonRajabhat University 21 Feb 2020การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) ภายใต้งานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่Proceedings ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
225 การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑล 1 Aug 2018วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 67-84TCI 1 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
173 ความชุกของการตรวจพบเชื้อดื้อยาในหาผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ 2558 1 Dec 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 218-231TCI 1 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
86 การวางแผนการจัดการโรงงานกล่องขนมสำหรับปริมาณสั่งผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง 31 Jan 2017วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
85 อิทธิพลของภาพลักษณ์ การมีส่วนร่วมทางสังคม และความประทับใจในการบริการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ : กรณีศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับบรากรจากบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาลเลิดสิน 31 Jan 2017วารสารมหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/