ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กมลรัตน์ สมบุตร ID: 4
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kamonrat Sombut
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ : -
อีเมลล์:  kamonrat_s@rmutt.ac.th  ,  jee_math46@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62027 ปัญหาจุดตรึงสำหรับปัญหาเชิงลำดับขั้นที่สามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอสมการการแปรผันและการประยุกต์ ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่100,0001 Oct 2018
61017 ระเบียบวิธีการทำซ้ำรูปแบบใหม่สำหรับปัญหาอสมการการแปรผันบนปัญหาเชิงลำดับขั้นที่สาม ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
59040 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2015
59028 วิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยายของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 09110045 คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2015
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
299 Convergence theorems for some type iterative scheme in non-positive curvature metric spaces 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
292 Viscosity approximation methods for split equilibrium problem and fixed point problem for finite family of nonexpansive mappings in Hilbert spaces 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
152 Hybrid approximate proximal point algorithms for a family of relatively nonexpansive mappings and variational inequalities in Banach spaces 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
161 Some identity involving Common Factor of k-Pell k-Pell-Lucas and Modified k-Pell Numbers 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
139 Remarks on common fixed point results in C*-algebra-valued metricspaces (60SCI-2.3-03) 8 Jul 201717th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
269 Weak convergence theorems for a class of split variational inequality problems 25 Apr 20192018 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization (ICCAIRO)SJR Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
394 Algorithm for Strongly Pseudomonotone Variational Inequality Problems 31 Mar 2020Thai Journal of Mathematics, Vol 18, No.1, (2020), page 166-187SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
242 Modified Proximal Point Algorithms for Solving Fixed Point Problem and Convex Minimization Problem in Non-Positive Curvature Metric Spaces 9 Nov 2018Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
249 Proximal Point Method Involving Hybrid Iteration for Solving Convex Minimization Problem and Common Fixed Point Problem in Non-positive Curvature Metric Spaces 24 Nov 2018Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 809)SJR Q4 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
393 Modified inertial double mann type iterative algorithm for a bivariate weakly nonexpansive operator 30 Apr 2020Carpathian Journal of Mathematics, Vol36, No.1 (2020)ISI Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
133 Fixed Point Results on Generalized (j,y)s-Contractive Mappings in Rectangular b-Metric Spaces 8 Aug 2016Comunications in Mathematics and Applications, vol.7, No.3, pp.207-216Non Quatile กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/