ชื่อนักวิจัย (ไทย):  นริศร์ บาลทิพย์ ID: 44
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Naris Barnthip
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Materials Science and Engineering : -
อีเมลล์:   ,  naris.bt@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63029 แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบพกพาเพื่อกระตุ้นการปลดปล่อยสารออกฤทธิ์จากไฮโดรเจลสำหรับการรักษาบาดแผล ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Aug 2020
61013 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย500,0001 Oct 2017
61014 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของฟิล์มบางไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เจือด้วย Mgและ Cu บนวัสดุไทเทเนียมโดยกระบวนการสปัตเตอร์เพื่อเป็นวัสดุทดแทนกระดูก ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
61015 อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
60053 การพัฒนาวัสดุปิดและสมานแผลจากสารสกัดหยาบใบสาบเสือในรูปแบบของเส้นใยนาโนและไฮโดรเจล ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย200,00017 Mar 2017
60023 อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดหยาบใบสาบเสือจากไฮโดรเจลเจลาตินเพื่อการพัฒนาเป็นวัสดุปิดและสมานแผล ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย132,0001 Oct 2016
60028 การศึกษาโครงสร้างเฉพาะบริเวณและสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกแทนด้วยสังกะสีและแมงกานีส ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
59016 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย333,0001 Oct 2015
58012 การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของเส้นใยนาโนที่มีส่วนประกอบของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดยกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพื่อเป็นวัสดุสมานแผลต้นแบบ ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย659,3001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
230 Preparation and properties of gelatin nanofibers containing liopeptide biosurfactant by electrospinning technique as the prototype of wound covering and healing materials 10 Aug 2018Mater. Res. Express 5 (2018) 095401 online 10August2018SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
47 Preparation of Honey-Gelatin Nanofibers as the Prototype of Wound-Healing and Covering Materials by Electrospinning Process 1 Dec 2015Journal of Bionanoscience December, 2015 vol 9 pp. 475-479 SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
201 Electrospun Chitosan-gelatin Biopolymer Composite Nanofibers for Horseradish Peroxidase Immobilization in a Hydrogen Peroxide Biosensor 15 Oct 2017Biosensors vol.7 Issue 4 pp.47 SJR Q2 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
262 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System 8 Apr 2019Key engineering materials Vol.798 pp.229-234SJR Q3 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
192 Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric Properties of Lead-Free BCZT Ceramics 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.263-26SJR Q4 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
189 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52) 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175SJR Q4 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
311 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering 30 Jul 2020Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788ISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
318 Concentration effect of Chromolaena odorata (Siam weed) crude extract on size and properties of gelatin nanofibers fabricated by electrospinning process 12 Mar 2020Journal of Industrial TextilesISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
18กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรงอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์
(ชื่อที่ 2)
17030017538 Sep 2017- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/