ชื่อนักวิจัย (ไทย):  นิธิวัฒน์ ชูสกุล ID: 46
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Nithiwatthn Choosakul
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Geophysics : -
อีเมลล์:   ,  cnwatthn@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62035 การพัฒนาการเฝ้าระวังและระบุพิกัดตำแหน่งฝนตกแบบใกล้เวลาจริง จากการบูรณาการข้อมูลภาคพื้นดินร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการเกษตรปลอดภัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561200,0001 Nov 2018
60018 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังฟ้าคะนองสำหรับการหาพิกัดพื้นที่การเกิดฝนตก ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย198,0001 Oct 2016
58011 การประกอบเมมเบรนและขั้วไฟฟ้าสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย383,0001 Oct 2014
58044 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับฟ้าคะนองก่อนฝนตก บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ357,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
137 ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคะนองกับอัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการป้องกันความเสียหายของกังหันลมอัเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง (60SCI-2.3-01) 2 Jun 2017การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่Proceedings นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
72 ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคะนองกับอัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการป้องกันความเสียหายของกังหันลมอัเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง 31 May 2017การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่Proceedings นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
300 Investigation of Bangkok Monsoon Onset index using Precipitable Water Vapor 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
10 The influence of buildings to wind velocity and direction 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
284 The relationship between raining and GPS - Precipitable water vapor 1 Nov 2019Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012142 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1380/1/012142SJR Q3 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
186 The Influence of Color Shading Net on the Growing of Lettuce 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.33-36 SJR Q4 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
36ผู้สอนปฏิบัติการรางวัลผู้สอนปฏิบัติการดีเด่นงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรีนิธิวัฒน์ ชูสกุล18 Jan 2019ไทยสาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/