ชื่อนักวิจัย (ไทย):  บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล ID: 50
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Boontida Uapipatanakul
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Engineering Science : -
อีเมลล์:   ,  uapipatanakul.b@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63032 การพัฒนาและแปรสภาพของวัตถุดิบเหลือใช้และของเสียจากกลุ่มวิสาหกิจด้านร้านอาหารสัตว์น้ำ ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนภายใต้แผนงาน ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี650,00015 May 2020
61030 ผลการประยุกต์ใช้การเรียนรู้จากความท้าทายในวิชาเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2017
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
165 A Study of the Effects of Waste Egg and Shrimp Shells on the Toxicity Immobilisation of Chemicals 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(First author)
ภาควิชาเคมี
398 Oxidative Addition of bromobenzene on Au20 and Au10Pd10: Evidenced by Density Functional Theory Calculations 30 Jun 2020วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี January-June 2020 Vol.10 No.1TCI 2 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
232 A Study of the Effects of Waste Egg and Shrimp Shells on the Toxicity Immobilisation of Chemicals 27 Aug 2018Oriental Journal of Chemistry, 34(4)(2018) 1926-1929SJR Q3 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(First author)
ภาควิชาเคมี
205 Innovative Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties 1 May 2018International Journal of GEOMATE, vol.14 issue 45 pp.91-98SJR Q3 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/