ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปรเมนทร์ พอใจ ID: 51
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Porramain Porjai
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   ,  porramain_p@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63015 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)156,80021 Jan 2020
63040 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Aug 2020
62041 โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน) ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี200,0006 Dec 2018
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
252 BEHAVIOR OF PINNED SCROLL WAVES WITH DIFFERENT EXCITABILITY IN A SIMULATED EXCITABLE MEDIA 1 Dec 2018วารารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 8, No 2 (2018) มิถุนายน-ธันวาคม 2561TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
176 influence of Excitability on Scroll Waves in a Simulated Excitable Media 31 Jan 2018วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 64-67TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
174 การคัดพันธุ์ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย 1 Dec 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 หน้า 145-152 ฉบับที่ 2TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
261 Twisted scroll wave dynamics: partially pinned waves in excitable chemical media 16 Jan 2019Physical hemistry Chemical Physics , 2019,21, 2419-2425SJR Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
196 Generation of Spiral Waves Pinned to Obstacles in a Simulated Excitable System (60SCI-2.3-59) 20 Oct 2017Journal of Physics: Conference Series vol.901 pp. 012021SJR Q3 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
46กรรมวิธีการเพิ่มปริมาณของเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตร ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
200300115529 May 2020- 
39กรรมวิธีการผลิตผงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีปริมาณสารคอร์ไดซิปินและอะดีโนซินสูงด้วยพลาสม่าเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตร ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
19030025552 Oct 2019- 
37กรรมวิธีการดร่งการงอกของเมล็ดผักบุ้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติอนุสิทธิบัตร ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
(ชื่อที่ 1)
190300193630 Jul 2019- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/