ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ประภาส ทองรัก ID: 54
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Prapas Thongrak
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ : -
อีเมลล์:   ,  prapas_mac@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
8 การพัฒนารูปแบบการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน IEEE 829-1998 26 Jul 2016ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”Proceedings ประภาส ทองรัก
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7 แนวคิดการบริหารความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพื้นฐานมาตรฐาน ISO 3100 26 Jul 2016ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”Proceedings ประภาส ทองรัก
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านสุขภาพกรณีศึกษา ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 26 Jul 2016ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”Proceedings ประภาส ทองรัก
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 สื่อมัลติมีเดียสำหรับเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษากลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง ฯ 26 Jul 2016ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”Proceedings ประภาส ทองรัก
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ 23 Dec 2015โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรProceedings ประภาส ทองรัก
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดดอกไม้ด้วยเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 8 Aug 2015การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นProceedings ประภาส ทองรัก
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
39การเรียนการสอน Active learning กลุ่ม STEMรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1อาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active learning ดีเด่น กลุ่ม STEM ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯประภาส ทองรัก23 Jan 2019ไทยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
25การเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEMรางวัลรองชนะเลิศที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การจัดการเรียนการสอน แบบ Active learning รูปแบบ STEM 4-6 กรกฎาคม 2561ประภาส ทองรัก6 Jul 2018ไทยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
26ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 (สายวิชาการ) กลุ่ม 1 ลำดับที่ 1 พนักงานมหาวิทยาลัย 4-6 กรกฎาคม 2561ประภาส ทองรัก6 Jul 2018ไทยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/