ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ID: 57
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Preeyaporn Chaiyasat
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Molecular Science and Material Engineering : -
อีเมลล์:   ,  p_chaiyasat@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63021 นวัตกรรมนาโนแคปซูลหลายหน้าที่สาหรับผ้าปรับสภาพความร้อนและต้านเชื้อจุลชีพ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) 520,00010 Oct 2019
63019 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด450,00010 Oct 2019
62053 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มและโทนเนอร์จากองุ่นตกเกรดและกากองุ่น ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562231,00028 Sep 2018
62054 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากเห้ดร่างแหกระโปรงยาว ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562231,00028 Sep 2018
62056 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมแก้ปัญหาผมหงอกจากดอกเข้าพรรษา ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562231,00028 Sep 2018
62057 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มจากกากถั่วดาวอินคา ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปี 2562231,00028 Sep 2018
62013 อนุภาคนาโนพิลิเมอร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและมีความเสถียรสูงสำหรับการแยกสีย้อมชนิดประจุบวกและลบ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
62016 การพัฒนาการเตรียมไมโครและนาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยโดยใช้พอลิเมอร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
62050 นวัตกรรมพอลิเมอร์ไฮโดรเจลย่อยสลายได้/เข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการปลดปล่อยปุ๋ย ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Jul 2019
61031 การพัฒนาวัสดุโฟโตแคตาไลติกที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการบำบัดน้ำเสีย ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)1,663,00015 Dec 2017
61002 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์โฟโตแคตาไลติกอัจฉริยะสำหรับการบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย423,0001 Oct 2017
61003 ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย360,0001 Oct 2017
61004 การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย360,0001 Oct 2017
61005 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย415,0001 Oct 2017
61025 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียต้นแบบในฟาร์มเลี้ยงกุ้งโดยใช้วัสดุผสมของโฟโตคะตะไลติกกับพอลิเมอร์นำไฟฟ้า ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย840,0001 Oct 2017
60070 การพัฒนามัลติฟังก์ชันไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปีงบประมาณ 2560 (บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์)502,00011 Aug 2017
60003 การผลิตซูเปอร์แอบซอร์เบินท์ ไฮโดรเจล ชนิดใหม่โดยใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เปลี่ยนหมู่ฟังก์ชัน ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2016
60004 ไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนชนิดใหม่สำหรับผ้าควบคุมอุณหภูมิและต้านแบคทีเรีย ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย400,0001 Oct 2016
60005 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย345,0001 Oct 2016
60020 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลที่แคบในกระบวนการแบบอิมัลชัน ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย500,0001 Oct 2016
59044 ความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียผลิตเซลลูโลสสำหรับผลิตเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ350,0001 Oct 2015
59006 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย353,2001 Oct 2015
59007 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11 ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย397,3001 Oct 2015
59009 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะจากวัสดุชีวภาพด้วยเทคนิคการประกอบได้เองสำหรับส่งผ่านยาสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบในผู้สูงอายุ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย454,7001 Oct 2015
59013 การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรเคมิคอลร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากกระบวนการแยกน้ำ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย441,4001 Oct 2015
58006 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลระดับนาโนเมตรที่หุ้มสารสกัดสมุนไพรไทยจากตำรับยาสมุนไพรไทยในตำรานิทาน โรคคำฉันท์ 11 (โครงการย่อยที่ 2 ของวิทยาลัยแพทย์แผนไทย) แผนงานวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นปะสมุนไพรไทย เพื่อบรรเทาอาการปวดและอักเสบจากตำรานิทานโรคคำฉันท์ 11ที่กักเก็บในอนุภาคนาโนสำหรับผู้สูงอายุ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย408,9001 Oct 2014
58016 การเตรียมเซลลูโลสจากเยื่อกระดาษสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย298,1001 Oct 2014
58017 การเตรียมพอลิเมอร์แคปซูลหุ้มสารหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย340,6001 Oct 2014
58039 การปรับปรุงสมบัติทางความร้อนของวัสดุเก็บความร้อนในพอลิเมอร์แคปซูลด้วยเปลือกพอลิเมอร์ชนิดชอบน้ำ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ382,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
294 Preparation of heat storage microcapsules by microsuspension polymerization using block copolymer as a stabilizer 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
143 Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties Prepared by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization 24 Nov 2017Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan, pp.839-844.Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
76 Encapsulation of herbal estracts with poly(l-lactic acid) by a simple solvent evaporation 3 Dec 2016In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, ThailandProceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
75 Preparation and Characterization of Functional Poly(methyl methacrylate-acrylic aciddivinylbenzene) Microcapsule Encapsulated Octadecane 3 Dec 2016In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, ThailandProceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
352 High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism 6 Apr 2020Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 19, Issue 1, 2020TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
107 Preparation of stable poly(methacrylic acid)-b-polystyrene emulsifier-free emulsion iodine transfer polymerization (emulsion ITP) with self-assembly nuclearion 10 Feb 2017Polymer vol.110, pp.124–130SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
106 Innovative synthesis of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) 28 Dec 2016Solar Energy Materials and Solar Cells vol.157, pp.996–1003SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
60 Innovative biolo of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) 1 Dec 2016Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 157, December 2016, Pages 996–1003SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
110 Synthesis of micrometer-sized poly(methyl methacrylate) particles by microsuspension iodine transfer poly merization (ms ITP) 21 Sep 2016RSC Adv, vol.6, pp.95062-95066SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
415 Composite polymer particles containing bismuth vanadate particles for self-cleaning fabrics 6 Oct 2020Journal of Industrial Textiles ,Article first published online: October 6, 2020SJR Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
363 Secondary particle formation in suspension polymerization using a particulate surfactant 27 May 2020Polymer-Plastics Technology and MaterialsSJR Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
57 Influence of Poly(L-lactic acid) Molecular Weight on the Encapsulation Efficiency of Urea in Microcapsule Using a Simple Solvent Evaporation Technique 11 Feb 2016POLYMER-PLASTICS TECHNOGOGY AND ENVINEERING 2016, VOL.55, No.11,1131-1136 SJR Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
264 High Encapsulation Efficiency of Magnetite Nanoparticles in Hydrophobic Polymer Microcapsules Using Microsuspension Conventional Radical Polymerization 28 Apr 2019Oriental Journal of Chemistry Vol.35, No.2 ,Pg. 516-522SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
266 Preparation of crosslinked poly(Lactic acid-co-glycidyl methacrylate) microspheres by phase inversion emulsification 1 Dec 2018Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5) : 2048-2058SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
228 Novel Green Hydrogel Material using Bacterial Cellulose 25 Jul 2018Oriental Journal of Chemistry 2018 Vol.34, No.(4) Page 1735-1740SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
205 Innovative Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties 1 May 2018International Journal of GEOMATE, vol.14 issue 45 pp.91-98SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
202 Synthesis of Uniform and Stable Molecularly Imprinted Polymer Particles by Precipitation Polymerization 25 Oct 2017Oriental Journal of Chemistry vol.33 no.5 pp.2370-2376SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
53 Encapsulation of octadecane in poly(divinylbenzene-co-methyl methacrylate) using phase inversion emulsification for droplet generation 5 Jan 2016Journal of Macromolecular ScienceSJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
237 High Performance Poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) Microcapsule Encapsulated Heat Storage material for Thermoregulating Textiles 30 Oct 2018Fibers and Polymers Vol.19 ปี ค.ศ. 2018 หน้า 2039-2048ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)
ภาควิชาเคมี
255 High performance biocompatible cellulose-based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization 22 Jan 2019Polymer International 2019:68 pp.714-723ISI Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
44สูตรสารเคลือบที่ประกอบด้วยอนุภาคพิลิเมอร์ผสมอนุภาคบิสมัทวานาเดตที่มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียและกำจัดสีสำหรับวัสดุสิ่งทออนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
200300081317 Apr 2020- 
49สูตรการเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์สองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดอนุภาคสำหรับผลิตน้ำมันหล่อเย็นและกรรมวิธีการผลิตสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
200100164520 Mar 2020- 
23องค์ประกอบของพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลที่ใช้หุ้มอนุภาคนาโนโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสียซึ่งนำมาใช้ใหม่ได้อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
180300246124 Oct 2018- 
47พอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยและกระบวนการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 2)
130100517116 Sep 2013- 
48กรรมวิธีการเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดแคปซูลหุ้มปุ๋ยละลายน้ำได้อนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(ชื่อที่ 1)
130100517216 Sep 2013- 
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
45พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่านงาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีปรียาภรณ์ ไชยสัตย์30 Nov 2019สาธารณรัฐเกาหลีภาควิชาเคมี
30Reusable Smart Polymer Microcapsule for Dye Treatment in Waste Waterรางวัลเหรียญเงินงาน The 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561 ณ ประเทศเยอรมันปรียาภรณ์ ไชยสัตย์4 Nov 2018ประเทศเยอรมันภาควิชาเคมี
24ผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ด้านผลงานวิจัยเชิงพื้นฐาน (RMUTT Outstanding Researcher in Basic Research) ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2560 4-6 กรกฎาคม 2561ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์6 Jul 2018ไทยภาควิชาเคมี
15ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ดีเด่นโครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ไทยภาควิชาเคมี
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/