ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปิยนันท์ เทียบศรไชย ID: 59
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Piyanan Teabsornchai
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศ : -
อีเมลล์:   ,  piyanan.ann@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
58021 การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคที่เกิดในสุนัขเบื้องต้น ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
58022 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้สมรรถนะของนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านสุขภาพกรณีศึกษา ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 26 Jul 2016ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”Proceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6 กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี 8 Jul 2016การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)Proceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ 23 Dec 2015โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรProceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดดอกไม้ด้วยเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด 8 Aug 2015การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นProceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
380 A Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm 25 Jul 2014The 5th Rajamangala University of Technology International Conference (5th RMUTIC), July 23-25, 2014, Pranakornsriayuthaya, Thailand.Proceedings (Inter) ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/