ชื่อนักวิจัย (ไทย):  พนารัตน์ ทองเพิ่ม ID: 61
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Panarat Thongpoem
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  พฤกษศาสตร์ : -
อีเมลล์:   ,  pana_poem@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63025 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวบาในสภาวะปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์ ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.240,0001 Apr 2020
60066 ที่ปรึกษาเพื่อรวบรวมข้อมูลบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพพืชวงศ์เงาะในประเทศไทย ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)1,700,00020 Mar 2017
60049 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต TDZ และ NAA ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสของอุบลชาติ ในสภาวะปลอดเชื้อ ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/