ชื่อนักวิจัย (ไทย):  พิเชฐ คุณากรวงศ์ ID: 62
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pichate Kunakornvong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล : -
อีเมลล์:   ,  pichate_k@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63005 โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานกิจการยุติธรรม1,500,00025 Oct 2019
62061 ต้นแบบระบบอิมเมจโปรเซสซิ่งสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ITAP804,00029 Aug 2019
62024 การวัดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีด้วยวิธีการประมวลผลภาพจากชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2018
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
404 Exploration of the earth environment using “Himawari-8” data of meteorological satellite and deep learning 31 Dec 2020UTK Research Journal Vol 14 issue 2 July-December 2020TCI 2 พิเชฐ คุณากรวงศ์
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/