ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ภูริพัฒน์ กันธา ID: 65
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Puripat Kantha
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  วัสดุศาสตร์ : -
อีเมลล์:  pooripat141@gmail.com  ,  joonjanz_462@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
61033 การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วชนิด BCZT ด้วยการเจือสาร BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่600,0003 Apr 2017
61015 อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
58050 การศึกษาผลกระทบของสารเจือเซอร์โคเนียมต่อสมบัติของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCTS ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
58052 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของวัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีการเติมคาร์บอน ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
268 Relationship in dielectric, ferroelectric behaviors and large strain response of BaTiO3-doped (Bi0.4871Na0.4871)La0.0172TiO3 ceramics 13 Mar 2019Materials Research Express Vol.6 , No.6 (2019)SJR Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
262 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System 8 Apr 2019Key engineering materials Vol.798 pp.229-234SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
210 Effect of KNbO3 Addition on Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics 5 Apr 2018Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.129-137SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
211 Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 Ceramic with Various Sintering Times 5 Apr 2018Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.138-146SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
193 Piezoelectric and Ferroelectric Properties of KNbO3 Added Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics 1 Aug 2017Key Engineering Materials vol.751 pp.384-389SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
191 Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Lead-Free Zr-Doped BCTS Ceramics 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.259-262SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
192 Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric Properties of Lead-Free BCZT Ceramics 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.263-26SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
189 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52) 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
310 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials 1 Apr 2020Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670ISI Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
10 Best Poster Presentationงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯภูริพัฒน์ กันธา24 Jun 2016ไทยสาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/