ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ ID: 7
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kittipong Klinjan
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศ : -
อีเมลล์:   ,  wit_kittipong@mail.rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
59039 ติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2015
59023 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในเจเนอชั่นแซด กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
58036 การวิเคราะห์ตัวแบบโดยวิธีการถดถอยแบบฟัซซี กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
185 Time Series Anlysis and Statistical Process Control for anomaly Detection: An Application to the Situation of PM 10 in Northern Thailand 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.379-382 SJR Q4 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(Co-author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/