ชื่อนักวิจัย (ไทย):  รวมพร โพธิ์ทอง ID: 72
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Ruamporn Potong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  วัสดุศาสตร์ : -
อีเมลล์:   ,  ja.ruamporn@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62039 การพัฒนาวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอชโซลานกับการเติมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่600,0001 Mar 2019
62015 คุณสมบัติกายภาพและไฟฟ้าของวัสดุผสมเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ สำหรับวัสดุฉลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย300,0001 Oct 2018
59045 การออกแบบ การประดิษฐ์ และประสิทธิภาพของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ กับการเตมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ600,0001 Mar 2016
58050 การศึกษาผลกระทบของสารเจือเซอร์โคเนียมต่อสมบัติของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCTS ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
58052 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของวัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีการเติมคาร์บอน ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
275 Dielectric and piezoelectric properties of 2-2 connectivity lead-free piezoelectric ceramic Bi0.5Na0.5TiO3/Portland cement composites 1 Nov 2018Ceramics International Volume 44, Supplement 1, November 2018, Pages S220-S223SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
207 Microstructure, Dielectric and Piezoelectric Properties of 0–3 lead free Barium Zirconate Titanate Ceramic-Portland Fly Ash Cement Composites 18 Sep 2017Ceramics International vol.44 pp.76-82SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
206 Poling Effects and Piezoelectric Properties of PVDF Modified 0–3 Connectivity Cement-based/lead-free0.94(Bi0.5Na0.5)TiO3–0.06BaTiO3 Piezoelectric Ceramic Composites (60SCI-2.3-69) 6 Sep 2017Journal of Materials Science vol.53 vol.53 pp.345-355SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
116 Microstructure and performance of 1–3 connectivity environmental friendly lead-free BNBK-Portland cement composites 7 Feb 2017Materials Research Bulletin, Vol.90, pp.59–65SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
115 Acoustic impedance and electromechanical coupling coefficient of 2-2 parallel connectivity barium titanate piezoelectric ceramic-Portland cement composites 14 Dec 2016Integrated Ferroelectrics, vol.176, issue 1, pp.85-94SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
114 Acoustic and dielectric properties of 0–3 bismuth sodium titanate-bismuth potassium titanatebarium titanate/cement composites 2 Sep 2016Ferroelectrics, Letters Section, vol.43, issue 4-6 pp.77-81 SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
199 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62) 1 Mar 2018Applied Mechanics and Materials, vol.879 pp.156-160SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
189 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52) 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
190 Influence of BNBK Particle Size on Properties of 0-3 Lead-Free BNBK Ceramic-Portland Cement Composites 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.183-186SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/