ชื่อนักวิจัย (ไทย):  รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ ID: 74
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Russameeruk Noonuruk
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   ,  russameruk@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63028 การพัฒนาผิวอิเล็กทรอนิกส์หลายหน้าที่ของเส้นใยนาโนไฮบริดแบบยืดหยุ่น PVDF/ZnO/Ag และ PVDF/ZnO/Cu ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์200,00015 Aug 2020
62018 ตัวนำโปร่งแสงนำไฟฟ้าบนฐานรองรับนาโนเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อประยุกต์ใช้งานทางด้านเซลล์แสงอาทิตย์แบบอินทรีย์ ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย280,0001 Oct 2018
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
322 Visible-light-driven Photodegradation of Commercial Dyes by the Cooperation of Co-doped TiO2 Material 2 Oct 2019Current Applied Science and Technology Vol. 20 No. 1 (2020)TCI 1 รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
277 EFFECT OF TITANIUM DOPANT ON PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF WO3 THIN FILMS PREPARED BY SOL-GEL METHOD 1 Mar 2019Suranaree J. Sci. Technol. Vol. 26 No. 1; January - March 2019TCI 1 รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/