ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วรนุศย์ ทองพูล ID: 78
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Voranut Thongpool
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ฟิสิกส์ : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63017 การพัฒนาสารเคลือบที่มีคุณทำความสะอาดตัวเองสำหรับสถานีอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)246,40021 Jan 2020
63033 การพัฒนาและแปรสภาพวัสดุทางการเกษตรของชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อลดปริมาณของเสีย และการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนภายใต้แผนงาน ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี650,00015 May 2020
63038 โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)607,50022 Jun 2020
63039 โครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)418,0008 Jun 2020
62034 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอตตกค้างในผัก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561300,0001 Nov 2018
62003 การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย200,0001 Oct 2018
62004 คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CdWO4 และ Bi4Ge3O12 ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย220,0001 Oct 2018
61023 การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/แมกนีไทต์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย200,0001 Oct 2017
60011 การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย250,0001 Oct 2016
60014 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย350,0001 Oct 2016
60030 การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย150,0001 Oct 2016
59048 การสร้างและพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)210,0008 Jun 2016
59012 คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และYAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย315,0001 Oct 2015
58013 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึก LYSO:Ce LSO:Ce และYSO:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย170,5001 Oct 2014
58043 การเตรียมและการศึกษาการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารประกอบระหว่างรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์ ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ297,5001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
414 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
307 Efficiency ot Growth with Nano-Microbe on Palm-Perived Biochar and using Fine Nano Microblubble water in Organic Lactuce Sativa Longifolla. at Bueng Ba Community, Pathum Thani Province 21 May 2019The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas&Micro/NanoBubbles to Agriculture and Aquaculture 2019 May 18-21, 2019 at Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, ThailandProceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
163 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
77 Effect of Ascorbic acid Concentration on Electrical Conductivity of reduced Graphene oxide 6 Aug 20163rd International conference on Innovative Engineering Technologies (ICIET'2016) Bangkok, ThailandProceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
338 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators 31 Dec 2019วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
253 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection 1 Mar 2019KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
92 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา 31 Jan 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
98 การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา 1 Dec 2016วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
121 Preparations, Characterizations, and a Comparative Study on Photovoltaic Performance of Two Different Types of Graphene/TiO2 Nanocomposites Photoelectrodes 21 Mar 2017Journal of Nanomaterials, vol.2017, pp.1-13SJR Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
285 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding 1 Nov 2019Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
287 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method 1 Nov 2019Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, ThailandSJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
286 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection 1 Nov 2019Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, ThailandSJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
212 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75) 31 May 2018Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
113 Preparation and Photocatalytic Performance of RGO/TiO2 Photocatalyst 25 Jan 2017Key Engineering Materials, vol.728, pp 359-363SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
44 Green Approach for the Reduction of Graphene Oxide by Thai Shallot 18 Aug 2015Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.696-699 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
45 Interaction of 662 keV Gamma Rays with LYSO(Ce) and BGO Single Crystal Scintillators 18 Aug 2015Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.764-767 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
223 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES 1 Jun 2018Digest Journal of Nanomaterials and BiostructuresSJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
188 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.204-207SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
187 Intrinsic Light Yield and Loss Parameter of Y2SiO5:Ce Single Crystal Scintillator (60SCI-2.3-50) 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.329-332 SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
314 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles 1 Mar 2020Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948ISI Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
392 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection 28 Aug 2020Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99Non Quatile วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
343 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy 1 Sep 2019Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499Non Quatile วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
27กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงอนุสิทธิบัตร ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ชื่อที่ 1)
190300048826 Feb 2019- 
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
9 Best Oral Presentationเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering Innovation (ICEI2016) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม.วรนุศย์ ทองพูล7 Jun 2016ไทยสาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/