ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ID: 79
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Waraphan Sarasureeporn
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  Electrical Engineering : -
อีเมลล์:   ,  waraphan@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60029 การพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
58053 ระบบฐานความรู้สนับสนุนการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสำหรับข้าวไทย วรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/