ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วรรณา ศรีปราชญ์ ID: 80
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wanna Sriprad
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ : -
อีเมลล์:   ,  wabba_sruorad@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60048 เทคนิคการประมาณวางนัยทั่วไปสำหรับการแก้ปัญหาอสมการเชิงแปรผันและปัญหาจุดตรึง ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
59040 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2015
59029 วิธีเมทริกซ์สำหรับจำนวนฟีโบนัชชีทั่วไปและการประยุกต์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้20,0001 Oct 2015
58023 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับการหาผลเฉลยของ ปัญหาจุดตรึง ปัญหาอสมการการแปรผัน และปัญหาเชิงคุณภาพ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
162 Some new (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas identites by matrix methods 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
28 On the k-Jacobsthal-Lucas Numbers by Matrix Methods 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
26 Viscosity approximation method for the sum of two different types of finitely many accretive operators in Banach spaces 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
171 On Some Identities and Generating Functions for (s,t ) - Pell and (s,t) - Pel l-Lucas Numbers 1 Dec 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 194-199TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
105 Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations 1 Apr 2017SNRU Journal of Science and Technology vol.9 no.1 TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
42 Some Pell and Pell-Lucas identities by matrix methods and their applications 1 Jul 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No1 2016TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
263 Weak and Strong Convergence of Hybrid Subgradient Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Nonspreading-Type Mappings in Hilbert Spaces 23 Mar 2019KYUNGPOOK Math. J. 2019; 59(1): 83-99SJR Q3 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
134 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers by matrix methods 5 Sep 2016Annales Mathematicae et Informaticae, vol.46 pp.195-204 SJR Q4 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/