ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ID: 81
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Watcharapong Worrasettapong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: เกษียณ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เคมีวิเคราะห์ : -
อีเมลล์:  watch@rmutt.ac.th  ,  eslap@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60016 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสำหรับใช้เป็นเซนเซอร์เชิงเคมีไฟฟ้าในการหาปริมาณโลหะหนัก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย200,0001 Oct 2016
59038 การพัฒนาการหาปริมาณซันเซ็ต เยลโล่ว์ และตาร์ตราซีน ในอาหารโดยใช้เทคนิคโวลแทมเมตรี ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2015
58018 การผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
58028 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบฟิล์มพลวงสำหรับหาปริมาณโลหะหนักโดยใช้อนุภาคนาโน ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/