ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วันทนีย์ เขตต์กรณ์ ID: 82
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wanthanee Khetkorn
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีชีวภาพ : -
อีเมลล์:   ,  p_wanthane@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63003 การศึกษาความชุกของการปนเปื้อน Salmonella spp., Salmonella typhimurium, และ salmonella enteritidis ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) จากตลาดขนาดใหญ่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2019
62049 การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดโพลีเอมีนเพื่อยืดอายุกล้วยหอมทองหลังจากการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาภายใต้อุณภูมิห้อง ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์220,00015 Jul 2019
61021 การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
60052 การลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตชีวมวลและการนำเซลล์ไปใช้ประโยชน์ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด200,0001 Aug 2016
60040 การพัฒนาวัสดุตรึงเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสเฟตในแหล่งน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี300,0001 Oct 2016
60015 การตรวจหาแบคทีเรียที่ผลิตพลาสติกชีวภาพอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ดีเอ็นเอติดตามและมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย350,0001 Oct 2016
59032 การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp. ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณเงินรายได้30,0001 Oct 2015
58051 การเพิ่มการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่ตรึงไนโตรเจน Anabaena sp. ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
88 Suitable cell age for enhanced poly-ß-hydroxybutyrate accumulation under photoautotrophic nutrient deprivation of Synechocystis sp. PCC 6803 1 Dec 2016วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2TCI 1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
330 Utilization of shrimp wastewater for poly-β-hydroxybutyrate production by Synechocystis sp. PCC 6803 strain ΔSphU cultivated in photobioreactor 30 Sep 2019Biotechnology Reports Volume 23, September 2019, e00345SJR Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)
สาขาวิชาชีววิทยา
391 Enhanced H2 production with efficient N2-fixation by fructose mixotrophically grown Anabaena sp. PCC 7120 strain disrupted in uptake hydrogenase 31 May 2020Algal Research Volume 47, May 2020, 101823ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
63 Enhancement of poly-3-hydroxybutyrate production in Synechocystis sp. PCC 6803 by overexpression of its native biosynthetic genes 7 May 2016Bioresource Technology, 214, 761-768 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/