ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์ ID: 86
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wimonmas Bamrungsetthapong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  คณิตศาสตร์ประยุกต์ : -
อีเมลล์:   ,  pongthink@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60044 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับระบบแบบหลายขั้นตอนภายใต้อายุการใช้งานที่มีการแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60036 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
306 Optimal design of Double Acceptance Sampling Plan to Minimizing the Total Cost Using Genetic Algorithm 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
370 Mixed Control Chart Design Using the Integration of Genetic Algorithm and Monte Carlo Simulation 30 Jun 2020Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 2 (2020) Pages 651{667SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
229 Reliability Analysis for Non-repairable Multi-state System under Fuzzy Weibull failure rate 1 Sep 2018Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018 no.21 1035-1044SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
184 Hybrid Fuzzy Estimation of System Reliability for Multi-State System 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol. 866 pp.387-391 SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/