ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กีรติบุตร กาญจนเสถียร ID: 9
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Keeratiburt Kanchanasation
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  Computer Science : -
อีเมลล์:   ,  K.kanchanasatian@yahoo.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63026 แอพพลิเคชันสำหรับการหาผู้บริจาคและผู้ขอรับบริจาคด้วยเทคนิคการจับคู่ข้อมูล กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการวิจัยต่อสู้วิกฤติ COVID-1982,0008 May 2020
60046 ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติโดยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับบ้านอัจฉริยะและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
301 Automatic Cut-Off Electric Current Acts as a Circuit Breaker for Extension Cords and a Mobile Notification System: Smart Plug for IoT Approach 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
303 Automatic Reminding Mail-Box 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
166 Smart Trashcan Using NodeMCU, Ultrasonic Sensor and an Android Mobile Application 8 Dec 2017The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
81 The Recommender System for Weight Loss Activity applying Ontological Knowledge-Based 26 Aug 20168th RMUTNC Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok, Thailand Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
รหัสชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร 
38ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลปริมาณการใช้น้ำอนุสิทธิบัตร กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
190300248926 Sep 2019- 
28ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติอนุสิทธิบัตร กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
190300049126 Feb 2019- 
3ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(ชื่อที่ 1)
180100390328 Jun 2018- 
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/