ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ศราวุธ ใจเย็น ID: 90
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sarawut Jaiyen
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิศวกรรมนิวเคลียร์ : -
อีเมลล์:   ,  sarawut@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62003 การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์ ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย200,0001 Oct 2018
60014 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย350,0001 Oct 2016
59012 คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และYAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย315,0001 Oct 2015
58015 การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
สาขาวิชาฟิสิกส์
งบประมาณรายจ่าย179,9001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
70 การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุรีไซเคิล HDPE และวัสดุไมโครจากแร่รูไทล์ของไทย 19 Oct 2016การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีProceedings ศราวุธ ใจเย็น
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
300 Investigation of Bangkok Monsoon Onset index using Precipitable Water Vapor 24 Nov 2019The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, TaiwanProceedings (Inter) ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
338 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators 31 Dec 2019วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22TCI 1 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
253 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection 1 Mar 2019KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)TCI 1 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
92 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา 31 Jan 2017วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1TCI 1 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
285 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding 1 Nov 2019Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
287 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method 1 Nov 2019Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, ThailandSJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
286 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection 1 Nov 2019Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, ThailandSJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
284 The relationship between raining and GPS - Precipitable water vapor 1 Nov 2019Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012142 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1380/1/012142SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
212 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75) 31 May 2018Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
223 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES 1 Jun 2018Digest Journal of Nanomaterials and BiostructuresSJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
199 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62) 1 Mar 2018Applied Mechanics and Materials, vol.879 pp.156-160SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
198 Development of an Interactive Multimedia Michelson Interferometer Experiment (60SCI-2.3-61) 1 Mar 2018Applied Mechanics and Materials vol.879 pp.284-289SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
188 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite 6 Jun 2017Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.204-207SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
314 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles 1 Mar 2020Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948ISI Q1 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
392 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection 28 Aug 2020Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99Non Quatile ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
344 Development of a Compact XRF System for Elemental Analyses of Archaeological Objects 1 Sep 2019Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1507–1513Non Quatile ศราวุธ ใจเย็น
(First author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
343 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy 1 Sep 2019Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499Non Quatile ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
40 รางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรังศราวุธ ใจเย็น3 Aug 2018ไทยสาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/