ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ศิรินภา อายุยืน ID: 91
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sirinapa Aryuyuen
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  สถิติ : -
อีเมลล์:   ,  sirinapastat@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
60042 คุณสมบัติทางสถิติ การจำลองสถานการณ์ และการประยุกต์ของการแจกแจงแบบลินด์เลย์สองพารามิเตอร์แบบตัดปลาย ดร.ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2016
60036 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งบประมาณเงินรายได้10,0001 Oct 2016
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
179 Truncated two-parameter Lindley distribution and its application 30 May 2018วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol.17, 2018, No.1, หน้า 19-32TCI 1 ศิรินภา อายุยืน
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
400 Discrete Generalized Odd Lindley-Weibull Distribution with Applications 18 Jul 2020Lobachevskii Journal of Mathematics volume 41, pages945–955(2020)SJR Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
356 The Type II Topp Leone‑Power Lomax Distributionwith Analysis in Lifetime Data 6 May 2020Journal of Statistical Theory and Practice (2020) 14:31SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
213 A Topp-Leone Generator of Exponentiated Power Lindley Distribution and Its Application 1 Apr 2018Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018, No.12, 567-579SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
69 Characterisation of the multivariate negative binomialgeneralised exponential distribution 1 Apr 2016Maejo International Journal fo Science and Technology 2016, 10(02), 197-208SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
316 THE TRUNCATED ISHITA DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATION 1 Feb 2020International Journal of Applied Mathematics Volume 33 No. 1 2020, 99-108SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
342 The Truncated Power Lomax Distribution: Properties and Applications 15 May 2019Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2019; 16(9): 655-668.SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
183 Methods for Parameter Estimation of the Negative Binomial-Generalized Exponential Distribution 6 Jun 2017Applied Mechanics and Meterials vol. 866 pp.383-386 SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/