ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ศิริวรรณ ตี้ภู่ ID: 92
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Siriwan Teepoo
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  เคมี : -
อีเมลล์:   ,  suwansa_ard@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63006 นวัตกรรมชุดตรวจสอบแป้งทนย่อยเพื่อจำแนกสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์240,0001 Apr 2020
63008 การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อยให้กับข้าวพื้นเมือง จ.ปทุมธานี โดยใช้เทคนิคการฉายรังสีแกมมา ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์240,0001 Apr 2020
62036 การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดคลอรีน ซัลไฟด์และฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับตรวจวัดน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,00023 Jan 2019
62025 การพัฒนาอนุภาคนาโนแม่เหล็กที่ติดสารเรืองแสงสำหรับตรวจจับโลหะ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี50,0001 Oct 2018
62008 ผลของรังสีแกมมาต่อการทำงานของเอนไซม์ glutamate decarboxylase (GAD) และ betaine aldehyde dehydrogenase (BADH2) และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และปริมาณ gamma-aminobutyric acid (GABA) ของสายพันธุ์ข้าวไม่หอมเพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์ข้าวหอม ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
62012 การพัฒนาเทคนิคไทเทรตแบบรีด็อกซ์โดยใช้เทคนิคอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำหรับวิเคราะห์หาวิตามินซีในเครื่องดื่มสำเร็จรูป ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย300,0001 Oct 2018
62005 การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย600,0001 Oct 2018
61010 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในข้าวหอมดอกมะลิ105 ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย500,0001 Oct 2017
61011 การศึกษาปริมาณ gamma-Oryzanol และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ gamma-Oryzanol ในข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
61012 การพัฒนาระบบตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าที่ประดิษฐ์จากกระดาษราคาถูกร่วมกับท่อนาโนคาร์บอนสำหรับตรวจวัดสารประกอบฟีนอลในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคไบโอเซนเซอร์ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
60051 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดซูโครส กลูโคส และฟรุกโทสแบบกระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)502,0009 Sep 2016
60068 การพัฒนาแถบกระดาษตรวจวัดโลหะหนัก 10 ชนิด ได้แก่ สังกะสี โครเมียม ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิกเกิล แมงกานีส อาร์เซนิค และปรอท ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปีงบประมาณ 2560 (บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์)502,00027 Jul 2017
60007 การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อย กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (กาบา) แอนโทไซยานิน และสารหอม2-acetyl-1-pyrrlorine) ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย600,0001 Oct 2016
60008 การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และความหลากหลายของชนิดสารระเหยที่พบในข้าวไร่ลืมผัวในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไร่ลืมผัว ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย400,0001 Oct 2016
60025 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษสำเร็จรูปสำหรับตรวจวัดไนเตรตและไนไตรต์ในเวลาเดียวกันที่ตกค้างในอาหาร ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย100,0001 Oct 2016
59041 การศึกษาปริมาณแคปไซซินและลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อกำหนดอัตลักษณ์สายพันธุ์พริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ450,0001 Oct 2015
59042 การศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของสารสกัดและน้ำหมักมะกอกป่าเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ500,0001 Oct 2015
59043 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-แซทิล-1-ไพโรลีน) ความหลากหลายของชินดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อย ปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และปริมาณแอนไซยานิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ500,0001 Oct 2015
59008 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย245,3001 Oct 2015
58003 การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหาไทรามีนในอาหาร ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย255,9001 Oct 2014
58045 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดตรีผลา สูตรสมุนไพรไทยเพื่อใช้เป็นยาต้านมะเร็ง ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ170,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
256 การวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยการตรวจวัดทางสี 1 Dec 2018ว.วิทย. มข. 46(4) 770-776 (2561) KKU Sci. J. 46(4) 770-776 (2018)TCI 1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)
ภาควิชาเคมี
220 Development of a Paper Test Strip for Detection of Lead 1 Aug 2018วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปี ที่ 23 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561TCI 1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
59 Colorimetric Enzyme Immunosensor for Carcinoembryonic Antigen Detection Based on Biomagnetic Beads 1 Feb 2016Bionanoscience Vol.10 No.1 SJR Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)
ภาควิชาเคมี
341 One-Step Polylactic Acid Screen-Printing Microfluidic Paper- Based Analytical Device: Application for Simultaneous Detection of Nitrite and Nitrate in Food Samples 9 Sep 2019Chemosensors 2019, 7(3), 44; SJR Q2 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)
ภาควิชาเคมี
201 Electrospun Chitosan-gelatin Biopolymer Composite Nanofibers for Horseradish Peroxidase Immobilization in a Hydrogen Peroxide Biosensor 15 Oct 2017Biosensors vol.7 Issue 4 pp.47 SJR Q2 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)
ภาควิชาเคมี
52 Synthesis and characterisation of ZnO nanoparticles for Production of antimicrobial textiles 22 Dec 2015Advanced Materials ResearchSJR Q3 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
354 Ready-to-use, functionalized paper test strip used with a smartphone for the simultaneous on-site detection of free chlorine, hydrogen sulfide and formaldehyde in wastewater 29 Jun 2020Analytica Chimica Acta Volume 1118, 29 June 2020, Pages 63-72ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
324 Development of qualitative and quantitative immunochromatographic strip test assay for rapid and simple detection of leucomalachite green residual in aquatic animals 14 Mar 2020Food Chemistry 320 (2020) 126613ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)
ภาควิชาเคมี
323 Development of the simultaneous colorimetric enzymatic detection of sucrose, fructose and glucose using a microfluidic paper-based analytical device 15 Jan 2020Talanta Volume 207, 15 January 2020, 120302ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
317 On-site detection of heavy metals in wastewater using a single paper strip integrated with a smartphone 9 Jan 2020Analytical and Bioanalytical Chemistry volume 412, pages1395–1405(2020)ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
272 A Competitive Colorimetric Immunosensor for Detection of Tyramine in Fish Samples 7 May 2019Food Analytical Methods Volume 12, Issue 8, pp 1886–1894ISI Q2 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)
ภาควิชาเคมี
58 Design and Construction of Magnetic Nanoparticles Incorporated with a Chitosan and Poly (vinyl) Alcohol Cryogel and its Application for Immobilization of Horseradish Perosidase 1 Jun 2016Energy Procedia, 89 (2016) 248-254Non Quatile ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/