ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สมพงษ์ แสนเสนยา ID: 94
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sompong Sansenya
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  ชีวเคมี : -
อีเมลล์:   ,  sompong_biochem@yahoo.co.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
63035 การศึกษาสารออกฤทธิ์และการยืดอายุหน่อไม้สด ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
ทุนภายใต้แผนงาน การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี400,00015 May 2020
63006 นวัตกรรมชุดตรวจสอบแป้งทนย่อยเพื่อจำแนกสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์240,0001 Apr 2020
63007 การเพิ่มปริมาณสารหอม (2-อะเซทิล-1-ไพโรลีน) และกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) โดยใช้เทคนิคเกษตรอินทรีย์ เพื่อมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง กลุ่มข้าวมีสี จังหวัดปทุมธานี สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์240,0001 Apr 2020
63008 การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อยให้กับข้าวพื้นเมือง จ.ปทุมธานี โดยใช้เทคนิคการฉายรังสีแกมมา ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์240,0001 Apr 2020
62042 การวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารเจือปนในหน่อไม้สดและผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
ทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)170,00015 Jan 2019
62008 ผลของรังสีแกมมาต่อการทำงานของเอนไซม์ glutamate decarboxylase (GAD) และ betaine aldehyde dehydrogenase (BADH2) และการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และปริมาณ gamma-aminobutyric acid (GABA) ของสายพันธุ์ข้าวไม่หอมเพื่อพัฒนาเป็นสายพันธุ์ข้าวหอม ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
62005 การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย600,0001 Oct 2018
61010 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในระหว่างการเจริญเติบโตของข้าว และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณโพรลีน และปริมาณสารหอมในข้าวหอมดอกมะลิ105 ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย500,0001 Oct 2017
61011 การศึกษาปริมาณ gamma-Oryzanol และผลของรังสีแกมมาต่อปริมาณ gamma-Oryzanol ในข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ และการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย300,0001 Oct 2017
60007 การเพิ่มปริมาณแป้งทนย่อย กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (กาบา) แอนโทไซยานิน และสารหอม2-acetyl-1-pyrrlorine) ด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว และเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย600,0001 Oct 2016
60008 การศึกษาปริมาณสารหอม (2-acetyl-1-pyrroline) และความหลากหลายของชนิดสารระเหยที่พบในข้าวไร่ลืมผัวในพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อสร้างมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไร่ลืมผัว ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย400,0001 Oct 2016
59041 การศึกษาปริมาณแคปไซซินและลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อกำหนดอัตลักษณ์สายพันธุ์พริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ450,0001 Oct 2015
59043 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-แซทิล-1-ไพโรลีน) ความหลากหลายของชินดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อย ปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และปริมาณแอนไซยานิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ500,0001 Oct 2015
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
14 DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica.L. 6 Nov 2015International Conference on Science and Technology 2015, RMUTTProceedings (Inter) สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)
ภาควิชาเคมี
411 Biological activity of rice extract and the inhibition potential of rice extract, rice volatile compounds, and their combination against α‐glucosidase, α‐amylase, and tyrosinase 25 Sep 2020International Journal of Food Science Technology First published: 25 September 2020SJR Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)
ภาควิชาเคมี
325 Synthesis and inhibitory activity of N-acetylpyrrolidine derivatives on α-glucosidase and α-amylase 20 Feb 2020Research in Pharmaceutical Sciences Year : 2020 | Volume : 15 | Issue : 1 | Page : 14-25SJR Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)
ภาควิชาเคมี
326 α‐glucosidase, α‐amylase inhibitory potential and antioxidant activity of fragrant black rice (Thai coloured rice) 3 Apr 2020Flavour and Fragrance JournalSJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)
ภาควิชาเคมี
222 The Correlation between 2-Acetyl-1-pyrroline Content, Biological Compounds and Molecular Characterization to the Aroma Intensities of Thai Local Rice 7 Jun 2018Journal of Oleo Science ฉบับที่ 67 ปี ค.ศ.2017 Publication dat: June7, 2018SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)
ภาควิชาเคมี
112 Effect of gamma irradiation on the 2-acetyl-1-pyrroline content during growth of Thai black glutinous rice (Upland rice) 1 May 2017Australian Journal of Crop Science, vol.11, issue5, pp. 631-637 SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)
ภาควิชาเคมี
55 Bacterial b-Glucosidase Reveals the Structural and Functional Basis of Genetic Defects in Human Glucocerebrosidase 2 (GBA2) 26 Apr 2016ACE Chemical BiologySJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
412 α‐Glucosidase, α‐amylase, and tyrosinase inhibitory potential of capsaicin and dihydrocapsaicin 13 Nov 2020Journal of Food Biochemistry J Food Biochem. 2020;44:e13099SJR Q3 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)
ภาควิชาเคมี
271 The Combination Effect of Gamma Irradiation and Salt Concentration on 2-acetyl-1-pyrroline Content, Proline Content and Growth of Thai Fragrant Rice (KDML 105) 14 May 2019ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2019, Vol. 35, No.(3):SJR Q4 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)
ภาควิชาเคมี
111 Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-Pyrroline Content, GABA Content and Volatile Compounds of Germinated Rice (Thai Upland Rice) 10 May 2017Plants, vol.6 (18), pp.1-12Non Quatile สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/