ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สิงห์โต สกุลเขมฤทัย ID: 97
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Singto Sakulkhaemaruethai
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  ภาควิชาเคมี สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  International Doctoral Program in Energy Science : -
อีเมลล์:   ,  singto@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62009 สิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และผู้สูงอายุ ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ภาควิชาเคมี
งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย400,0001 Oct 2018
61006 การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนีย/ซิงค์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย331,0001 Oct 2017
60020 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนพอลิสไตรีนที่มีการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลที่แคบในกระบวนการแบบอิมัลชัน ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย500,0001 Oct 2016
59019 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่ ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย253,7001 Oct 2015
58004 การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมชนิดลอยน้ำจากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่แยกจากระบบบำบัดได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับสลายสีอินทรีย์ในน้ำเสีย ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายจ่าย264,9001 Oct 2014
58046 การศึกษาสารออกฤทธิ์จากเปลือกลำต้นและใบของชิงชี่ ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ภาควิชาเคมี
งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ205,7001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
97 ผลของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติของยางธรรมชาติ 1 Dec 2016วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2TCI 1 สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(First author)
ภาควิชาเคมี
398 Oxidative Addition of bromobenzene on Au20 and Au10Pd10: Evidenced by Density Functional Theory Calculations 30 Jun 2020วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี January-June 2020 Vol.10 No.1TCI 2 สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
260 Photocatalytic degradation of organic pollutants from wastewater using aluminium doped titanium dioxide 1 Feb 2019Journal of Water Process Engineering Volume 27, February 2019, Pages 177-184SJR Q1 สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(Co-author)
ภาควิชาเคมี
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/