ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สิริณา ช่วยเต็ม ID: 98
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sirina Chuaytem
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  เทคโนโลยีสารสนเทศ : -
อีเมลล์:   ,  lulu_wow@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
58021 การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคที่เกิดในสุนัขเบื้องต้น สิริณา ช่วยเต็ม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
58022 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้สมรรถนะของนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี สิริณา ช่วยเต็ม
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
งบประมาณเงินรายได้50,0001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
5 การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6 กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี 8 Jul 2016การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)Proceedings สิริณา ช่วยเต็ม
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ 23 Dec 2015โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรProceedings สิริณา ช่วยเต็ม
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
373 Machine Learning Apply for Financial Credit Approval to Filter Selected Customer in Domain Specific Bank 30 Jun 2020Science and Technology RMUTT Journal ,Vol.10 No.1 (2020): 36-46TCI 2 สิริณา ช่วยเต็ม
(Co-author)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูลที่ทำการค้นหา----------------------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/