ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ID: 99
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sukhan Rattanalertnusorn
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  นิเวศวิทยา : -
อีเมลล์:   ,  sukhanratt@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
IDโครงการวิจัยเจ้าของผลงานชื่อทุนงบประมาณวันที่ลงนาม 
62031 การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งของปาล์มร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนด้วยชุดเตาเผาไร้ออกซิเจนและชุดบดผสมอัดอบด้วยพลังงานสะอาด ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ร่วมทุน งบประมาณเงินรายได้100,0001 Oct 2018
61034 สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)1,402,50019 Jul 2017
60063 การพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันและการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ด้วยหัวเชื้อ จุลินทรีย์นาโนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2560280,00015 May 2017
60073 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรม ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)408,0001 Jan 2017
59005 เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย478,8001 Oct 2015
59021 การพัฒนาการฟื้นฟูป่าชายเลนและพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย500,0001 Oct 2015
59022 การพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลบึกกาสาม จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย149,5001 Oct 2015
58002 เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
งบประมาณรายจ่าย443,1001 Oct 2014
งานตีพิมพ์
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์รายละเอียดระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงานสาขาวิชา 
403 Probiotic Production (Bacillus siamensis) by Spray Drying and Feed Additive of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) 1 Feb 2019การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 1 กุมพาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)
สาขาวิชาชีววิทยา
308 Pathumthani Rice 1 Cultivation With Nano-Microorganism Encapsulation Increase Productivity, Increase Profits, Reduce Costs and Conserve Environment 1 Dec 2017การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 "ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ,29 พฤศจิกายน-1ธันวาคม 2560Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
307 Efficiency ot Growth with Nano-Microbe on Palm-Perived Biochar and using Fine Nano Microblubble water in Organic Lactuce Sativa Longifolla. at Bueng Ba Community, Pathum Thani Province 21 May 2019The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas&Micro/NanoBubbles to Agriculture and Aquaculture 2019 May 18-21, 2019 at Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, ThailandProceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
74 Inoculants Fungal Trichoderma, Mucor and Bacillus for Community Development Based on Sufficiency Economy Philosophy 24 Nov 2016SEE-Osaka 2016-The Second International Conference on Science, Engineering & Environment Venue: Osaka, JapanProceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
402 Antagonistic Microbe on Palm Soil for Producing of Plant Growth Promoting RhizobacteriaYeast and Fungal(PGPR) Mixed Microbe 15 Jul 2020วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 12(2) : 13-21. (2563) พฤษภาคม-สิงหาคมTCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
339 Efficiency of Using Trichoderma, Mucor and Aspergillus Antimicrobial Pellets to Rhizophora mucronata Poir. Planting at Abandoned Shrimp Farm in Khanom District, Nakhon Sir Thammarat Province, Thailand 31 Dec 2019Naresuan University Journal: Science and Technology 2019: (27) 4TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
34 การตรวจติดตามมวลชีวภาพโกงกางใบใหญ่หลังการฟื้นฟูด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด Trichoderma และไม่ใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดด้วยเทคนิคแอลโลเมตรี 1 Jul 2016วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) :13-21 (2559)TCI 2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
33 การเติบโตโกงกางใบใหญ่ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด Trichoderma บริเวณดินตะกอนเลนที่ดักด้วยแนวไม้ไผ่ปากแม่น้ำท่าจีน 1 Jul 2016วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) : 81-90 (2559)TCI 2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)
สาขาวิชาชีววิทยา
216 INOCULANTS FUNGAL Trichoderma, Mucor AND Bacillus FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY 1 Dec 2017International Journal of GEOMATE, Dec., 2017, Vol. 13, Issue 40, pp.16 - 23SJR Q3 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)
สาขาวิชาชีววิทยา
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I----------------------------------------------------------------ไม่พบข้อมูล----------------------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
รหัสผลงานรางวัลที่ได้รับผู้มอบรางวัลผู้รับรางวัลวันที่รับรางวัลประเทศภาควิชา/สาขาวิชา
19Nano microbes for food safety and sustainable agricultureรางวัล Bronze Medal Awardงาน 2017 Taipei International Invention Show&Technomart Invention Contest (INST2017) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวันสุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์30 Sep 2017สาธารณรัฐไต้หวัน สาขาวิชาชีววิทยา
6 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์11 Mar 2015ไทยสาขาวิชาชีววิทยา
3หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ดรางวัล Silver Prizeงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์5 May 2013ประเทศเกาหลีใต้สาขาวิชาชีววิทยา
16ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ไทยสาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/