2-เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์

เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์

ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร รายละเอียดการตีพิมพ์:  โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  23 ธันวาคม 2015 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 21-23 ธันวาคม 2558
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1Prapas ThongrakFirst author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2Sirina ChuaytemCo-author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3Piyanan TeabsornchaiCo-author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164