225-การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑล

การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑล

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 67-84
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  1 สิงหาคม 2018 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ ส.ค.-18
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์First author สาขาวิชาสถิติประยุกต์

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/