248-การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์

การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) รายละเอียดการตีพิมพ์:  Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.13 No.2,(2561),180-196 (ISBN 1905-4963)
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  1 ธันวาคม 2018 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ ธ.ค.-18
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุขFirst author สาขาวิชาชีววิทยา
2ชุติมา รักกิจการพลูCo-author บุคคลภายนอก
3ผศ.สุจยา ฤทธิศรCo-author สาขาวิชาชีววิทยา
4ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะCo-author สาขาวิชาชีววิทยา

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/