288-แอปพลิเคชันนัดเรียนชดเชย กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แอปพลิเคชันนัดเรียนชดเชย กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 รายละเอียดการตีพิมพ์:  การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  29 พฤษภาคม 2020 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 26-29 พฤษภาคม 2563
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทองFirst author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2ดร.วีณา จันทร์รัชชกูลCo-author สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3นรวีร์ ไชยทุ่งฉินCo-author นักศึกษา
4ศินา แจ่มจันทร์Co-author นักศึกษา

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/