356-The Type II Topp Leone‑Power Lomax Distributionwith Analysis in Lifetime Data

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  Journal of Statistical Theory and Practice รายละเอียดการตีพิมพ์:  Journal of Statistical Theory and Practice (2020) 14:31
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  6 พฤษภาคม 2020 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ Published online: 6 May 2020
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.ศิรินภา อายุยืนFirst author สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2Winai BodhisuwanCo-author บุคคลภายนอก

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/