398-Oxidative Addition of bromobenzene on Au20 and Au10Pd10: Evidenced by Density Functional Theory Calculations

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี January-June 2020 Vol.10 No.1
ISBN:  ISSN 2229-1547 -
วันที่ตีพิมพ์:  30 มิถุนายน 2020 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ January-June 2020
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  การพัฒนาวัสดุขั้นสูงสำหรับการเปลี่ยนไบโอเอทานอลสู่สารเคมีที่มีมูลค่าด้วยปฏิกิริยาเคมี
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1Sirichai SooksathitFirst author นักศึกษา
2ดร.การันต์ บ่อบัวทองCorresponding author ภาควิชาเคมี
3Aurucha KittisabhornCo-author นักศึกษา
4Jutaporn TreesingCo-author นักศึกษา
5ปรีชา มันสลายCo-author ภาควิชาเคมี
6ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัยCo-author ภาควิชาเคมี
7Somchai UapipatanakulCo-author นักศึกษา
8ผศ.ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูลCo-author ภาควิชาเคมี

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/