400-Discrete Generalized Odd Lindley-Weibull Distribution with Applications

ประเภทบทความ:  วารสาร    
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  Lobachevskii Journal of Mathematics รายละเอียดการตีพิมพ์:  Lobachevskii Journal of Mathematics volume 41, pages945–955(2020)
ISBN:  - -
วันที่ตีพิมพ์:  18 กรกฎาคม 2020 รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ Published: 18 July 2020
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน:   
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.ศิรินภา อายุยืนFirst author สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2Winai BodhisuwanCo-author บุคคลภายนอก
3Andrei VolodinCo-author บุคคลภายนอก

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/