การเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมด้วยเทคนิคพิกเกอริงอิมัลชัน
ประเภทบทความ:  วารสาร
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดการตีพิมพ์:  วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 51-63
ISBN:  2651-2289
วันที่ตีพิมพ์:  28 พฤษภาคม 2020
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ เผยแพร่แล้ว: พ.ค. 28, 2020
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1กัลปังหา รัตนไทรแก้ว First authorบุคคลภายนอก
2Amorn ChaiyasatCo-authorภาควิชาเคมี
3จิรศักดิ์ ตรีพรหม Co-authorบุคคลภายนอก
4Preeyaporn ChaiyasatCo-authorภาควิชาเคมี

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164