Insecticidal activity of the fruits of Piper retrofractum against Spodoptera exigua
ประเภทบทความ:  ประชุมวิชาการ
ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์:  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2017)
รายละเอียดการตีพิมพ์:  Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2017)
ISBN:  -
วันที่ตีพิมพ์:  31 มีนาคม 2017
รายละเอียดวันที่ตีพิมพ์ 31/3/2017
ระดับผลงาน: 
ลิงค์ที่เผยแพร่ผลงาน: 
ผลผลิตจากโครงการวิจัย:  -
เจ้าของผลงาน
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทหน่วยงาน
1Nutchaya KumrungseeFirst authorสาขาวิชาชีววิทยา

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164