งานตีพิมพ์

ค้นหางานตีพิมพ์

ชื่อบทความ :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา:

ระดับผลงาน:

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:


ระดับผลงานจำนวนบทความ
ISI Q189
ISI Q234
ISI Q32
Non Quatile15
Proceedings42
Proceedings (Inter)212
SCOPUS Q1146
SCOPUS Q281
SCOPUS Q373
SCOPUS Q446
SJR Q155
SJR Q235
SJR Q381
SJR Q436
TCI 1101
TCI 267
พบข้อมูลจำนวน 1115  รายการ
บทความทางวิชาการPR
2024
Journal: Advances in Fixed Point Theory Vol 14 (2024)
Published: 10 June 2024
Level: SCOPUS Q4
2024
Journal: International Journal of Mathematics and Computer Science, 19(2024), no. 4, 1183–1188
Published: 1 June 2024
Level: SCOPUS Q2
2024
Journal: Carpathian Journal of Mathematics, Volume 40(2024), No. 2, Pages 307-331
Published: 1 May 2024
Level: SCOPUS Q1
2024
Journal: Journal of Advanced Development in Engineering and Science Vol. 14 No. 39 • January – April 2024
Published: 30 April 2024
Level: TCI 1
2024
Journal: International Journal of Engineering Trends and Technology Volume-72 Issue-4
Published: 24 April 2024
Level: SCOPUS Q3
2024
Journal: International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Published: 7 April 2024
Level: SCOPUS Q1
2024
Journal: Science and Technology Asia Vol.29 No.1 (January-March 2024)
Published: 29 March 2024
Level: SJR Q3
2024
Journal: Progress in Applied Science and Technology Vol. 14 No. 1 (2024): January - April 2024
Published: 29 March 2024
Level: TCI 1
2024
Journal: Carpathian Journal of Mathematics Vol 40/2024 no. 2 Pages 343- 361
Published: 26 March 2024
Level: SCOPUS Q1
2024
Journal: Theoretical and Mathematical Physics(Russian Federation) Volume 218, pages 357–369, (2024)
Published: 22 March 2024
Level: SCOPUS Q3
2024
Journal: Lobachevskii Journal of Mathematics Published: 14 March 2024 Volume 44, pages 4592–4609, (2023)
Published: 14 March 2024
Level: SCOPUS Q2
2024
Journal: Applied Food Research Volume 4, Issue 1, June 2024, 100410
Published: 11 March 2024
Level: SJR Q1
2024
Journal: Pakistan Journal of Statistics and Operation Research Vol20 No.1 ,2024, 69-84
Published: 7 March 2024
Level: SCOPUS Q2
2024
Journal: 2023 11th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM) Date of Conference: 10-11 November 2023
Published: 7 March 2024
Level: Proceedings (Inter)
2024
Journal: งานการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดโดยโดยสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและจัดการ (Association of Rajamangala Network of Manufacturing and Management Technology : RNMT) ร่วมกับเจ้าภาพประจำปี 2567 คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายราชมงคลทั่วประเทศอีก 8 แห่ง
Published: 5 March 2024
Level: Proceedings
2024
Journal: Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2
Published: 19 February 2024
Level: SCOPUS Q1
2024
Journal: Fixed Point Theory, Volume 25, No. 1, 2024, 15-30, February 1st, 2024
Published: 1 February 2024
Level: SCOPUS Q2
2024
Journal: วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม–มีนาคม 2567
Published: 2 January 2024
Level: TCI 1
2023
Journal: Journal of Nonlinear Functional Analysis Article ID 37, pp. 1-15
Published: 31 December 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
Published: 31 December 2023
Level: TCI 2
2023
Journal: วารสารมหาจุฬาวิชาการ Volume 9, Issue 3, 2022, pp.91-106
Published: 30 December 2023
Level: TCI 2
2023
Journal: Journal of The Science of Food and Agriculture 2023 Dec 29. doi: 10.1002/jsfa.13250.
Published: 29 December 2023
Level: SCOPUS Q1
2023
Journal: Food Technology, Nutritions, and Culinary, 2023; 6 (2): 142–153
Published: 29 December 2023
Level: SJR Q3
2023
Journal: Progress in Applied Science and Technology Vol. 13 No. 3 (2023): September - December 2023
Published: 26 December 2023
Level: TCI 1
2023
Journal: วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Vol. 15 No. 3 (2566): September - December 2023
Published: 24 December 2023
Level: TCI 1
2023
Journal: CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences 2024, 138(3), 2471-2495
Published: 15 December 2023
Level: SCOPUS Q2
2023
Journal: Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2
Published: 10 December 2023
Level: SCOPUS Q1