งานตีพิมพ์

ค้นหางานตีพิมพ์

ชื่อบทความ :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา:

ระดับผลงาน:

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:


ระดับผลงานจำนวนบทความ
ISI Q186
ISI Q234
ISI Q32
Non Quatile13
Proceedings32
Proceedings (Inter)193
SCOPUS Q176
SCOPUS Q247
SCOPUS Q349
SCOPUS Q431
SJR Q150
SJR Q234
SJR Q374
SJR Q436
TCI 184
TCI 254
พบข้อมูลจำนวน 895  รายการ
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานเจ้าของผลงาน
2022 Isolation and identification of a newly isolated lipase-producing bacteria (Acinetobacter baumannii RMUTT3S8-2) from oily wastewater treatment pond in a poultry processing factory and its optimum lipase production
Bioresource Technology Reports Volume 20, December 2022, 101267
3 Nov 2022 SCOPUS Q1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Approximating Common Fixed Points of Nonexpansive Mappings on Hadamard Manifolds with Applications
Mathematics Volume 10 Issue 21 10.3390/math10214080
2 Nov 2022 ISI Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 An inertial Mann algorithm for nonexpansive mappings on Hadamard manifolds
AIMS Mathematics
28 Oct 2022 ISI Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Highly effective reduction of phosphate and harmful bacterial community in shrimp wastewater using short-term biological treatment with immobilized engineering microalgae
Journal of Environmental Management, 325, 116452
17 Oct 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Effect flaxseed oil beeswax-oleogel supplementation in diet fed rat on health functionality aspect and its possibility as a therapeutic food ingredient
Food Research 6 (5) : 275 - 282 (October 2022)
16 Oct 2022 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Effect of traditional fat replacement by oleogel made of beeswax and canola oil on processed meat (steak type) quality
Food Research 6 (5) : 289 - 299 (October 2022)
16 Oct 2022 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Fabrication of cellulose-based particles/capsules using gamma radiation-initiated radical precipitation polymerization
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
12 Oct 2022 SCOPUS Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 A new mixed negative binomial regression model to analyze factors influencing the number of patients with respiratory disease and long-term effects of lung cancer
Communications in Mathematical Biology and Neuroscience
10 Oct 2022 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 The Generalized Distributions on the Unit Interval based on the T-Topp-Leone Family of Distributions
TRENDS IN SCIENCES 2022; 19(19): 6186
3 Oct 2022 SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Inhibition potential of volatile compounds from Thai rice cultivars againstacetylcholinesterase through in vitro and docking studies
Journal of Food Processing and Preservation
2 Oct 2022 SCOPUS Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Program for Simulation and Testing of Apply Cryptography of Advance Encryption Standard (AES) Algorithm with Rivest-Shamir-Adleman (RSA) Algorithm for Good Performance
International Journal of Electronics and Telecommunications Vol 68, No 3 (2022)
30 Sep 2022 SCOPUS Q3 สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2022 Divergence measures for circular intuitionistic fuzzy sets and their applications
Engineering Applications of Artificial Intelligence Volume 116, November 2022, 105455
28 Sep 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Biological properties of lemon basil seeds extract, legumes extract, sesame seeds extract and the inhibitory activity of the combination of lemon basil seeds extract with rice volatiles compounds against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase
Advances in Traditional Medicine (2022)
28 Sep 2022 SCOPUS Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Correlation of the antibacterial activity and local structure in Zn- and Mn-doped hydroxyapatites by Rietveld refinement and the first-principles method
Materialia Volume 26, December 2022, 101586
21 Sep 2022 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Efficacy of chitosan-pectin beads encapsulated with combined garlic and holy basil essential oils on shelf life extension of ready to eat food
International Journal of Food Science & Technology
17 Sep 2022 SCOPUS Q1 กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 A FRACTIONAL SARS-COV-2 MODEL WITH ATANGANA–BALEANU DERIVATIVE: APPLICATION TO FOURTH WAVE
Fractals
16 Sep 2022 SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Effect of the Structure of a TiO2 Nanotube Arrays on Photocatalytic Activity Prepared by Anodization from Sputtered Ti Film
BURAPHA SCIENCE JOURNAL Vol 27, No 2 (2022)
31 Aug 2022 TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Transformed Lindley Distribution and Application for Acceptance Sampling Plan
วารสารวิชาการปทุมวัน Pathumwan Academic Journal ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565
31 Aug 2022 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 THE INHIBITION POTENTIAL OF THAI-COLORED RICE EXTRACT AGAINST DIABETES RELATED-ENZYMES AND MELANIN BIOSYNTHESIS-RELATED ENZYME
CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2022 14(2), 155-164
31 Aug 2022 SCOPUS Q4 ฐิตยา ศรขวัญ
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Assessment of irreversibility optimization in Casson nanofluid flow with leading edge accretion or ablation
ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 30 August 2022
30 Aug 2022 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Gamma irradiation-induced pH-responsive poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) hybrid polymer particles for dye treatment
Polymer-Plastics Technology and Materials
28 Aug 2022 SCOPUS Q2 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Mathematical modeling to determine the fifth wave of COVID-19 in South Africa
BioMed Research International Volume 2022, Article ID 9932483, 14 pages
24 Aug 2022 SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Group Acceptance Sampling Plan Based on Power Lindley Distribution and Application for Lifetime Data
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565)
24 Aug 2022 TCI 2 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Effect of Bio-Liquid Fertilizer from Saltpan Residual on the Gamma-Oryzanol Content of Germinated Brown Rice (Thai Pigmented Rice)
Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 12 No. 2 (2022): May - August 2022
19 Aug 2022 TCI 1 ฐิตยา ศรขวัญ
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Innovative bifunctional heat storage nanocapsules containing polymerizable surfactant for antimicrobial thermoregulating clothes
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 653, 20 November 2022, 129954
13 Aug 2022 SCOPUS Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 A Semi-Supervised Learning Approach for Automatic Detection and Fashion Product Category Prediction with Small Training Dataset Using FC-YOLOv4
Applied Sciences Volume 12 Issue 16
12 Aug 2022 ISI Q2 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Corresponding author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2022 Developed One-parameter Lindley Distribution Using the Log-expo Transformation
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol 33, No 1 (2023)
4 Aug 2022 TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Conversion of golden oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus to sugar syrup using enzymatic hydrolysis as a substrate for novel bacterial cellulose (Nata) fermentation
3 Biotech 2022 Sep;12(9):207
3 Aug 2022 SCOPUS Q1 มานิดา โชรัมย์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Some Sharp Results on Coefficient Estimate Problems for Four-Leaf-Type Bounded Turning Functions
Journal of Function Spaces Volume 2022 | Article ID 8356125
2 Aug 2022 SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Colorimetric test strip cassette readout with a smartphone for on-site and rapid screening test of carbamate pesticides in vegetables
Microchemical Journal Volume 181, October 2022, 107837
1 Aug 2022 ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 A new generalized forward-backward splitting method in reflexive Banach spaces
Journal of Nonlinear and Covnex Analysis Volume 23, Number 7, 1311-1333, 2022
31 Jul 2022 ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Graphical Ekeland’s variational principle with a generalized w-distance and a new approach to quasi-equilibrium problems
Carpathian Journal of Mathematics, Vol. 39, No. 1, pp. 95-107
30 Jul 2022 ISI Q1 ปฤณท์ธพร สงวนสุทธิกุล
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 A Novel Multiple Dependent State Sampling Plan Based on Time Truncated Life Tests Using Mean Lifetime
Computers, Materials and Continua Vol.73, No.3, 2022, pp.4611-4626,
28 Jul 2022 SCOPUS Q1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 The dynamics of the HIV/AIDS infection in the framework of piecewise fractional differential equation
Results in Physics Volume 40, September 2022, 105842
25 Jul 2022 SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Properties of CNTs-modified lead-free BCTS ceramic-Portland fly ash cement composites
International Journal of Applied Ceramic Technology Volume 19, Issue 6 p. 3334-3346
24 Jul 2022 ISI Q2 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Properties of CNTs-modified lead-free BCTS ceramic–Portland fly ash cement composites
International Journal of Applied Ceramic Technology
24 Jul 2022 SCOPUS Q2 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Iterative algorithms for monotone variational inequality and fixed point problems on Hadamard manifolds
Advances in Operator Theory volume 7, Article number: 43 (2022)
17 Jul 2022 SCOPUS Q2 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Coincidence Point Results in Hausdorff Rectangular Metric Spaces with an Application to Lebesgue Integral Function
WSEAS Transactions on Mathematics, ISSN / E-ISSN: 1109-2769 / 2224-2880, Volume 21, 2022, Art. #60
14 Jul 2022 SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Bioactive compounds in tea: Effect of imbalanced intake on digestive enzymes activity, cytochrome inhibition and drug interaction
South African Journal of Botany Volume 150, November 2022, Pages 58-68
12 Jul 2022 SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Corresponding author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Optimizing parameters for the stability of alginate encapsulation to support microalgae growth and nutrient removal in shrimp wastewater using response surface methodology
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 43, August 2022, 102419
8 Jul 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 A new species of the ant genus LEPSIOTA SANTSCHI, 1926 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) from THAILAND
Far Eastern Entomologist Number 456: 1-8
30 Jun 2022 SJR Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Strong Convergence for the Modified Split Monotone Variational Inclusion and Fixed Point Problem
The Thai Journal of Mathematics Vol 20, No 2 (2022)
30 Jun 2022 SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Antidiabetic, tyrosinase inhibitory, and free radical scavenging activities of the purified extracts from Morinda citrifolia unripe fruits
Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST),2022, Vol.44, No.3, pp.735-743
30 Jun 2022 SCOPUS Q3 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Effects of sputtering power of Ti films on morphology of TiO2 nanotubes synthesized via anodization process
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.32, No.2, pp.24-33, 2022
30 Jun 2022 SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Enhanced photocatalytic activity of ZnO nanostructures deposited on mesh through electrochemical deposition and thermal oxidation
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.32, No.2
30 Jun 2022 SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 On an Open Problem in Complex Valued Rectangular b-Metric Spaces with an Application
Science & Technology Asia Vol.27 No.2 (April-June 2022)
29 Jun 2022 SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Effects of Ethanol Seed Extract from Mucuna pruriens L. on Relieving Activity on Anxiety and Stress, and Antidiabetic Activity
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2022): Journal of Science and Technology Mahasarakham University
21 Jun 2022 TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 การประยุกต์การแจกแจงอคัชสองพารามิเตอร์สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 16 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
16 Jun 2022 TCI 2 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Characterization of structural orientation and optical properties of Al and Cr in rubies
Radiation Physics and Chemistry Volume 199, October 2022, 110315
14 Jun 2022 ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 The Production of Virtual Reality Exhibition to Show The Evolution of Democracy in Thailand
International Conference on Media Technology, Knowledge and Education in Next Normal (IMKEN 2022). P17-1-P17-7 9 – 10 มิถุนายน 2565
10 Jun 2022 Proceedings (Inter) กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2022 Learning Media with Augmented Reality: The Basic Thai Language Words for Grade 2
International Conference on Media Technology, Knowledge and Education in Next Normal (IMKEN 2022). P03-1-P03-6 9 – 10 มิถุนายน 2565
10 Jun 2022 Proceedings (Inter) กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2022 Piezoelectric enhanced photocatalytic properties of PVDF–ZnO/Cu nanofibers prepared by electrospinning technique
Polymer-Plastics Technology and Materials
9 Jun 2022 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Synergistic interaction of thymol with Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated active compounds for enhanced insecticidal activity against Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
Chemical and Biological Technologies in Agriculture 9, Article number: 38 (2022)
8 Jun 2022 SCOPUS Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Antioxidant and antibacterial activities of Pandanus amaryllifolius Roxb. (Pandanaceae) prop roots and its application for a novel bacterial cellulose (Nata) fermentation by enzymatic hydrolysis
Journal of Applied Biology & Biotechnology Volume 10, Issue 4, July, 2022
1 Jun 2022 SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Local Structure Investigation of Cu Precipitates in Modified 18CrNiMo7-6 Steels by Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy
ISIJ International, Vol. 62 (2022), No. 5, pp. 977–983
31 May 2022 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 The Analysis of Fractional-Order System Delay Differential Equations Using a Numerical Method
Complexity Volume 2022 |Article ID 3570667
28 May 2022 SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ออนไลนืเพื่อส่งเสริมทักษะการวิ่งระยะสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชติ ครั้งที่ 3 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
27 May 2022 Proceedings ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Inhibitory potential of phenolic compounds of Thai colored rice (Oryza sativa L.) against α-glucosidase and α-amylase through in vitro and in silico studies
Journal of Science of Food and Agriculture 2022 May 26
26 May 2022 ISI Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 On some properties of power Garima-Topp Leone power Lomax distribution with application to lifetime data
International Journal of Mathematics and Computer Science Vol. 17, no. 4, 2022
24 May 2022 SCOPUS Q3 อิศราภรณ์ เทียมศร
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Solving Fractional-Order Diffusion Equations in a Plasma and Fluids via a Novel Transform
Journal of Function Spaces Volume 2022 |Article ID 1899130
21 May 2022 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Inertial Modification Using Self-Adaptive Subgradient Extragradient Techniques for Equilibrium Programming Applied to Variational Inequalities and Fixed-Point Problems
Mathematics, 10, 1751, pp.1-29, 20 May 2022
20 May 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Biogas production from LDD1 pretreated rice straw
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 "9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"(The 12th Rajamangala University of Technology National Conference (12th RMUTNC) ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพั?ยา จังหวัดชลบุรี
20 May 2022 Proceedings นรพร กลั่นประชา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Low-cost Online Display Deather Detector
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 "9 ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"(The 12th Rajamangala University of Technology National Conference (12th RMUTNC) ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพั?ยา จังหวัดชลบุรี
20 May 2022 Proceedings เดี่ยว อภัยราช
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 An Improved Classroom Effectiveness of Learning Management in Higher Education Using Active Learning Techniques with Case Study of Students Based on Mathematics and Computer Science Background
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2022 Detection of Nutrients in Fertilizer with Image Processing based Chemical Reaction
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) พิเชฐ คุณากรวงศ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2022 The Simulation of Water Quality Monitoring System for Shrimp Farming Pond
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) วีณา จันทร์รัชชกูล
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2022 Real Time Security System with Face Recognition
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) นงลักษณ์ พรมทอง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2022 Anti-Aging Activity of Tagetes patula L. Extracts Entrapped in Niosomes
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2022 Comparison the Inhibitory Effect of Vernonia amygdalina Leaf Extracts on Scavenging Free Radical, Tyrosinase and Amylase Activities
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Development of a Paper-Based for Detection of Carbofuran Based on using Copper Nanoparticles
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Development of Immunochromatographic Strip Test using Gold Nanoparticle for Detection of Malachite Green Residual in Aquatic Animals
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Development of Photoelectrocatalytic Techniques for Dye Degradation and Simultaneous Electricity Generation
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Natural Rubber Latex Pre-Vulcanization by Microwave Irradiation
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Novel Photoelectrocatalytic/Solar Cell Improvement for Organic Dye Degradation Based on Simple Dip Coating WO3/BiVO4 Photoanode Electrode
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Radiation-Induced Miniemulsion Polymerization of Polymer Particles for use as an Antimicrobial Coating Spray
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Development of Carbon Dots Based on Gamma Irradiation from Water Hyacinth as a Fluorescent Sensor for Hg(II) Ion Detection
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Highly Practical and Reproducible BiVO4 Thin Film Fabrication using Automatic Dip-Coating Machine Towards for Photoelectrocatalytic Activities Improvement
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2022 Fabrication and Characterization of Bio-Based Polymer Particles for Antimicrobial Coating
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Preparation of Poly(eugenol methacrylate) Microcapsules Encapsulated Magnetic Nanoparticles for Enzyme Recovery Application
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Development of Carbon Dots from Cassava Pulp and Their Application in The Plant Growth Promotion and Metal Ion Sensing
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Effects of Alkali Water Boiling Combined with Acidulants on Anti- Browning Reaction of Avocado Puree During Chilling Storage
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) อารณี โชติโก
(Corresponding author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Optimization Condition of Dry Loop-Mediated Isothermal Amplification Reaction Mixture for Detection of Salmonella spp.
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Quality Improvement of Aged Garlic Using Osmotic Dehydration and Using in White Bread
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 The Study of Melon Pulp Color on Physicochemical Properties and Antioxidant Activity of Melon Juices and Melon Powders
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 On Strengthened Extragradient Methods Non-Convex Combination with Adaptive Step Size Rule for Equilibrium Problems
Symmetry, 2022, 14, 1045.
19 May 2022 SCOPUS Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 An R implementation for estimating the parameters of the discrete transmuted generalized inverse Weibull distribution
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 3, 1427–1438
16 May 2022 SCOPUS Q3 อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 R package for the length-biased power Garima distribution to analyze lifetime data
International Journal of Mathematics and Computer Science Volume 17, no. 3, 2022(OPEN ACCESS)
16 May 2022 SCOPUS Q3 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 The inertial iterative extragradient methods for solving pseudomonotone equilibrium programming in Hilbert spaces
Journal of Inequalities and Applications, 2022:58, pp.1-27, 10 May 2022
10 May 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 A Novel Multicriteria Decision-Making Approach for Einstein Weighted Average Operator under Pythagorean Fuzzy Hypersoft Environment
Journal of Mathematics / 2022
9 May 2022 ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Weak and strong convergence results for solving monotone variational inequalities in reflexive Banach spaces
Optimization
6 May 2022 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Cardio-protective effects of terminalia catappa leaves and terminalia chebula fruit extract in doxorubicin-induced cardiomyopathy in rats
Biomarkers, 1–8.
2 May 2022 SCOPUS Q2 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Some Identities of the Modified (s,t) Jacobsthal and Modified (s,t) Jacobsthal – Lucas Numbers by the Matrix Method
Vol 27, No 1 (2022) Burapha Science Journal Volume 27 (No.1) January - April 2022
30 Apr 2022 TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 A Development of an Applications for Self-Learning in Topic of Four Noble Truths for Secondary 3 (Grade 9) Students at Udomvithaya School
วารสารมหาจุฬาวิชาการ Vol. 9 No. 1 (2022): Vol. 9 No. 1 January - April 2022
29 Apr 2022 TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 A New Self-Adaptive Method for the Multiple-Sets Split Common Null Point Problem in Banach Spaces
Vietnam Journal of Mathematics (2022)
27 Apr 2022 SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Phenomena of thermo-sloutal time’s relaxation in mixed convection Carreau fluid with heat sink/source
Waves in Random and Complex Media
27 Apr 2022 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Analysis of non-singular fractional bioconvection and thermal memory with generalized Mittag-Leffler kernel
Chaos, Solitons & Fractals Volume 159, June 2022, 112090
23 Apr 2022 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 On the Diophantine Equation 2/x+3/y+4/z=1/2
Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 12 No. 1 (2020): January - April 2022
22 Apr 2022 TCI 2 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Ochratoxin A as an alarming health threat for livestock and human: A review on molecular interactions, mechanism of toxicity, detection, detoxification, and dietary prophylaxis
Toxicon, 213, 59–75
19 Apr 2022 SCOPUS Q2 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Effect of Sb2O3 Addition on Properties of BaTiO3 Ceramics
Integrated Ferroelectrics Volume 224, 2022 - Issue 1
1 Apr 2022 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 A smartphone based-paper test strip chemosensor coupled with gold nanoparticles for the Pb2+ detection in highly contaminated meat samples
Microchemical Journal volume 179 ปี 2022 doi: 10.1016/j.microc.2022.107438
1 Apr 2022 ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Cyanobacterial biodiversity from Thai karstic caves as a potential source for phycobiliprotein production
Algal Research Volume 64, May 2022, 102666
19 Mar 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Numerical solution of stochastic and fractional competition model in Caputo derivative using Newton method
AIMS Mathematics 2022, Volume 7, Issue 5: 8933-8952. doi: 10.3934/math.2022498
7 Mar 2022 ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 The Negative Binomial-New Generalized Lindley Distribution for Count Data: Properties and Application
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research Vol.18No. 1 2022 pp 167-177
5 Mar 2022 SCOPUS Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Unsteady MHD Flow for Fractional Casson Channel Fluid in a Porous Medium: An Application of the Caputo-Fabrizio Time-Fractional Derivative
Journal of Function Spaces / 2022 Volume 2022 |Article ID 2765924
2 Mar 2022 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Impact of nanoparticle aggregation on heat transfer phenomena of second grade nanofluid flow over melting surface subject to homogeneous-heterogeneous reactions
Case Studies in Thermal Engineering Volume 32, April 2022, 101897
1 Mar 2022 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Intuitionistic fuzzy divergences: critical analysis and an application in figure skating
Neural Computing and Applications (2022)
26 Feb 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Numerical simulation of bioconvective Darcy Forchhemier nanofluid flow with energy transition over a permeable vertical plate
Scientific Reports volume 12, Article number: 3228 (2022)
25 Feb 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 The Poisson-transmuted Janardan distribution for modelling count data
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 19, NUMBER 5, 1 MARCH 2022
25 Feb 2022 SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Predicting Thailand Electricity Load Demand with Modified Fourier Series and Seasonal-Trend Decomposition Methods Using LOESS Transformation
Applied Science and Engineering Progress Vol 16, No 2 (Apr.–Jun. 2023
22 Feb 2022 SCOPUS Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Ultrasound-assisted enzymatic hydrolysis of broken Riceberry rice for sugar syrup production as a substrate for bacterial cellulose facial mask development
Journal of Applied Biology & Biotechnology Volume 10, Issue 2, March, 2022
15 Feb 2022 SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Parametric simulation of micropolar fluid with thermal radiation across a porous stretching surface
Scientific Reports volume 12, Article number: 2542 (2022)
15 Feb 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Structural development and phase transformation behavior of thermally-oxidization Ti by sputtering power and OAD technique
Materials Chemistry and Physics Volume 280, 15 March 2022, 125814
8 Feb 2022 SCOPUS Q1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Biological activities and potential of organic banana (Musa acuminata) peel extract in enhancing the immunity of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)
Aquaculture Research
8 Feb 2022 ISI Q2 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 On the Vieta–Jacobsthal-like polynomials
Notes on Number Theory and Discrete Mathematics Print ISSN 1310–5132, Online ISSN 2367–8275 Volume 28, 2022, Number 1, Pages 9—19
3 Feb 2022 Non Quatile วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 AN INERTIAL NON-MONOTONIC SELF-ADAPTIVE ITERATIVE ALGORITHM FOR SOLVING EQUILIBRIUM PROBLEMS
Journal of Nonlinear and Variational Analysis Volume 6, Issue 1, 1 February 2022, Pages 51-67
1 Feb 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Evaluating the Relative Performances and Comparing the Forecasting of Thailand's Technical Coefficients Covering 2016-2025 by MTT and RAS
ABAC JOURNAL Issue Vol. 42 No. 1 (2022): January-March
31 Jan 2022 SJR Q1 จีราวดี พุ่มเจริญ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Heat transfer analysis of radiator using different shaped nanoparticles water-based ternary hybrid nanofluid with applications: A fractional model
Case Studies in Thermal Engineering Volume 31, March 2022, 101837
31 Jan 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Wickerhamiella nakhonpathomensis f.a. sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from a mushroom and a flower in Thailand
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2022 Jan;72(1). doi: 10.1099/ijsem.0.005191.
31 Jan 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Antifeedant Activity and Biochemical Responses in Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Infesting Broccoli, Brassica oleracea var. alboglabra exposed to Piper ribesioides Wall Extracts and Allelochemicals
Chemical and Biological Technologies in Agriculture
24 Jan 2022 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Phase evolution in annealed Ni-doped WO3 nanorod films prepared via a glancing angle deposition technique for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Surface Science Volume 584, 15 May 2022, 152581
24 Jan 2022 ISI Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Bioconvection Casson nanoliquid film sprayed on a stretching cylinder in the portfolio of homogeneous-heterogeneous chemical reactions
ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
18 Jan 2022 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Low-Cost Flexible Graphite Monopole Patch Antenna for Wireless Communication Applications
Computers, Materials and Continua Vol.71, No.3, 2022, pp.6069-6088, doi:10.32604/cmc.2022.024050
17 Jan 2022 SCOPUS Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Toxicity of isolated phenolic compounds from Acorus calamus L. to control Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) under laboratory conditions
Chemical and Biological Technologies in Agriculture volume 9, Article number: 10 (2022)
15 Jan 2022 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 UV-activated coating polymer particle containing quaternary ammonium for antimicrobial fabrics
Colloid and Polymer Science (2022)
14 Jan 2022 SCOPUS Q2 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 High loading degradation of poly(lactide)/thermoplastic starch blend film using mixed-enzymes produced by fed-batch culture of Laceyella sacchari LP175
Waste and Biomass Valorization (2022)
9 Jan 2022 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose
Food Science and Technology Research, 28(1), 105-109
1 Jan 2022 SCOPUS Q3 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 An Iterative Method for Solving Split Monotone Variational Inclusion Problems and Finite Family of Variational Inequality Problems in Hilbert Spaces
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences Volume 2021 |Article ID 4273851
31 Dec 2021 SCOPUS Q2 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Ultrasonically acid-assisted milled cellulose nanocrystal incorporated with TiO2 for UV shielding application
Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology
31 Dec 2021 TCI 2 รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Study of Structural and Optical Properties of ZnO Films Prepared by Thermal Oxidation of Sputtered Zn Films
BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 26 (No.3) September – December 2021
31 Dec 2021 TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Degradation of Poly (lactide), Poly (butylene succinate) and Poly (butylene Succinate/poly (lactide) by UV Irratiation in Combination with Enzymatic Hydrolysis Method
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science Vol.14(3), pp.12-19 September-December, 2021
31 Dec 2021 TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Fabrication and Properties of Transparent BST Glass Ceramic Nanocomposites
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 223, 2022 - Issue 1
30 Dec 2021 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 VIETA-PELL-LIKE POLYNOMIALS AND SOME IDENTITIES
Journal of Science and Arts Year 21, No. 4(57), pp. 1011-1020, 2021
30 Dec 2021 Non Quatile วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Some properties of new multiplicative pulsating 3-Fibonacci Sequence
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
28 Dec 2021 TCI 1 ธาวัลย์ อัมพวา
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Crystallization kinetics, structure and phase formation of magnetic nanocrystals in bioactive glass systems
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Electrochromism in Nanoporous Tungsten Trioxide Films Prepared through Anodization and Thermal Oxidation
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021 SCOPUS Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Structural and Optical Properties of Mn-Incorporated BiVO4 Nanoparticles Synthesized by Sonochemical Process
Integrated Ferroelectrics Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021 SCOPUS Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Poly(vinyl)alcohol film composited with carbon dots from water hyacinth stalks based on gamma irradiation for the uv blocking film
Journal of Metals, Materials and Minerals VOL. 31 NO. 4 (2021)
16 Dec 2021 SCOPUS Q4 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Two New Inertial Algorithms for Solving Variational Inequalities in Reflexive Banach Spaces
Numerical Functional Analysis and Optimization
13 Dec 2021 SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Electromagnetohydrodynamic bioconvective flow of binary fluid containing nanoparticles and gyrotactic microorganisms through a stratified stretching sheet
Scientific Reports volume 11, Article number: 23159 (2021)
30 Nov 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The Numerical Investigation of Fractional-Order Zakharov–Kuznetsov Equations
Complexity Volume 2021, Article ID 4570605, 13 pages
27 Nov 2021 SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Growth and characterization of NiWO nanorod films prepared by reactive magnetron co-sputtering with oblique angle deposition
Vacuum Volume 196, February 2022, 110777
26 Nov 2021 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Production of poly (l-lactide)-degrading enzyme by Actinomadura keratinilytica strain T16-1 under solid state fermentation using agricultural wastes as substrate
3 Biotech, 11(12)
26 Nov 2021 SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 A Fast Multi-Object Tracking Method using DDR Descriptor
International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021 Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2021 Quality Analysis of Shopee Seller Portal by Using Category Recommendation System Approach
International Conference on ICT and Knowledge Engineering2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021 Proceedings (Inter) อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021 A Modified Tseng’s Method for Solving the Modified Variational Inclusion Problems and Its Applications
Symmetry
25 Nov 2021 SCOPUS Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Exact analysis of electro-osmotic flow of Walters’-B fluid with non-singular kernel
Pramana volume 95, Article number: 201 (2021)
24 Nov 2021 ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Exact analysis of electro-osmotic flow ofWalters’-B fluid with non-singular kernel
Pramana - Journal of Physics, 95, Article number: 201 (2021)
24 Nov 2021 SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Improved generalized dissimilarity measure-based VIKOR method for Pythagorean fuzzy sets
Journal of Nonlinear and Variational Analysis
23 Nov 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 A Causal Relationship Model of Intolerance and Shame for Corruption of Students in Saint Louis College
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ปีที่13 ฉบับที่ 2)
16 Nov 2021 TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Potential of Recombinant Raw Starch-Degrading Enzyme from Escherichia coli for Sugar Syrup and Bioethanol Productions Using Broken Rice Powder as Substrate
Starch
6 Nov 2021 ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Convergence results for modified SP-iteration in uniformly convex metric spaces
Journal of Mathematics and Computer Science, Volume 26, Issue 2, pp 162--171. (PUBLISHED: 05 November 2021)
5 Nov 2021 SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Analysis of newly developed fractal-fractional derivative with power law kernel for MHD couple stress fluid in channel embedded in a porous medium
Scientific Reports volume 11, Article number: 20858 (2021)
31 Oct 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Highly practical and reproducible BiVO4 thin film fabrication using automatic dip-coating machine towards for photoelectrocatalytic activities improvement
Materials Technology
28 Oct 2021 ISI Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Bayesian inference for the negative binomial - generalized Lindley regression model: properties and applications
Communications in Statistics - Theory and Methods
26 Oct 2021 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Influence of heat treatment temperature on the properties of the lithium disilicate‐fluorcanasite glass‐ceramics
International Journal of Applied Ceramic Technology
24 Oct 2021 SCOPUS Q2 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Numerical Analysis of the Fractional-Order Nonlinear System of Volterra Integro-Differential Equations
Journal of Function Spaces Volume 2021 |Article ID 1537958
21 Oct 2021 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Multi-sensor-based Environmental Forecasting System for Smart Durian Farms in Tropical Regions
Sensors and Materials, Volume 33, Number 10(2) (2021)
20 Oct 2021 SCOPUS Q3 ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2021 Characterization, X-ray Absorption Spectroscopic Analysis and Photocatalytic Activity of Co/Zn Co-Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized by One-Step Sonochemical Process
Crystals Volume 11 Issue 10
15 Oct 2021 ISI Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Insecticidal and growth inhibitory effects of some thymol derivatives on the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and their impact on detoxification enzymes
Pest Management Science
13 Oct 2021 ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Degradation of Poly(Butylene Succinate) and Poly(Butylene Succinate)/Poly(Lactide) Blends using Serine Protease Produced from Laceyella sacchari LP175
Walailak Journal of Science and Technology VOL. 18 NO. 20 (2021): TRENDS IN SCIENC