งานตีพิมพ์

ค้นหางานตีพิมพ์

บทความวิจัย :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา:

ระดับผลงาน:

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:ระดับผลงานจำนวนบทความ
ISI Q169
ISI Q225
ISI Q32
Non Quatile11
Proceedings29
Proceedings (Inter)157
SCOPUS Q139
SCOPUS Q221
SCOPUS Q328
SCOPUS Q425
SJR Q145
SJR Q232
SJR Q371
SJR Q436
TCI 170
TCI 236
พบข้อมูลจำนวน 696  รายการ
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานเจ้าของผลงาน
2021 Study of Structural and Optical Properties of ZnO Films Prepared by Thermal Oxidation of Sputtered Zn Films
BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 26 (No.3) September – December 2021
31 Dec 2021TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Potential of Recombinant Raw Starch-Degrading Enzyme from Escherichia coli for Sugar Syrup and Bioethanol Productions Using Broken Rice Powder as Substrate
Starch
6 Nov 2021ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Highly practical and reproducible BiVO4 thin film fabrication using automatic dip-coating machine towards for photoelectrocatalytic activities improvement
Materials Technology
28 Oct 2021ISI Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Bayesian inference for the negative binomial - generalized Lindley regression model: properties and applications
Communications in Statistics - Theory and Methods
26 Oct 2021SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Numerical Analysis of the Fractional-Order Nonlinear System of Volterra Integro-Differential Equations
Journal of Function Spaces Volume 2021 |Article ID 1537958
21 Oct 2021ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Characterization, X-ray Absorption Spectroscopic Analysis and Photocatalytic Activity of Co/Zn Co-Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized by One-Step Sonochemical Process
Crystals Volume 11 Issue 10
15 Oct 2021ISI Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Degradation of Poly(Butylene Succinate) and Poly(Butylene Succinate)/Poly(Lactide) Blends using Serine Protease Produced from Laceyella sacchari LP175
Walailak Journal of Science and Technology VOL. 18 NO. 20 (2021): TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 18, NUMBER 20, 15 OCTOBER 202
13 Oct 2021SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Insecticidal and growth inhibitory effects of some thymol derivatives on the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and their impact on detoxification enzymes
Pest Management Science
13 Oct 2021ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Φ-HAAR WAVELET OPERATIONAL MATRIX METHOD FOR FRACTIONAL RELAXATION-OSCILLATION EQUATIONS CONTAINING Φ-CAPUTO FRACTIONAL DERIVATIVE
Journal of Function Spaces / 2021
11 Oct 2021ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 ANTIOXIDANT AND ANTIDIABETIC INHIBITORY ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM EDIBLE INSECTS
The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based innovation ในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564
7 Oct 2021Proceedings (Inter) กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Saccharification of unripe banana flour using microwave assisted starch degrading enzyme hydrolysis for development of wine and vinegar fermentations
International Food Research Journal Oct2021, Vol. 28 Issue 5, p969-975. 7p.
1 Oct 2021SCOPUS Q3 พนารัตน์ ทองเพิ่ม
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 A New Inertial Subgradient Extragradient method for Solving Quasimonotone Variational Inequalities
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 981–992
30 Sep 2021SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Analysis of a Caputo HIV and Malaria Co-Infection Epidemic Model
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 897–912 September
30 Sep 2021SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 nalysis of Linear and Nonlinear Mathematical Models for Monitoring Diabetic Population with Minor and Major Complications
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 1004–1027
30 Sep 2021SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The Gompertz Weibull Frechet Distribution: Properties and Applications ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Computational Mathematics
Thailand Statistician Vol. 19 No. 4 (2021): October
29 Sep 2021SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Cytogenetic Analysis of the Variable Squirrel (Callosciurus finlaysonii Horsfield, 1824) by Conventional Staining, Ag-NOR Staining and Fluorescence in situ Hybridization Techniques
Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) 20(2): 25–35. [TCI 2]
27 Sep 2021TCI 2 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Cytogenetics of Black- bearded Tomb bat (Taphozous melanopogon) by Conventional staining, Ag-NOR staining and Fluorescence in situ hybridization Techniques
Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) 20(2): 25–35. [TCI 2]
27 Sep 2021TCI 2 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Synthesis of Uniform Submicron Poly(lactic acid)-based Particles/Capsules by Radical Precipitation Polymerization
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Available online 21 September 2021, 112122
21 Sep 2021ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 How to obtain a better result of updating the I-O table from the MTT method
Economics Bulletin Vol 4
17 Sep 2021SCOPUS Q3 จีราวดี พุ่มเจริญ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Emulsion iodine transfer polymerization of nearly uniform submicrometer-sized polystyrene particles
Polymer International
16 Sep 2021SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 A novel iron aluminate composite polymer particle for high-efficiency self-coating solar heat reflection
Solar Energy Materials and Solar Cells. Volume 230,15 September 2021, 111248
15 Sep 2021ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Vieta–Fibonacci-like polynomials and some identities
Annales Mathematicae et Informaticae
9 Sep 2021SCOPUS Q4 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Physiological Effects of Neonicotinoid Insecticides on Non-Target Aquatic Animals—An Updated Review
International Journal of Molecular Sciences IJMS Volume 22 Issue 17 10.3390/ijms22179591
4 Sep 2021ISI Q1 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 Convergence results of iterative algorithms for the sum of two monotone operators in reflexive Banach spaces
Applications of Mathematics
3 Sep 2021SCOPUS Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Truncated Three-Parameter Lindley Distribution for Lifetime Data
วารสารวิชาการปทุมวัน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2564 ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 หน้าที่ 25 ถึง หน้าที่ 34
31 Aug 2021TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Reusable Optical Biosensor Based on Poly (Vinyl) Alcohol -Chitosan Cryogel with Incorporated Magnetic Nanoparticlesfor the Determination of Sucrose in Sugar Cane and Sugar
Analytical Letters (2021) doi.org/10.1080/00032719.2021.1968889
31 Aug 2021ISI Q3 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 The zero-truncated discrete transmuted generalized inverse Weibull distribution and its applications
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (4), 1140-1151, Jul. - Aug. 2021
31 Aug 2021SCOPUS Q3 อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Morphology-controlled fabrication of nanostructured WO3 thin films by magnetron sputtering with glancing angle deposition for enhanced efficiency photo-electrochemical water splitting
Ceramics International Available online 31 August 2021
31 Aug 2021ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 Numerical Approximation of Microorganisms Hybrid Nanofluid Flow Induced by a Wavy Fluctuating Spinning Disc
Coatings
27 Aug 2021ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายเตา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม – สิงหาคม
27 Aug 2021TCI 2 สุทธวรรณ สุพรรณ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 A generalized self-adaptive algorithm for the split feasibility problem in Banach
Bulletin of the Iranian Mathematical Society
24 Aug 2021SCOPUS Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas Polynomials
Vol. 11 No. 2 (2021): May - August 2021
10 Aug 2021TCI 2 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 The analysis of fractional-order Navier-Stokes model arising in the unsteady flow of a viscous fluid via Shehu transform
Journal of Function Spaces Volume 2021 |Article ID 1029196
10 Aug 2021ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Picture Fuzzy Soft Robust VIKOR Method and its Applications in Decision-Making
Fuzzy Information and Engineering
8 Aug 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Effect of gamma irradiation on growth, proline content, bioactive compound changes, and biological activity of 5 popular Thai rice
Journal of Bioscience and Bioengineering
8 Aug 2021ISI Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Three novel inertial explicit Tseng's extragradient methods for solving pseudomonotone variational inequalities
Optimization
6 Aug 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 A new extragradient algorithm with adaptive step-size for solving split equilibrium problems
Journal of Inequalities and Applications ( 2021) 2021:136
2 Aug 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Co-treatment of copper oxide nanoparticle and carbofuran enhances cardiotoxicity in Zebrafish embryos
International Journal of Molecular Sciences Volume 22 Issue 1 10.3390/ijms22158259
31 Jul 2021SCOPUS Q1 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 An axiomatically supported divergence measures for q-rung orthopair fuzzy sets
International of Journal of Intelligent Systems
21 Jul 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 An inertial self-adaptive algorithm for the generalized split common null point problem in Hilbert spaces
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (2021)
18 Jul 2021SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 KINETIC MODEL OF COMMERCIAL GLUCOSE-AFFECTED GROWTH AND MICROBIAL OIL PRODUCTION OF OLEAGINOUS YEAST Pseudozyma parantarctica CHC28
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
12 Jul 2021SCOPUS Q4 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Purification of biodiesel‑derived crude glycerol by acidification to be used as a carbon source for microbial oil production by oleaginous yeast Pseudozyma parantarctica CHC28
Biomass Conversion and Biorefinery (2021)
12 Jul 2021ISI Q1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 The length-biased power Garima distribution and its application to model lifetime data
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (3), 667-676, May - Jun. 2021
30 Jun 2021SCOPUS Q3 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The Convergence Results for an AK-Generalized Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 2 (2021) Pages 623–634
30 Jun 2021SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Electrochromic property of tungsten trioxide films prepared by DC magnetron sputtering with obilique angle deposition and thermal oxidation
Journal of metals, materials and mineral vol. 31 No.2, 2021 pp.123-128
27 Jun 2021SCOPUS Q4 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 A strategic review on plant by-product from banana harvesting: A potentially bio-based ingredient for approaching novel food and agro-industry sustainability
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences Available online 24 June 2021 In Press, Corrected Proof
24 Jun 2021SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Corresponding author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 New Bregman projection methods for solving pseudo-monotone variational inequality problem
Journal of Applied Mathematics and Computing 2021
21 Jun 2021ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 q-Rung Orthopair Fuzzy Modified Dissimilarity Measure Based Robust VIKOR Method and Its Applications in Mass Vaccination Campaigns in the Context of COVID-19
IEEE Access Page(s): 93497 - 93515
21 Jun 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Development of a rubberwood container with activated carbon with essential oil vapour as an antifungal agent for fruit export
The 2021 National RGJ and RRI Conferences by zoom meeting, 14 June 2021. (Oral)
14 Jun 2021Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Multifunctional Polymer Particles Containing Quaternary Ammonium for Antimicrobial Particulate Surfactants and Defoaming.
ACS Applied Polymer Materials. 2021 Publication Date:June 11, 2021
11 Jun 2021ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Catalytic Oxidation of Benzyl Alcohol to Benzaldehyde on Au8 and Au6Pd2 Clusters: A DFT Study on the Reaction Mechanism
Catalysts 2021, 11(6), 720;
9 Jun 2021ISI Q2 การันต์ บ่อบัวทอง
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 The influence of a closed system combining orange oil and mode of action on quality preservation of salacca fruit
Food Control, 130, 108265. doi: 10.1016/j.foodcont.2021.108265
8 Jun 2021SCOPUS Q1 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Mann-type algorithms for solving the monotone inclusion problem and the fixed point problem in reflexive Banach spaces
Ricerche di Matematica (2021)
25 May 2021SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Development of pelleted feed containing probiotic Lactobacillus rhamnosus GG and Jerusalem artichoke for Nile Tilapia and its biocompatibility studies
3 Biotech 11, Article number: 279 (2021)
20 May 2021SCOPUS Q1 อารณี โชติโก
(Corresponding author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Inactivation of phosphate regulator (SphU) in cyanobacterium Synechocystis sp. 6803 directly induced acetyl phosphate pathway leading to enhanced PHB level under nitrogen-sufficient condition
Journal of Applied Phycology (2021)
17 May 2021ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Preparation of CeF3 nanoparticles loaded PPO/PVT composites for radiation detection
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 16, No. 2, April - June 2021, p. 621 - 625
14 May 2021SCOPUS Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Determination of bioactive compounds, antimicrobial activity, and the phytochemistry of the organic banana peel in Thailand
Bioscience Journal Vol 37 (2021): Continuous Publication
12 May 2021SJR Q3 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Set-valued contractions in b-Metric Spaces with Application
WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS Volume 20, 2021, Art. #32
7 May 2021SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Classical and Molecular Cytogenetic Analyses of Sperata acicularis (Siluriformes, Bagridae)
Taiwania 66(2): 203–213. ISI Impact factor 2019= 0.647, Q4
7 May 2021SCOPUS Q3 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Quality maintenance of salacca fruit with a carnauba wax coating containing orange oil and detection of sensory perception improvement with electroencephalography to appraise brain responses.
LWT - Food Science and Technology 147, 111628. doi: 10.1016/j.lwt.2021.111628
4 May 2021SCOPUS Q1 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 The Comparative Study for Solving Fractional-Order Fornberg–Whitham Equation via ρ-Laplace Transform
Symmetry 2021, 13(5), 784;
1 May 2021SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 On-site microfluidic paper-based titration device for rapid semi-quantitative vitamin C content in beverages
Microchemical Journal Volume 164, May 2021, 106054
1 May 2021SCOPUS Q2 เนตรนภิส แก้วช่วย
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 A New Method for Optimal Solution of Intuitionistic Fuzzy Transportation Problems via Generalized Trapezoidal Intuitionistic Fuzzy Numbers
Fuzzy Information and Engineering Volume 11, 2019 - Issue 1 Pages 105-120
30 Apr 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Combination effects of rice extract and five aromatic compounds against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase
Journal of Bioscience and Bioengineering
30 Apr 2021ISI Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Comparative study on four Mystus species (Bagridae, Siluriformes) from Thailand: insights into their karyotypic diversity
Comparative Cytogenetics 15(2): 119–136. [ISI Impact factor 2019= 1.072, Q4
26 Apr 2021SCOPUS Q2 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 ON ADMISSIBLE MAPPING VIA SIMULATION FUNCTION
Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 18 (2021), No. 1, Art. 14, 10 pp
20 Apr 2021SCOPUS Q4 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Power Garima-generated Family of Distributions: Properties and Application
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 42, pages287–299 (2021)
18 Apr 2021SJR Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The pressure effect on the structural, elastic, and mechanical properties of orthorhombic MgSiN2 from first-principles calculations ได้ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร Solid State Communications
Solid State Communications Volume 336, October 2021, 114318
14 Apr 2021SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 A Method for Solving the Variational Inequality Problem and Fixed Point Problems in Banach Spaces
Tamkang Journal of Mathematics. 53 (2022). DOI:10.5556/j.tkjm.53.2022.3307.
14 Apr 2021SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Selection of Probiotic Bacteria from Fish Wash Water for Inducing Growth of Oreochromis niloticus (Nile Tilapia)
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 13(3) กย-ธค
8 Apr 2021TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Fourier Regression and ARIMAX Model for Forecasting Monthong Durian Price Index
Current Applied Science and Technology Vol. 21 No. 4 (2021): Advanced online publication
7 Apr 2021SCOPUS Q4 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Viscosity approximation methods for split equilibrium problem and fixed point problem for finite family of nonexpansive mappings in Hilbert spaces
Progress in Applied Science and Technology Vol. 11 No. 1 (2021): January - April 2021
6 Apr 2021TCI 2 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Convergence analysis of a general inertial projection-type method for solving pseudomonotone equilibrium problems with applications
Journal of Inequalities and Applications volume 2021, Article number: 63 (2021)
1 Apr 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Effect of rainfall and altitudes on the 2-acetyl-1-pyrroline and volatile compounds profile of black glutinous rice (Thai upland rice)
Journal of the Science of Food and Agriculture
31 Mar 2021ISI Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 Evaluation of Cyanide Content, Volatile Compounds Profile, and Biological Properties of Fresh and Boiled Sliced Thai Bamboo Shoot (Dendrocalamus asper Back.)
Preventive Nutrition and Food Science 2021 Mar 31; 26(1): 92–99.
31 Mar 2021SCOPUS Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 The Modification of Generalized Mixed Equilibrium Problems for Convergence Theorem of Variational Inequalities Problems and Fixed Point Problems
Thai Journal of Mathematics, Volume 19, Number 1, (2021), Pages 271–296
31 Mar 2021SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Controlled Release of Essential Oil from a Rubberwood Box Using Activated Carbon to Extend the Shelf Life of Strawberries and its Possible Mode of Action
BioResources, vol 16(1), 1726-1739 January-March2021
31 Mar 2021SCOPUS Q2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 A Comparison of MM-estimation and Fuzzy Robust Regression for Multiple Regression Model with Outliers
Thailand Statistician Vol. 19 No. 2 (2021): April
29 Mar 2021SJR Q3 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Antidepressant Screening Demonstrated Non-Monotonic Responses to Amitriptyline, Amoxapine and Sertraline in Locomotor Activity Assay in Larval Zebrafish
Cells Volume 10 Issue 4 10.3390/cells10040738
26 Mar 2021SJR Q1 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach
Journal of Food Science and Technology (2021)
20 Mar 2021SCOPUS Q2 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Mushrooms: Splendid Gifts for the Cosmetic Industry
Chiang Mai Journal of Science 2021; 48(3) : 699-725
18 Mar 2021SCOPUS Q3 คณาภรณ์ สุจริต
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Solar/photoelectrocatalytic cell development for H2 production and simultaneous organic dye degradation
Materials Science in Semiconductor Processing 124 (2021) 105597 , 15 March 2021, 105597
15 Mar 2021SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 A modified Popov’s subgradient extragradient method for variational inequalities in Banach space
Journal of Nonlinear Functional Analysis 2021.
9 Mar 2021SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Comparative investigations of DCMS/HiPIMS reactively sputtered WO3 thin films for photo-electrochemical efficiency enhancements
Vacuum Volume 185, March 2021 , 109978
1 Mar 2021SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 Modified Tseng's splitting algorithms for the sum of two monotone operators in Banach spaces
AIMS Mathematics Volume 6, Issue 5, 2021, Pages 4873-4900
1 Mar 2021ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
Phytoparasitica · March 2021
1 Mar 2021ISI Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 A Comparative study on the efficiency of test statistics in testing the differences between two dependent datasets
International Journal of Applied Mathematics, Vol.34, No 1, pp.43-75 IJAM: Volume 34, No. 1 (2021)
28 Feb 2021SCOPUS Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021SCOPUS Q1 คณาภรณ์ สุจริต
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Development of Healthy Brownie from Three Colored Beans
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 20(1): 30-39. (TCI 2)
15 Feb 2021TCI 2 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Two Hybrid Spectral Methods with Inertial Effect for Solving System of Nonlinear Monotone Equations with Application in Robotics
IEEE Access Volume 9, 2021, Article number 9344698, Pages 30918-30928
2 Feb 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 A simple 2D modulation code in single-reader two-track reading BPMR systems
Digital Communications and Networks Volume 7, Issue 1, February 2021, Pages 100-106
1 Feb 2021ISI Q1 วิภารัตน์ บุษยาตรัส
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021 Solid state fermentation for poly (L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 in aerated tray reactor and its hydrolysis of poly (lactide) polymer
Agriculture and Natural Resources, Volume 55, January 2021 Issue Vol. 55 No. 1 (2021): January-February
31 Jan 2021SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Synthesis of Tungsten doped Titanium dioxide nanofibers for the degradation of paraquat by photocatalytic process
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021
28 Jan 2021SCOPUS Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Potential application of Thorium isotopes in upland maize soils for assessment of soil erosion
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021, Article number 012078 15th Siam Physics Congress, SPC 2020; Virtual, Online; 4 June 2020 through 5 June 2020; Code 166905
28 Jan 2021SCOPUS Q4 เนตรนภิส แก้วช่วย
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Preliminary analysis of neutron time-delay histograms from Changvan latitude surveys
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021, Article number 012006 15th Siam Physics Congress, SPC 2020; Virtual, Online; ; 4 June 2020 through 5 June 2020; Code 166905
28 Jan 2021SCOPUS Q4 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Evaluation of Dimer of Epicatechin from an Endophytic Fungus Curvularia australiensis FC2AP on Acute Toxicity Levels, Anti-Inflammatory and Anti-Cervical Cancer Activity in Animal Models
Molecules (Basel, Switzerland) Volume 26, Issue 3, 27 January 2021
27 Jan 2021SJR Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Multiwalled Carbon Nanotube (MWCNT) Based Electrochemical Paper-Based Analytical Device (ePAD) for the Determination of Catechol in Wastewater
Analytical Letters (2021)
21 Jan 2021SCOPUS Q3 ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 Theoretical justifications for the empirically successful VIKOR approach to multi-criteria decision making
SOFT COMPUTING
16 Jan 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Molecularly imprinted polymer nanogel-based fluorescence sensing of pork contamination in halal meat extracts
Biosensors and Bioelectronics Volume 172, 15 January 2021, Article number 112775
15 Jan 2021SCOPUS Q1 เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 RELIABILITY ANALYSIS FOR REPAIRABLE MULTI-STATE SYSTEM UNDER FUZZY WEIBULL DISTRIBUTION
Vol. 12 No. 24 (2020): วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
13 Jan 2021TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The local power set in apriori algorithm’s transaction scanning for eflcient frequent item sets mining
Vol. 15 No. 1 (2021): ECTI Transactions on Computer and Information Technology (Apr 2021)
5 Jan 2021SCOPUS Q4 พิทยา พุ่มพวง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2021 Enhancement Propagation of Protocorms in Orchid (Cymbidium tracyanum L. Castle) by Cold Atmospheric Pressure Air Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2021)
2 Jan 2021ISI Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Influence of an SCN- moiety on the electronic properties of γ-CsPb(SCN)xBr3-x and the performance of carbon-based HTL-free γ-CsPb(SCN)xBr3-x perovskite solar cells
Journal of Materials Science: Materials in Electronics Volume 32, Issue 2, January 2021, Pages 1557-1569
2 Jan 2021SCOPUS Q1 นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
Radiation Physics and Chemistry Volume 177, December 2020, 109075
31 Dec 2020ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Exploration of the earth environment using “Himawari-8” data of meteorological satellite and deep learning
UTK Research Journal Vol 14 issue 2 July-December 2020
31 Dec 2020TCI 2 พิเชฐ คุณากรวงศ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2020 Synthesis, characterization and photocatalytic activity using SiO2-TiO2 nanocomposites under UV light
Materials Research Express Vol.8 (2021)
30 Dec 2020SCOPUS Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Novel reusable pH‐responsive photocatalyst polymeric microcapsules for dye treatment
International Journal of Energy Research
21 Dec 2020ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Inertial-Based Derivative-Free Method for System of Monotone Nonlinear Equations and Application
IEEE ACCESS VOLUME 8, 2020
17 Dec 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Effects of N2-content on formation behavior in AlN thin films studied by NEXAFS: Theory and experiment
Journal of Alloys and Compounds Volume 844, 5 December 2020, 156128
5 Dec 2020SCOPUS Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Microstructure and dielectric properties of 0-3 connectivity lead-free BCTS-Portland cement composites
Ferroelectrics letters section
3 Dec 2020SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Approximation Results for Equilibrium Problems Involving Strongly Pseudomonotone Bifunction in Real Hilbert Spaces
Axioms, Volume 9 Issue 4
26 Nov 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Estimation of the IC to CG Ratio Using JEM‐GLIMS and Ground‐Based Lightning Network Data
Journal of Geophysical Research: Atmospheres Volume 125, Issue 23, 16 December 2020
18 Nov 2020SCOPUS Q1 กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Comparative chromosomal mapping of microsatellite repeats reveals divergent patterns of accumulation in 12 Siluridae (Teleostei: Siluriformes) species
Genetics and Molecular Biology 43(4): Article Number: e20200091. [ISI Impact factor 2019=1.876, Q3]
16 Nov 2020ISI Q3 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Photoelectrocatalytic H2 Evolution Enhancement over CuO-decorated TiO2 Nanocatalysts and Promoting E. coli Degradation
Journal of Alloys and Compounds Available online 15 November 2020, 157818
15 Nov 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Toxicity and antidiabetic activity of ethanolic extract of Sphagneticola trilobata (L.) Pruski flower in rats
Journal of Ethnopharmacology. 262. (2020): 113128.1-7
15 Nov 2020ISI Q1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 α‐Glucosidase, α‐amylase, and tyrosinase inhibitory potential of capsaicin and dihydrocapsaicin
Journal of Food Biochemistry J Food Biochem. 2020;44:e13099
13 Nov 2020SCOPUS Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Production and development of Vinegar fermentation from broken riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysis
3 Biotech 10, Article number: 515 (2020) Published: 09 November 2020
9 Nov 2020SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Photoelectrocatalytic Reactor Improvement towards Oil-in-Water Emulsion Degradation
Journal of Environmental Management Available online 6 November 2020, 111568 In Press, Corrected Proof
6 Nov 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 A Comparison of Methods for Estimating Fine Particulate Matter Concentrations from Himawari-8 Satellite Over Northern Thailand
RMUTI JOURNAL Science and Technology Vol. 14 No. 1 (2021): January - April 2021
2 Nov 2020TCI 2 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Improvement ITO/WO3 photo anode electrode fabrication using electrodeposition technique for highly efficient photoelectrocatalytic insecticide degradation
Materials Science in Semiconductor Processing Volume 118, 1 November 2020, 105212
1 Nov 2020SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Inertial iterative self-adaptive step size extragradient-like method for solving equilibrium problems in real hilbert space with applications
Axioms, 2020, 9(4), pp. 1-21, 127
31 Oct 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Increasing Efficiency for Document Tracking using Web Technology
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi,Vol 19, Issue 2, 202045
19 Oct 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Synthesis of carbon quantum dot from water hyacinth stalk by radiation processing
Oriental Journal of Chemistry Volume 36, Number 5 pg.897-902
19 Oct 2020SCOPUS Q3 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Designing of Double Acceptance Sampling Plan for Zero-inflated and Over-dispersed Data Using Multi-objective Optimization
Applied Science and Engineering Progress Vol 14, No 3 (2021) pp.338-347
15 Oct 2020SJR Q3 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 The γ-oryzanol Content of Thai Rice Cultivars and the Effects of Gamma Irradiation on the γ-oryzanol Content of Germinated Thai Market Rice
Oriental Journal of Chemistry Volume 36, Number 5 Article Accepted on : 29-10-2020
9 Oct 2020SCOPUS Q3 ชาคร ชินวงศ์อมร
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Acoustic and Piezoelectric Properties of 0-3 Connectivity Environment-Friendly Lead-Free BCTS-Portland Cement Composites
Physics of the Solid State MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY Published: 08 October 2020
8 Oct 2020SCOPUS Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Composite polymer particles containing bismuth vanadate particles for self-cleaning fabrics
Journal of Industrial Textiles ,Article first published online: October 6, 2020
6 Oct 2020ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Rectangular Quasi-Metric Space and Common Fixed Point Theorem for 𝜓𝜓-Contraction and 𝜓𝜓-Kannan Mappings
Thai Journal of Mathematics : 89-101 (Special Issue (2020): Annual Meeting in Mathematics 2019), 4 October 2020 The 23rd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2018), May 3-5, 2018 organized by Departments of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand.
4 Oct 2020SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Photoelectrodeposition of BiVO layer on FTO/WO photoanodes for highly efficient photoelectrocatalytic chemical oxygen demand sensor applications
Applied Surface Science Volume 526, 1 October 2020, 146686
1 Oct 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Very high Gravity (VHG) Bioethanol Production Using Modified Simultaneous Saccharification and Fermentation of Raw Cassava Chips with Molasses by Kluyveromyces marxianus DMKU-KS07
Waste and Biomass Valorization 12, 3683-3693 (2021)
30 Sep 2020ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 The Study of Data Classification in Major Depressive Disorder Domain Using Data Mining Techniques
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ (NKRAFA Journal of Science and Technology:NKRAFASci) ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน
29 Sep 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Photoelectrocatalytic improvement of copper oxide thin film fabricated using anodization strategy application in nitrite degradation and promoting oxygen evolution
Chemical papers (2020) Published: 29 September 2020
29 Sep 2020SCOPUS Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Biological activity of rice extract and the inhibition potential of rice extract, rice volatile compounds, and their combination against α-glucosidase, α-amylase, and tyrosinase
International Journal of Food Science Technology
25 Sep 2020SCOPUS Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Statistical Optimization and Mathematical Modelling of Probiotic Strain Enterococcus faecium Cultivation in Soybean Meal by Solid-State Fermentation
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีVOL. 15 NO. 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563
22 Sep 2020TCI 2 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 A rhodamine–bistriazole based fluorescent and colorimetric sensor containing a phenyl linker for Fe(III) detection
Chemical Papers (2020)
17 Sep 2020SCOPUS Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 A Family of Derivative-Free Conjugate Gradient Methods for Constrained Nonlinear Equations and Image Restoration
IEEE Access VOLUME 8, 2020
17 Sep 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Designing of Optimal Required Sample Sizes for Double Acceptance Sampling Plans under the Zero-Inflated Defective Data
Current Applied Science and Technology Vol.21 No.2 (2021)
16 Sep 2020SCOPUS Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Existence and uniqueness results for Φ-Caputo implicit fractional pantograph differential equation with generalized anti-periodic boundary condition
Advances in Difference Equations 2020, Article number: 555 (2020)
6 Sep 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Self-dual codes over Fq+uFq+u2Fq and applications
Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications 7(3) 209–227
6 Sep 2020SCOPUS Q4 ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Bi-parametric distance and similarity measures of picture fuzzy sets and their applications in medical diagnosis
Egyptian Informatics Journal Available online 4 September 2020 In Press, Corrected ProofWhat are Corrected Proof articles
4 Sep 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Strong convergence of a generalized forward-backward splitting method in reflexive banach spaces
Optimization
2 Sep 2020SJR Q1 รัฐพรหม พรหมคำ
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection
Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99
28 Aug 2020Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 A Schiff base-based ratiometric chemosensor conjugated NBD derivative with the large stock shift for formaldehyde detention
Tetrahedron Volume 76, Issue 34, 21 August 2020, 131411
21 Aug 2020ISI Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Convergence Analysis of Self-Adaptive Inertial Extra-Gradient Method for Solving a Family of Pseudomonotone Equilibrium Problems with Application
Symmetry 2020, 12(8), 1332
10 Aug 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Polymer Microcapsules Encapsulating Photocatalyst Nanoparticles for Dye Treatment in Wastewater
วารสาร Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi Vol. 19 No. 2 (2020): July-December
5 Aug 2020TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Analysis of Caputo fractional-order model for COVID-19 with lockdown
Advances in Difference Equations volume 2020, Article number: 394 (2020)
3 Aug 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Novel photoelectrocatalytic/solar cell improvement for organic dye degradation based on simple dip coating WO3/BiVO4 photoanode electrode
Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 212, 1 August 2020, 110556
1 Aug 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering
Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788
30 Jul 2020ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Incorporation Behavior of Nonionic Emulsifiers inside Particles and Secondary Particle Nucleation during Emulsion Polymerization of Styrene
Langmuir 2020, 36, 9747−9755
26 Jul 2020SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Enhancement of antibacterial activity of essential oil vapor released from a paper egg tray in combination with UV‐C radiation against pathogenic bacteria on chicken eggs
Journal of Food Processing and Preservation, 44(10), e14794
20 Jul 2020SCOPUS Q2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 Discrete Generalized Odd Lindley-Weibull Distribution with Applications
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 41, pages945–955(2020)
18 Jul 2020SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Antagonistic Microbe on Palm Soil for Producing of Plant Growth Promoting RhizobacteriaYeast and Fungal(PGPR) Mixed Microbe
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 12(2) : 13-21. (2563) พฤษภาคม-สิงหาคม
15 Jul 2020TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Oxidative Addition of bromobenzene on Au20 and Au10Pd10: Evidenced by Density Functional Theory Calculations
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี January-June 2020 Vol.10 No.1
30 Jun 2020TCI 2 ปรีชา มันสลาย
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Pursuit Differential Game Problem with Multiple Players on a Closed Convex Set with More General Integral Constraints
Thai Journal of Mathematics Vol 18, No 2 (2020) June
30 Jun 2020SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Generalized Identities for third order Pell Number, Pell-Lucus Number and Modified Pell Number
Science and Technology RMUTT Journal Vol.10 No.1 (2020) : 96-106
30 Jun 2020TCI 2 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Structural studies and photocatalytic properties of Mn and Zn co-doping on TiO2 prepared by single step sonochemical method
Radiation Physics and Chemistry Volume 171, June 2020, 108714
30 Jun 2020SCOPUS Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Machine Learning Apply for Financial Credit Approval to Filter Selected Customer in Domain Specific Bank
Science and Technology RMUTT Journal ,Vol.10 No.1 (2020): 36-46
30 Jun 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Mixed Control Chart Design Using the Integration of Genetic Algorithm and Monte Carlo Simulation
Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 2 (2020) Pages 651{667
30 Jun 2020SCOPUS Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Production of Bagasse Paper with Antibacterial Activity against Foot-Odor Causing Bacteria
Sci. & Tech. RMUTT J. Vol.10 No.1 (2020)
30 Jun 2020TCI 2 สุจยา ฤทธิศร
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Ready-to-use, functionalized paper test strip used with a smartphone for the simultaneous on-site detection of free chlorine, hydrogen sulfide and formaldehyde in wastewater
Analytica Chimica Acta Volume 1118, 29 June 2020, Pages 63-72
29 Jun 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Inertial Optimization Based Two-Step Methods for Solving Equilibrium Problems with Applications in Variational Inequality Problems and Growth Control Equilibrium Models
Energies 2020, 13, 3292
26 Jun 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Optimization of ultrasonic-assisted extraction of polysaccharides from purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) and their antioxidant activities
Scientific Reports volume 10, Article number: 10410 (2020)
26 Jun 2020ISI Q1 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 Cultivation of Mushrooms and Their Lignocellulolytic Enzyme Production Through the Utilization of Agro-Industrial Waste
Molecules Volume 25 Issue 12 10.3390/molecules25122811
18 Jun 2020SJR Q1 คณาภรณ์ สุจริต
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 The Renewable Energy Source Selection by Remoteness Index-Based VIKOR Method for Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets
Symmetry 2020, 12, 977; doi:10.3390/sym12060977
8 Jun 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 The generalized viscosity explicit rules for solving variational inclusion problems in Banach spaces
Optimization
7 Jun 2020SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 A Comparison the Effectiveness of Data Mining Techniques in Prediction Career Advice to Promote Education for People with Disabilities (Thailand).
The 35th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Nagoya, Japan, 3 – 6 July, 2020.
6 Jun 2020Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Enhanced H2 production with efficient N2-fixation by fructose mixotrophically grown Anabaena sp. PCC 7120 strain disrupted in uptake hydrogenase
Algal Research Volume 47, May 2020, 101823
31 May 2020ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Non-Linear Thermal Radiations and Mass Transfer Analysis on the Processes of Magnetite Carreau Fluid Flowing Past a Permeable Stretching/Shrinking Surface under Cross Diffusion and Hall Effect
Coatings 2020, 10, 523; doi:10.3390/coatings10060523
29 May 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 แอปพลิเคชันนัดเรียนชดเชย กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings นงลักษณ์ พรมทอง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านนายฟู
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings วีณา จันทร์รัชชกูล
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Electronic Commerce Management System for Cosmetic Brands
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 การเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมด้วยเทคนิคพิกเกอริงอิมัลชัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 51-63
28 May 2020TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Secondary particle formation in suspension polymerization using a particulate surfactant
Polymer-Plastics Technology and Materials
27 May 2020SCOPUS Q2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Machine Learning Based Automated Segmentation and Hybrid Feature Analysis for Diabetic Retinopathy Classification Using Fundus Image
Entropy 2020, 22, 567; doi:10.3390/e22050567
19 May 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Poly(L-Lactic Acid)-Based Microcapsule Containing Phase-Change Material: Influence of Polymer Shell on Particle Morphology
Fibers and Polymers 2020, Vol.21, No.5, 935-943
7 May 2020ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Type II Topp Leone‑Power Lomax Distributionwith Analysis in Lifetime Data
Journal of Statistical Theory and Practice (2020) 14:31
6 May 2020SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Health functionality of dietary oleogel in rats fed high-fat diet: A possibility for fat replacement in foods
Journal of Functional Foods. 70: 103979.
1 May 2020SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 Modified inertial double mann type iterative algorithm for a bivariate weakly nonexpansive operator
Carpathian Journal of Mathematics, Vol36, No.1 (2020)
30 Apr 2020ISI Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Forecasting Economic Cycle with a Structural Equation Model: Evidence from Thailand
International Journal of Economics and Financial Issues | Vol 10 • Issue 3 • 2020
23 Apr 2020SJR Q3 จีราวดี พุ่มเจริญ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Natural Bioactive Compounds from Fungi as Potential Candidates for Protease Inhibitors and Immunomodulators to Apply for Coronaviruses
molecules Volume 25 Issue 8 10.3390/molecules25081800
14 Apr 2020SJR Q1 คณาภรณ์ สุจริต
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 19, Issue 1, 2020
6 Apr 2020TCI 2 อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 WO3/BiVO4 Photoanode Electrode Improvement for Photoelectrocatalytic Dye Degradation
วารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี Vol.19 No.1 (2020): January-June
6 Apr 2020TCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชันผ่านกลไกการเหนี่ยวนำให้ประกอบตัวเองด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 27-38
6 Apr 2020TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Distance and Similarity Measures for Spherical Fuzzy Sets and Their Applications in Selecting Mega Projects
Mathematics 2020, 8, 519; doi:10.3390/math8040519
3 Apr 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 α‐glucosidase, α‐amylase inhibitory potential and antioxidant activity of fragrant black rice (Thai coloured rice)
Flavour and Fragrance Journal
3 Apr 2020SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials
Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670
1 Apr 2020ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 FIXED POINT RESULTS FOR s-NONEXPANSIVE MAPPINGS ON PARTIAL b-METRIC SPACESES
Thai Journal of Mathematics Vol. 18, No. 1 (2020), Pages 38 - 52
31 Mar 2020SJR Q4 ภคีตา สุขประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Amynthas whitteni, a new species of earthworm from Mawlamyine,Myanmar (Clitellata: Megascolecidae)
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY Supplement No. 35: 17–21
31 Mar 2020SJR Q2 เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Algorithm for Strongly Pseudomonotone Variational Inequality Problems
Thai Journal of Mathematics, Vol 18, No.1, (2020), page 166-187
31 Mar 2020SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.2563
31 Mar 2020TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Development of qualitative and quantitative immunochromatographic strip test assay for rapid and simple detection of leucomalachite green residual in aquatic animals
Food Chemistry 320 (2020) 126613
14 Mar 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Method for Solving Fixed Point Problem of G-Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces Endowed with Graphs and Numerical Example
Indian Journal of Pure and Applied Mathematics volume 51, pages155–170 (2020)
13 Mar 2020SJR Q3 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Concentration effect of Chromolaena odorata (Siam weed) crude extract on size and properties of gelatin nanofibers fabricated by electrospinning process
Journal of Industrial Textiles
12 Mar 2020ISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Acoustic signal analysis by teager-huang transform for milling chatter recognition
Sensors and Materials, Vol. 32, No. 3 (2020) 873–884
10 Mar 2020SJR Q3 ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2020 Modified Popov's explicit iterative algorithms for solving pseudomonotone equilibrium problems
Optimization Methods and Software
5 Mar 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles
Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948
1 Mar 2020ISI Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Optimized process parameters for production of Chlorella pyrenoidosa biomass and lipids using response surface methodology
Aquaculture International volume 28, pages1213–1226 (2020)
25 Feb 2020SCOPUS Q2 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 The perceptionof energy saving information of personnel at PhranakhonRajabhat University
การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) ภายใต้งานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
21 Feb 2020Proceedings ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Synthesis and inhibitory activity of N-acetylpyrrolidine derivatives on α-glucosidase and α-amylase
Research in Pharmaceutical Sciences Year : 2020 | Volume : 15 | Issue : 1 | Page : 14-25
20 Feb 2020SJR Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Photoelectrocatalytic performance improvement of BiVO thin film fabrication via effecting of calcination temperature
Surface and Coatings Technology Volume 383, 15 February 2020, 125257
15 Feb 2020SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Soft-information flipping scheme based on a priori LLRs summation for ultra-high density magnetic recording
Cite as: AIP Advances 10, 025217 (2020); doi: 10.1063/1.5131172
12 Feb 2020SJR Q2 วิภารัตน์ บุษยาตรัส
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2020 An adjustable weighted soft discernibility matrix based on generalized picture fuzzy soft set and its applications in decision making
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 38, no. 2, pp. 2103-2118, 2020
6 Feb 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 THE TRUNCATED ISHITA DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATION
International Journal of Applied Mathematics Volume 33 No. 1 2020, 99-108
1 Feb 2020SJR Q4 อิศราภรณ์ เทียมศร
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 The Effects of the Violate Assumption Based on Homogeneity of Variance of the test statistics for Comparing the Mean of Two Independent Population
Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4s, 2020, pp.2475-2758
31 Jan 2020SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Development of the simultaneous colorimetric enzymatic detection of sucrose, fructose and glucose using a microfluidic paper-based analytical device
Talanta Volume 207, 15 January 2020, 120302
15 Jan 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Convergence Theorem for a Square a-Nonexpansive Mapping in a Hyperbolic Space
Thai Journal of Mathematics. 18(3), 1597–1609 (2020)
10 Jan 2020SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Iterative Methods for Solving the Monotone Inclusion Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces
Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 3 (2020) Pages 1225{1246
10 Jan 2020SCOPUS Q4 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 On-site detection of heavy metals in wastewater using a single paper strip integrated with a smartphone
Analytical and Bioanalytical Chemistry volume 412, pages1395–1405(2020)
9 Jan 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Accelerated alternating minimization algorithm for Poisson noisy image recovery
Inverse Problems in Science and Engineering
6 Jan 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Contaminated Bacillus cereus in lao and thai fermented soybean "Tua Nao"
Japan Agricultural Research Quarterly 2020 Volume 54 Issue 1 Pages 47-51
1 Jan 2020SCOPUS Q3 อารณี โชติโก
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 STRONG CONVERGENCE OF A GENERAL VISCOSITY EXPLICIT RULE FOR THE SUM OF TWO MONOTONE OPERATORS IN HILBERT SPACES
Journal of Applied Analysis and Computation Volume 9, Number 6, December 2019, 2137-2155
31 Dec 2019ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22
31 Dec 2019TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Efficiency of Using Trichoderma, Mucor and Aspergillus Antimicrobial Pellets to Rhizophora mucronata Poir. Planting at Abandoned Shrimp Farm in Khanom District, Nakhon Sir Thammarat Province, Thailand
Naresuan University Journal: Science and Technology 2019: (27) 4
31 Dec 2019TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Cytotoxic effect of ripe hog plum (Spondias pinnata) peel extracts on the viability of oral carcinoma cancer cell lines (KB cells) and Normal cells (Vero cells)
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
31 Dec 2019TCI 2 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 Effects of Nelumbo nucifera Flower Extracton GK/Jcl Rats
J Sci Technol MSUVol 38. No 6, November-December 2019
31 Dec 2019TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Plant Disease through Leaf Images Classification with Texture Analysis and Multi-Class SVM
The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON2019At: Pattaya, Chonburi, Thailand, pp.841-844, 2019.
31 Dec 2019Proceedings (Inter) พิเชฐ คุณากรวงศ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2019 The Development of Computer Skill and Information Technology Examination Framework for RMUTT Students
eLearning forum Asia 2019, Thailand, 2019.
31 Dec 2019Proceedings (Inter) จตุรพิธ เกราะแก้ว
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2019 Class Attendance Management System using Multiple Conditions
eLearning Forum Asia 2019, Thailand, 2019.
31 Dec 2019Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2019 Drying Kinetics Model of Fermented Soybean Meal Using Hot Air-Drying
RMUTP Research Journal Science & Technology Vol. 13 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
25 Dec 2019TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Truncated-exponential-based Frobenius-Euler Polynomials
Advances in Difference Equations volume 2019, Article number: 530 (2019) Cite this article 430
20 Dec 2019ISI Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 An explicit parrallel algorithm for solving variational inclusion problem and fixed point problem in Banach spaces
Banach Journal of Mathematical Analysis volume 14, pages20–40(2020)
1 Dec 2019SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Optical properties and photoelectrocatalytic activities improvement of WO3 thin film fabricated by fixed-potential deposition method
Optik - International Journal for Light and Electron Optics 198 (2019) 163235
1 Dec 2019SJR Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2019 THERMAL DEATH EVALUATION OF MULTI-STRAINS PROBIOTIC INOCULANT FOR SHELF-LIFE PREDICTION
Malays. Appl. Biol. (2019) 48(4): 147–152
30 Nov 2019SJR Q3 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Effect of microalgal diets and its biochemical composition on growth and survival of Asiatic freshwater clam
Malaysian Applied Biology, 48(4): 61–67.
30 Nov 2019SCOPUS Q3 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts
The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Improving the Efficiency of Greenhouse Climate Control Systems using Influence Diagram
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2019 Viscosity approximation methods for split equilibrium problem and fixed point problem for finite family of nonexpansive mappings in Hilbert spaces
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Inhibition Growth of Cholangiocarcinoma (MO55 cells), and Nitric Oxide Radical Scavenging Activities of Raw Wild Mango (Spondias pinnata) Fruit Extract
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 Preparation of heat storage microcapsules by microsuspension polymerization using block copolymer as a stabilizer
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 Leveraging Horizontal-Dataset to Support The Use of Vertical-Dataset in ECLAT
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) พิทยา พุ่มพวง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2019 M-Estimation and the Developed Fuzzy Regression Model in Robust Regression
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 Convergence theorems for some type iterative scheme in non-positive curvature metric spaces
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Investigation of Bangkok Monsoon Onset index using Precipitable Water Vapor
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Automatic Cut-Off Electric Current Acts as a Circuit Breaker for Extension Cords and a Mobile Notification System: Smart Plug for IoT Approach
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2019 Innovative ecosystem for human capital development to drive the digital economy in industrial areas in Thailand
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2019 Automatic Reminding Mail-Box
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2019 The Sentiment Analysis System applying Information from Pantip for Rajamangala University of Technology Thanyaburi
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2019 Creating Trojan Horse Security Software by Data Mining Technique
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2019 Optimal design of Double Acceptance Sampling Plan to Minimizing the Total Cost Using Genetic Algorithm
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 Fall detection system with 3-axis accelerometer
Journal of Physics: Conference Series Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012060
1 Nov 2019SJR Q3 เดี่ยว อภัยราช
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 The relationship between raining and GPS - Precipitable water vapor
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012142 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1380/1/012142
1 Nov 2019SJR Q3 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133
1 Nov 2019SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysis
International Food Research Journal 26(5): 1515-1523 (October 2019)
31 Oct 2019SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Comparative the Performance of Robust Linear Regression Methods and its Application
Applied Mathematical Sciences, Vol. 13, 2019, no. 17, 815 - 822
31 Oct 2019SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 A note on self-dual negacyclic codes of length P^s over Fp^k+uFu^k
European Journal of Mathematics
15 Oct 2019SJR Q2 ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 An iterative method for solving proximal split feasibility problems and fixed point problems
Computational and Applied Mathematics volume 38, Article number: 177 (2019)
8 Oct 2019SCOPUS Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Visible-light-driven Photodegradation of Commercial Dyes by the Cooperation of Co-doped TiO2 Material
Current Applied Science and Technology Vol. 20 No. 1 (2020)
2 Oct 2019TCI 1 รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Utilization of shrimp wastewater for poly-β-hydroxybutyrate production by Synechocystis sp. PCC 6803 strain ΔSphU cultivated in photobioreactor
Biotechnology Reports Volume 23, September 2019, e00345
30 Sep 2019SJR Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 A modified extragradient method for variational inclusion and fixed point problems in Banach spaces
Applicable Analysis
30 Sep 2019SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Enhanced PHB production by using cyanobacterial Synechocystis sp. PCC 6803 (∆SphU) lacking phosphate regulator under shrimp wastewater cultivated in photobioreactor
The 10th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, 26 – 28 September 2019, Nanchang University, China, International Proceeding
28 Sep 2019Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Nonlinear Operators as Concerns Convex Programming and Applied to Signal Processing
Mathematics 2019, 7, 866; doi:10.3390/math7090866
19 Sep 2019ISI Q1 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 An Optimal Pursuit Differential Game Problem with One Evader and Many Pursuers
MATHEMATICS Volume: 7 Issue: 9 Article Number: 842 Published: 11 September 2019
11 Sep 2019ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 One-Step Polylactic Acid Screen-Printing Microfluidic Paper- Based Analytical Device: Application for Simultaneous Detection of Nitrite and Nitrate in Food Samples
Chemosensors 2019, 7(3), 44;
9 Sep 2019SJR Q2 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499
1 Sep 2019Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Development of a Compact XRF System for Elemental Analyses of Archaeological Objects
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1507–1513
1 Sep 2019Non Quatile ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera : Noctuidae)
Pest Management Science. 76 : 928-935
26 Aug 2019ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 A Novel Approach to Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets and Its Application in Decision Suport System
Mathematics 2019, 7(8), 742
13 Aug 2019ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 Error Estimate of Data Dependence for Discontinuous Operators by New Iteration Process with Convergence Analysis
Numerical Functional Analysis and Optimization Volume 40, 2019 - Issue 14 Pages 1644-1677
7 Aug 2019SJR Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 Algorithms for zeros of two accretive operators for solving convex minimization problems and its application to image restoration problems
Journal of Computational and Applied Mathematics Volume 354, July 2019, Pages 471-495
31 Jul 2019SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 A Prototype of Fresh Water and Biological Fermentation Water supply for controlling soil Moisture in the Melon Farm
The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference (The 1st FISF) July 5-6, 2019 Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand
6 Jul 2019Proceedings (Inter) ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2019 Effect of Microalgal diets and Its biochemical Composition on Growth and Survival of Asiatic Freshwater Clam
The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference, Thailand, July 5-6, 2019. (Proceedings (Inter)
6 Jul 2019Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 Determination of fat accumulation reduction by edible fatty acids and natural waxes In Vitro
Food Science of Animal Resources. 9(3): 430-445.
30 Jun 2019SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 Apple Image Classification using Convolution Neural Network
The 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communication (ITC-CSCC2019), pp.487-490, 2019. At: Republic of Korea
30 Jun 2019Proceedings (Inter) พิเชฐ คุณากรวงศ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2019 Photoelectrocatalytic oxygen production from water splitting using WO3 photoanode fabricated by dip coating technique
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 18, Issue 1, 2019
30 Jun 2019TCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 Oleogels suppress pro-inflammatory effect and induce endothelial wound repair in A7r5 vascular smooth muscle cells by regulating the expression of mediator cytokines and vascular endothelial growth factor
The 2019 KoSFoST International Symposium and Annual Meeting, New Paradigm for Future Food Science. Songdo ConvensiA, Inchoen, Korea, June 26-28, 2019 (Poster).
28 Jun 2019Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 Textural properties and protein content of plant-based meat mixed with water lentil as a protein substitute
The 2019 KoSFoST International Symposium and Annual Meeting, New Paradigm for Future Food Science. Songdo ConvensiA, Inchoen, Korea, June 26-28, 2019
28 Jun 2019Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 Utilizing Data Mining Techniques to Predicting IT Occupation of Persons with Disabilities in Thailand.
The 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), JeJu, Korea (South), 23 – 26 June, 2019.
26 Jun 2019Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2019 Effect of Chemical and Physical Factors on Oleaginous Yeast Cultivation by Using Biodiesel-Derived Crude Glycerol as a Main Carbon Source
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562
24 Jun 2019TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Rhodamine-triazole Functionalized Fe3O4@SiO2 Nanoparticles as Fluorescent Sensors for Heavy Metal Ions
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY2019, Vol. 35, No.(3): Pg. 1054-1061
21 Jun 2019SJR Q4 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 Genomic organization of repetitive DNA elements and extensive karyotype diversity of Silurid catfishes (Teleostei: Siluriformes): A comparative cytogenetic approach
International Journal of Molecular Sciences 20(14): 3545th. [ISI Impact factor 2019=4.556, Q1]
19 Jun 2019ISI Q1 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Delivery of alpha-tocopherol through soluble dietary fibre-based nanofibres for improving the life span of Caenorhabditis elegans
International Journal of Food Sciences and Nutrition Volume 70, 2019 - Issue 2
17 Jun 2019SCOPUS Q1 อารณี โชติโก
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 Tyrosinase Inhibitory Effect, Antioxidant and Anticancer Activities of Bioactive Compounds in Ripe Hog Plum (Spondias Pinnata) Fruit Extracts
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2019, Vol. 35, No.(3): Pg. 916-926
12 Jun 2019SJR Q4 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 On The Diophantine Equation 8^x + 61^y = z^2 and 8^x + 67^y = z^2
วารสารคณิตศาสตร์ Mathematical Journal Vol.64(697) มกราคม–เมษายน2562 p24-29
31 May 2019TCI 2 นนธิยา มากะเต
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Poly(L-lactide)-Degrading Enzyme from Laceyella sacchari LP175: Cloning, Sequencing, Expression, Characterization and Its Hydrolysis of Poly(L-lactide) Polymer
Chiang Mai Journal of Science Volume 46, Issue 3, May 2019, Pages 417-430
31 May 2019SJR Q4 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Efficiency ot Growth with Nano-Microbe on Palm-Perived Biochar and using Fine Nano Microblubble water in Organic Lactuce Sativa Longifolla. at Bueng Ba Community, Pathum Thani Province
The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas&Micro/NanoBubbles to Agriculture and Aquaculture 2019 May 18-21, 2019 at Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
21 May 2019Proceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 The Truncated Power Lomax Distribution: Properties and Applications
Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2019; 16(9): 655-668.
15 May 2019SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 The Combination Effect of Gamma Irradiation and Salt Concentration on 2-acetyl-1-pyrroline Content, Proline Content and Growth of Thai Fragrant Rice (KDML 105)
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2019, Vol. 35, No.(3):
14 May 2019SJR Q4 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 A Competitive Colorimetric Immunosensor for Detection of Tyramine in Fish Samples
Food Analytical Methods Volume 12, Issue 8, pp 1886–1894
7 May 2019ISI Q2 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 High Encapsulation Efficiency of Magnetite Nanoparticles in Hydrophobic Polymer Microcapsules Using Microsuspension Conventional Radical Polymerization
Oriental Journal of Chemistry Vol.35, No.2 ,Pg. 516-522
28 Apr 2019SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2019 Weak convergence theorems for a class of split variational inequality problems
2018 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization (ICCAIRO)
25 Apr 2019SJR Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Photoelectrocatalytic and ultrasonic-assisted effects for organic dye degradation using zinc oxide (ZnO) electrode
Key Eng. Mater, 798 (2019) 404 - 411. ฐาน scopus Q3 IF 0.35
8 Apr 2019SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2019 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System
Key engineering materials Vol.798 pp.229-234
8 Apr 2019SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 The Generalized - Nonexpansive Mappings and Related Convergence Theorems in Hyperbolic Spaces
Journal of Informatics and Mathematical Sciences. 11 (1), 1-17 (2019)
31 Mar 2019SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Integration of orange oil with carnuba wax coating for controlling physiological changes and aroma enhancing of postharvest salacca fruit. International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 27-30 March 2019 (oral)
30 Mar 2019Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 Weak and Strong Convergence of Hybrid Subgradient Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Nonspreading-Type Mappings in Hilbert Spaces
KYUNGPOOK Math. J. 2019; 59(1): 83-99
23 Mar 2019SJR Q3 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 การกำจัดฟอสเฟตในน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งโดยใช้เซลล์ตรึงไซยาโนแบคทีเรีย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.National Proceeding.
22 Mar 2019Proceedings (Inter) สุทธวรรณ สุพรรณ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงเซลล์เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของ Synechocystis sp. PCC 6803 ในน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร. National Proceeding.
22 Mar 2019Proceedings (Inter) เจตนิพิฐ บ่อทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Generalized Picture Fuzzy Soft Sets and Their Application in Decision Support Systems
Symmetry 11(3):415 · March 2019
20 Mar 2019ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 Numerical Simulation of PDEs by Local Meshless Differential Quadrature Collocation Method
Symmetry 11(3):394 · March 2019
18 Mar 2019ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 Proximal point algorithm for nonlinear multivalued type mappings in Hadamard spaces
Mathematical methods in the applied sciences 2019, 1-11
18 Mar 2019ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2019 Relationship in dielectric, ferroelectric behaviors and large strain response of BaTiO3-doped (Bi0.4871Na0.4871)La0.0172TiO3 ceramics
Materials Research Express Vol.6 , No.6 (2019)
13 Mar 2019SJR Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 EFFECT OF TITANIUM DOPANT ON PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF WO3 THIN FILMS PREPARED BY SOL-GEL METHOD
Suranaree J. Sci. Technol. Vol. 26 No. 1; January - March 2019
1 Mar 2019TCI 1 รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection
KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)
1 Mar 2019TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)
International Journal of GEOMATE March, 2019 Vol.16, Issue 55, pp.105-112
1 Mar 2019SJR Q3 กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2019 Convergence Theorems for Generalized Viscosity Explicit Methods for Nonexpansive Mappings in Banach Spaces and Some Applications
Mathematics 2019, 7(2), 161; https://doi.org/10.3390/math7020161
11 Feb 2019ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Optimising chitosan–pectin hydrogel beads containing combined garlic and holy basil essential oils and their application as antimicrobial inhibitor
International Journal of Food Science and Technology
3 Feb 2019SCOPUS Q1 กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 Probiotic Production (Bacillus siamensis) by Spray Drying and Feed Additive of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 1 กุมพาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
1 Feb 2019Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2019 Photocatalytic degradation of organic pollutants from wastewater using aluminium doped titanium dioxide
Journal of Water Process Engineering Volume 27, February 2019, Pages 177-184
1 Feb 2019SJR Q1 สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2019 Building a Diagnostic Model for Climate Controlled Greenhouse using Bayesian Network
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
31 Jan 2019TCI 1 พิทยา พุ่มพวง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2019 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
31 Jan 2019TCI 1 จันทนี อุทธิสินธุ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Growth kinetics and lactic acid production of Lactobacillus plantarum NRRL B-4496, L. acidophilus NRRL B-4495, and L. reuteri B-14171 in media containing egg white hydrolysates
LWT Volume 105, May 2019, Pages 393-399
30 Jan 2019ISI Q1 อารณี โชติโก
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2019 An iterative method with residual vectors for solving the fixed point and the split inclusion problems in Banach spaces
Computational and Applied Mathematics volume 38, Article number: 12 (2019)
22 Jan 2019ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 High performance biocompatible cellulose-based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization
Polymer International 2019:68 pp.714-723
22 Jan 2019ISI Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2019 Twisted scroll wave dynamics: partially pinned waves in excitable chemical media
Physical hemistry Chemical Physics , 2019,21, 2419-2425
16 Jan 2019SJR Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2019 Iterative methods with perturbations for the sum of two accretive operators in q-uniformly smooth Banach spaces
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas January 2019, Volume 113, Issue 1, pp 203–223
1 Jan 2019SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 Effect of phosphate compound on physical and mechanical properties of SiO2 ceramic
Ceramics International Volume 45, Issue 1, January 2019, Pages 1356-1362
1 Jan 2019SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 Accident Detectionion and Notification System using Android Smart Device
The 1st International Conference on Digital Practice, Japan, 2018.
31 Dec 2018Proceedings (Inter) จตุรพิธ เกราะแก้ว
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2018 Intelligent Assistant System based on Natural Language Dialog using Ontology-Based in a Case Study of Computer Science Department, RMUTT
The 1st International Conference on Digital Practice, Japan, 2018.
31 Dec 2018Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2018 การเตรียมพอลิแอลแลคติกแอซิดไมโครบีดที่มีช่องว่าง โดยเทคนิคอิมัลชันแบบกลับวัฏภาคด้วยการระเหยตัวทำละลายอย่างง่าย
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 2, 2018, pp. 41-53
21 Dec 2018TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 การเตรียมเซลลูโลสกราฟท์พอลิเมทาคริลิก แอซิด นาโนแคปซูลหุ้ม กรดแกลลิคสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 2, 2018, pp. 23-40
20 Dec 2018TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 More Results for (p,q) – Fibonacci Number, (p,q) – Lucas Number and (p,q) – Fibonacci – Like Number
Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
20 Dec 2018Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 Some Properties of (p,q) – Fivonacci Number and (p,q) – Lucas Number by Matrix Methods
Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
20 Dec 2018Proceedings (Inter) ธาวัลย์ อัมพวา
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 Some Properties of (p,q,r) – Tribonacci Sequences by Matrix Method
Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
20 Dec 2018Proceedings (Inter) โอม สถิตยนาค
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 On Solving the Split Feasibility Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
4 Dec 2018SJR Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 The numerical reckoning of modified proximal point methods for minimization problems in non-positive curvature metric spaces
International Journal of Computer Mathematics Pages 245-262
4 Dec 2018ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2018 Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film
Waste and Biomass Valorization, (2018), 1-10
3 Dec 2018SJR Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2018 Immobilization of poly(L-lactide)-degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175: characterization and evaluation for hydrolysis of poly(L-lactide) polymer
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.8 No.2 : July - December 2018
1 Dec 2018TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2018 การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์
Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.13 No.2,(2561),180-196 (ISBN 1905-4963)
1 Dec 2018TCI 1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2018 การวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยการตรวจวัดทางสี
ว.วิทย. มข. 46(4) 770-776 (2561) KKU Sci. J. 46(4) 770-776 (2018)
1 Dec 2018TCI 1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 BEHAVIOR OF PINNED SCROLL WAVES WITH DIFFERENT EXCITABILITY IN A SIMULATED EXCITABLE MEDIA
วารารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 8, No 2 (2018) มิถุนายน-ธันวาคม 2561
1 Dec 2018TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 Preparation of crosslinked poly(Lactic acid-co-glycidyl methacrylate) microspheres by phase inversion emulsification
Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5) : 2048-2058
1 Dec 2018SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2018 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตสารแบคเทอริโอซิน เพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีน
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561)
1 Dec 2018TCI 1 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2018 Proximal Point Method Involving Hybrid Iteration for Solving Convex Minimization Problem and Common Fixed Point Problem in Non-positive Curvature Metric Spaces
Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 809)
24 Nov 2018SJR Q4 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 The effect of released bergamot oil vapor from wood box for controlling Botrytis cinerea on strawberry
The 3rd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2018 (ICAAI2018). Mae Fah Luang University (MFU), Chiang Rai, Thailand, 15 - 17 November 2018. (oral)
17 Nov 2018Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2018 Efficacy of synbiotic Jerusalem artichoke and Lactobacillus rhamnosus GG-supplemented diets on growth performance, serum biochemical parameters, intestinal morphology, immune parameters and protection against Aeromonas veronii in juvenile red tilapia (Oreochromis spp.)
Fish and Shellfish Immunology, (2019), 260-268
12 Nov 2018ISI Q1 อารณี โชติโก
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2018 Modified Proximal Point Algorithms for Solving Fixed Point Problem and Convex Minimization Problem in Non-Positive Curvature Metric Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
9 Nov 2018SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 Dielectric and piezoelectric properties of 2-2 connectivity lead-free piezoelectric ceramic Bi0.5Na0.5TiO3/Portland cement composites
Ceramics International Volume 44, Supplement 1, November 2018, Pages S220-S223
1 Nov 2018SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 ผลของสารสกัดจากแคลลัสกานพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol 37. No 5, September-October 2018
31 Oct 2018TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2018 High Performance Poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) Microcapsule Encapsulated Heat Storage material for Thermoregulating Textiles
Fibers and Polymers Vol.19 ปี ค.ศ. 2018 หน้า 2039-2048
30 Oct 2018ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 Development and evaluation of real‐time loop mediated isothermal amplification assay for rapid and sensitive detection of Salmonella spp. in chicken meat products
Journal of Food Safety Volume 38, Issue 6 December 2018
25 Oct 2018SJR Q2 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2018 Microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) for synthesis of micrometer-size hydrophilic polymer particles
Polymer 154 (2018) 128-134
10 Oct 2018SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2018 Novel superabsorbent materials from bacterial cellulose
Polymer International Vol.68, Issue1, January 2019, Page 102-109
8 Oct 2018SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 21 ฉบบั ที่ 3 (ฉบับพิเศษ) งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2561) (ISBN 0859-9807)
1 Oct 2018TCI 1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2018 Development of wood packaging box containing bergamot oil to control of gray mold in strawberries
1st International Conference on Innovations in Food Ingredients & Food Safety (IFIFS 2018). Hotel Windsor Suites, Bangkok, Thailand, 12 - 13 September 2018. (oral)
13 Sep 2018Proceedings (Inter) สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2018 Reliability Analysis for Non-repairable Multi-state System under Fuzzy Weibull failure rate
Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018 no.21 1035-1044
1 Sep 2018SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2018 Some Results for (p,q)-Fibonacci Number, (p,q)-Lucas Number and (p,q)- Fibonacci-like Number
JP Journal of Algebra. Number Theory and Applications. Volume 40, Issue 4, Pages 449 - 459 (August 2018)
31 Aug 2018SJR Q4 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 Instant organic rice bran milk: A nutritional quality aspect
International Food Research Journal. 25(4): 1600-1605.
31 Aug 2018SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2018 A Study of the Effects of Waste Egg and Shrimp Shells on the Toxicity Immobilisation of Chemicals
Oriental Journal of Chemistry, 34(4)(2018) 1926-1929
27 Aug 2018SJR Q3 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 Preparation and properties of gelatin nanofibers containing liopeptide biosurfactant by electrospinning technique as the prototype of wound covering and healing materials
Mater. Res. Express 5 (2018) 095401 online 10August2018
10 Aug 2018SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 Some properties of the generalized (p,q)- Fibonacci-Like number
MATEC Web of Conferences 189, 03028 (2018
10 Aug 2018Non Quatile อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 Nanocomposites Polyvinylidene Fluoride Membrane for Direct Methanol Fuel Cells
J Sci Technol MSU Vol 37. No 4, July-August 2018
1 Aug 2018TCI 1 มรกต พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑล
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 67-84
1 Aug 2018TCI 1 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2018 Development of a Paper Test Strip for Detection of Lead
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปี ที่ 23 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561
1 Aug 2018TCI 1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2018 Novel Green Hydrogel Material using Bacterial Cellulose
Oriental Journal of Chemistry 2018 Vol.34, No.(4) Page 1735-1740
25 Jul 2018SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 The generalized viscosity explicit rules for a family of strictly pseudo-contractive mappings in a q-uniformly smooth Banach space
Journal of Inequalities and Applications (2018) 2018:167
11 Jul 2018ISI Q1 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 To compare the Differences of Factors Affecting the Decision Join to the Thongfha (Blue Flag) Pracharat Project
ThaiGeneral Education 2018 เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
10 Jul 2018Proceedings สุภาพร นนทนำ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2018 b-glucosidase enzyme screening from various parts of Tabebuia argentea
Suan Sunandha Science and Technology Journal, Volume 5, No.2 SSSTJ , July 2018, DOI: 10.14456/ssstj.2018.7
1 Jul 2018TCI 1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2018 Bioefficacy of Piper ribesioides (Piperaceae:Piperales) Extracts and Isolated Piperine against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) Larvae and their Impact on Detoxification Enzymes
Biopesticides International. 14(1): 25-32 Vol.14(2018) - No.01 - June
30 Jun 2018SCOPUS Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2018 Construction Model Using Machine Learning Techniques for the Prediction of Rice Produce for Farmers
2018 7th International Workshop on Database and Data Mining (ICDDM2018) , 27-30 June 2018 at Chongqing University of Post and Telecommunications, Chongqing Shi, China, pp. 870-874
30 Jun 2018Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2018 The combination effect of tetracycline with bitter gourd Momordica charantia fruit extract and gallic acid on antimicrobial against pathogens
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 17, Issue 1, 2018, pp. 11-22
30 Jun 2018TCI 2 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 การพัฒนาอาจารย์ต้นแบบการสอนระดับมหาวิทยาลัย RMUTT Model: แนวคิดจากฟินแลนด์สู่ไทย
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Volume 46, Issue 2, 2018, pp. 314-329
30 Jun 2018TCI 2 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2018 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอบนกระดาษทราย สำหรับหาปริมาณแคดเมียมในน้ำ
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ Volume 9, Issue 1, 2018, pp.93-102
30 Jun 2018TCI 1 ปรีชา มันสลาย
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2018 Effect of oleogel incorporated with high-fat diet on growth performance and serum lipids profile: in-vivo model
The 2018 KoSFoST International Symposium and Annual Meeting, KoSFoST beyond 50 Years: Renew the New in Food Science. Busan Exhibition & Convention Center (BEXCO), Busan, Korea, June 27-29, 2018
29 Jun 2018Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2018 Multiple Classification Analysis of Factors Related to the Knowledge and Understanding of Insured Persons towards Unemployment Insurance
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 6
29 Jun 2018Proceedings (Inter) สุภาพร นนทนำ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2018 Convergence analysis of generalized viscosity implicit rules for a nonexpansive semigroup with gauge functions
Journal of Nonlinear Sciences and Applications Vol.11, Issue 9, pp.1031-1044 Accepted 2018-04-05
19 Jun 2018SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 Bayesian Modeling, Inference and Prediction : A Case of Wongnai Restaurant Review Website
GDN 2018, the 18th International Conference on Group Decision and Negotiation 9-13 มิถุนายน 2561
13 Jun 2018Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2018 Approximation of Common Solutions for Proximal Split Feasibility Problems and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
12 Jun 2018SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2018 The Correlation between 2-Acetyl-1-pyrroline Content, Biological Compounds and Molecular Characterization to the Aroma Intensities of Thai Local Rice
Journal of Oleo Science ฉบับที่ 67 ปี ค.ศ.2017 Publication dat: June7, 2018
7 Jun 2018SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
1 Jun 2018SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 A framework of learning achievement by STEAM education for system analysis and design in case study RMUTT
Asia-Pacific Journal of Science and Technology: Volume: 23. Issue: 02 , June (2018). Article ID.: APST-23-02-04
1 Jun 2018TCI 1 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2018 IMPROVEMENT THE BIVO4 PHOTOANODE FABRICATED FOR WATER OXIDATION BY ELECTRODEPOSITION TECHNIQUE
International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.76-81
1 Jun 2018SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2018 PHOTOELECTROCATALYTIC CONVERSION OF CO2 INTO VALUE-ADDED ORGANIC COMPOUNDS USING CU2O PHOTOCATHODE
International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.70-75
1 Jun 2018SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2018 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75)
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504
31 May 2018SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 The efficiency of essential oils from cloves in active packaging to extend shelf life of eggs preserved in refrigerators
Journal Science and technology Ubon Ratchathani University. Volume 20, Issue 2, Page 224-237.
31 May 2018TCI 2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2018 Truncated two-parameter Lindley distribution and its application
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol.17, 2018, No.1, หน้า 19-32
30 May 2018TCI 1 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2018 Convergence analysis of modified Picard-S hybrid iterative algorithms for total asymptotically nonexpansive mappings in Hadamard spaces
International Journal of Computer Mathematics Pages 175-188
30 May 2018ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2018 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดดอกบัวหลวง
The 10th Science Research Conference "วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BI01-BI10 (182-190) 24-25 พฤษภาคม 2561
25 May 2018Proceedings สุพรรณ โพธิ์ศรี
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2018 Analyzing and Developing Competency-Based Assessment of Persons with Disabilities in Thailand
ECTI Transaction on Computer and Information Technology, Vol. 12. No. 1. May 2018
7 May 2018SJR Q4 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2018 Innovative Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties
International Journal of GEOMATE, vol.14 issue 45 pp.91-98
1 May 2018SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2018 Larvicidal effect of compounds isolated from Maerua siamensis (Capparidaceae) against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae
Chemical and Biological Technologies in Agriculture
19 Apr 2018SJR Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2018 Effect of KNbO3 Addition on Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics
Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.129-137
5 Apr 2018SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 Ceramic with Various Sintering Times
Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.138-146
5 Apr 2018SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 Integrals of the Motion and Green Function for Dual Damped Oscillators and Coupled Harmonic Oscillators (60SCI-2.3-72)
Revista Mexicana de Fisica vol.64 pp.150-157
1 Apr 2018SJR Q3 สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2018 A Topp-Leone Generator of Exponentiated Power Lindley Distribution and Its Application
Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018, No.12, 567-579
1 Apr 2018SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2018 Robust Nonparametric Regression