งานตีพิมพ์

ค้นหางานตีพิมพ์

ชื่อบทความ :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา:

ระดับผลงาน:

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:


ระดับผลงานจำนวนบทความ
ISI Q187
ISI Q234
ISI Q32
Non Quatile13
Proceedings32
Proceedings (Inter)199
SCOPUS Q1100
SCOPUS Q258
SCOPUS Q352
SCOPUS Q436
SJR Q151
SJR Q235
SJR Q378
SJR Q436
TCI 185
TCI 254
พบข้อมูลจำนวน 952  รายการ
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานเจ้าของผลงาน
2023 On the Diophantine Equations p^2x + q^y = z^4 and p^2x - q^y = z^4 where p and q are primes
Burapha Science Journal Volume 28 (No.1) January - April 2023
31 Mar 2023 TCI 1 กุลประภา ศรีหมุด
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2023 On the Diophantine Equation 3^x + b^y = z^2
International Journal of Mathematics and Computer Science, 18 (2023), no.1, 137-142
31 Mar 2023 SCOPUS Q3 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2023 Titanium dioxide nanoparticles affect growth and antibacterial activity of Chrysanthemum indicum cuttings in vitro culture
South African Journal of Botany Volume 156, May 2023, Pages 72-78
10 Mar 2023 SCOPUS Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2023 Air atmospheric pressure plasma jet to improve fruiting body production and enhance bioactive phytochemicals from mutant Cordyceps militaris (white Cordyceps militaris)
Food and Bioprocess Technology
4 Mar 2023 SCOPUS Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2023 Comparison measures for Pythagorean m-polar fuzzy sets and their applications to robotics and movie recommender system
AIMS Mathematics 2023, Volume 8, Issue 5: 10357-10378.
28 Feb 2023 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2023 Image restoration by using a modified proximal point algorithm
AIMS Mathematics 2023, Volume 8, Issue 4: 9557-9575. doi: 10.3934/math.2023482
20 Feb 2023 SCOPUS Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2023 Physical, Mechanical and Antibacterial Properties of Biodegradable Bioplastics from Polylactic Acid and Corncob Fibers with Added Nano Titanium Dioxide
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 4, APRIL 2023 /
18 Feb 2023 SJR Q2 มรกต พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2023 Accessing the thermodynamics of Walter-B fluid with magnetic dipole effect past a curved stretching surface
ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik
14 Feb 2023 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2023 Designing Adaptive Multiple Dependent State Sampling Plan for Accelerated Life Tests
Computer Systems Science and Engineering 2023, 46(2), 1631-1651
9 Feb 2023 ISI Q1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2023 Fabrication of porous polymer particles containing BiVO4 and Fe3O4 nanoparticles using block copolymer as porogen for effective dye removal
Surfaces and Interfaces Available online 6 February 2023, 102738
6 Feb 2023 SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2023 Optical properties of carbon dots derived from table sugar via gamma irradiation
Journal of Physics: Conference Series, Volume 2431, Siam Physics Congress 2022: Carbon Neutrality (SPC 2022) 21/06/2022 - 24/06/2022 Nakhon Ratchasima, Thailand
4 Feb 2023 SCOPUS Q4 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2023 Visible light-based polymerization of poly (methyl methacrylate) encapsulated fragrances used for fabric softener applications
Industrial Crops and Products Volume 194, April 2023, 116329
3 Feb 2023 SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2023 Significance of nanoparticle radius and inter-particle spacing toward the radiative water-based alumina nanofluid flow over a rotating disk
Nanotechnology Reviews
30 Jan 2023 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2023 Relative magnetic field and slipping effect on Casson dusty fluid of two phase fluctuating flow over inclined parallel plate
South African Journal of Chemical Engineering Volume 44, April 2023, Pages 135-146
27 Jan 2023 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2023 Biocompatibility of Veratric Acid–Encapsulated Chitosan/Methylcellulose Hydrogel: Biological Characterization, Osteogenic Efficiency with In Silico Molecular Modeling
Applied Biochemistry and Biotechnology. 2023 Jan 26. doi: 10.1007/s12010-023-04311-5
26 Jan 2023 SCOPUS Q2 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2023 Phytochemical Compositions, Nutritional Contents, Cytotoxicity and Anti-Inflammatory Activity of Different Extracts from Spirogyra neglecta (Hassall) Kützing
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 4, APRIL 2023 /
24 Jan 2023 SJR Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2023 A structural study of size selected WSe2 nanoflakes prepared via liquid phase exfoliation: X-ray absorption to electrochemical application
Radiation Physics and Chemistry Volume 206, May 2023, 110788
18 Jan 2023 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2023 Calcium-doped cesium iodide scintillator for gamma-ray spectroscopy
Journal of Materials Science: Materials in Electronics volume 34, Article number: 96 (2023)
12 Jan 2023 SCOPUS Q2 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2023 On the Solution of Fractional Biswas–Milovic Model via Analytical Method
Symmetry Volume 15 Issue 1 10.3390/sym15010210
11 Jan 2023 SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2023 An intermixed method for solving the combination of mixed variational inequality problems and fixed-point problems
Journal of Inequalities and Applications volume 2023, Article number: 1 (2023)
3 Jan 2023 SCOPUS Q1 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2023 AN ADAPTIVE BLOCK ITERATIVE PROCESS FOR A CLASS OF MULTIPLE SETS SPLIT VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS AND COMMON FIXED POINT PROBLEMS IN HILBERT SPACES
Numerical Algebra, Control and Optimization 2023, Volume 13, Issue 2: 273-298. Doi: 10.3934/naco.2022007
1 Jan 2023 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 A Practical Approach to Quasi-convex Optimization
The Thai Journal of Mathematics Vol 20, No 4 (2022)
30 Dec 2022 SCOPUS Q4 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Biological activity and inhibition potential against α-glucosidase and α-amylase of 2,4-di-tert-butylphenol from bamboo shoot extract by in vitro and in silico studies
Process Biochemistry
30 Dec 2022 SCOPUS Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Truncated Length-Biased Power Garima Distribution: Properties and Application
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 43, pages2599–2610 (2022)
27 Dec 2022 SCOPUS Q2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Morphology and electrochromic property of chemical bath deposited NiO films at different NiSO4 concentration
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol. 32, No.4, pp.87-92, 2022
26 Dec 2022 SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Fabrication and characterization of polycaprolactone/cellulose acetate blended nanofiber mats containing sericin and fibroin for biomedical application
Scientific Reports
26 Dec 2022 SCOPUS Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Convergence of Iterative Scheme for Asymptotically Nonexpansive Mapping in Hadamard Spaces
WSEAS Transactions on Mathematics Vol.22, 2023
22 Dec 2022 SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Phytochemicals and Antidiabetic, Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of Ethanol Flower Extract of Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry (Myrtaceae)
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 1, JANUARY 2023
20 Dec 2022 SJR Q3 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 A New Extension of Generalized Extreme Value Distribution: Extreme Value Analysis and Return Level Estimation of the Rainfall Data
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 1, JANUARY 2023 /
20 Dec 2022 SJR Q3 เอกภักดิ์ ตันประยูร
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Correlation of conductivity enhancement and Al-site defects in nanocolumnar ZnO films under vacuum annealing by experimental and calculations
Applied Surface Science Available online 10 December 2022, 155985
10 Dec 2022 SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Effects of M cations on crystal structure and optical properties of MTe3O8 tellurites
Solid State Sciences Volume 135, January 2023, 107067
25 Nov 2022 SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Program for Simulation and Testing of Application GUI Configuration Terminal of Device Switch
2022 20th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE) November 23-25,2022 Siam University, Bangkok, Thailand
25 Nov 2022 Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2022 Extended Cosmic Ray Decreases with Strong Anisotropy after Passage of Interplanetary Shocks
The Astrophysical Journal, Volume 939, Number 2
10 Nov 2022 SCOPUS Q1 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Alkaline protease production by thermotolerant Bacillus sp. KU-K2, from non-rubber skim latex through the non-sterile system and its enzymatic characterization
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 46 (2022) 102542
9 Nov 2022 SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Isolation and identification of a newly isolated lipase-producing bacteria (Acinetobacter baumannii RMUTT3S8-2) from oily wastewater treatment pond in a poultry processing factory and its optimum lipase production
Bioresource Technology Reports Volume 20, December 2022, 101267
3 Nov 2022 SCOPUS Q1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Editorial: Algal biomass and biofuels
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
2 Nov 2022 SJR Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Preparation and characterization of lithium disilicate-fluorcanasite glass-ceramics for dental applications
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Volume 137, January 2023, 105548
2 Nov 2022 SCOPUS Q1 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Approximating Common Fixed Points of Nonexpansive Mappings on Hadamard Manifolds with Applications
Mathematics Volume 10 Issue 21 10.3390/math10214080
2 Nov 2022 ISI Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 An inertial Mann algorithm for nonexpansive mappings on Hadamard manifolds
AIMS Mathematics
28 Oct 2022 ISI Q1 กรวุฒิ กำมหาวงศ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Modified inertial extragradient methods for finding minimum-norm solution of the variational inequality problem with applications to optimal control problem
International Journal of Computer Mathematics
26 Oct 2022 SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Effect of water to cement ratio on acoustic impedance, microstructure, and piezoelectric properties of 0-3 barium zirconate titanate-Portland cement composite with epoxy resin addition
Materials Research Bulletin Volume 158, February 2023, 112078
26 Oct 2022 SCOPUS Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Thermodynamics of second-grade nanofluid over a stretchable rotating porous disk subject to Hall current and cubic autocatalysis chemical reactions
Frontiers in Physics Open Access Volume 1024 October 2022 Article number 961774
24 Oct 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 A novel highly selective FRET sensor for Fe(III) and DFT mechanistic evaluation
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy Volume 286, 5 February 2023, 122031
22 Oct 2022 SCOPUS Q1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2022 Highly effective reduction of phosphate and harmful bacterial community in shrimp wastewater using short-term biological treatment with immobilized engineering microalgae
Journal of Environmental Management, 325, 116452
17 Oct 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Effect flaxseed oil beeswax-oleogel supplementation in diet fed rat on health functionality aspect and its possibility as a therapeutic food ingredient
Food Research 6 (5) : 275 - 282 (October 2022)
16 Oct 2022 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Effect of traditional fat replacement by oleogel made of beeswax and canola oil on processed meat (steak type) quality
Food Research 6 (5) : 289 - 299 (October 2022)
16 Oct 2022 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 MHD micropolar hybrid nanofluid flow over a flat surface subject to mixed convection and thermal radiation
Scientific Reports 12, Article number: 17283 (2022)
14 Oct 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Fabrication of cellulose-based particles/capsules using gamma radiation-initiated radical precipitation polymerization
International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
12 Oct 2022 SCOPUS Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 A new mixed negative binomial regression model to analyze factors influencing the number of patients with respiratory disease and long-term effects of lung cancer
Communications in Mathematical Biology and Neuroscience
10 Oct 2022 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 A portable device as a paper test strip platform with smartphone application for detection of branched-chain amino acids in edible insects
Food Chemistry Volume 405, Part A, 30 March 2023, 134560
10 Oct 2022 SCOPUS Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 The Generalized Distributions on the Unit Interval based on the T-Topp-Leone Family of Distributions
TRENDS IN SCIENCES 2022; 19(19): 6186
3 Oct 2022 SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Inhibition potential of volatile compounds from Thai rice cultivars againstacetylcholinesterase through in vitro and docking studies
Journal of Food Processing and Preservation
2 Oct 2022 SCOPUS Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Enhanced Fruiting Body Production and Bioactive Phytochemicals from White Cordyceps militaris by Blending Cordyceps militaris and Using Cold Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2022)
30 Sep 2022 SCOPUS Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Program for Simulation and Testing of Apply Cryptography of Advance Encryption Standard (AES) Algorithm with Rivest-Shamir-Adleman (RSA) Algorithm for Good Performance
International Journal of Electronics and Telecommunications Vol 68, No 3 (2022)
30 Sep 2022 SCOPUS Q3 สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2022 Estimation of the Second-Order Hankel Determinant of Logarithmic Coefficients for Two Subclasses of Starlike Functions
Symmetry 2022, 14(10), 2039;
29 Sep 2022 SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Biological properties of lemon basil seeds extract, legumes extract, sesame seeds extract and the inhibitory activity of the combination of lemon basil seeds extract with rice volatiles compounds against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase
Advances in Traditional Medicine (2022)
28 Sep 2022 SCOPUS Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Divergence measures for circular intuitionistic fuzzy sets and their applications
Engineering Applications of Artificial Intelligence Volume 116, November 2022, 105455
28 Sep 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 First Report on Classical and Molecular Cytogenetics of Doi Inthanon Bent-toed Gecko, Cyrtodactylus inthanon Kunya et al., 2015 (Squamata: Gekkonidae) in Thailand
Caryologia VOL. 75 NO. 2 (2022)
21 Sep 2022 SCOPUS Q2 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Correlation of the antibacterial activity and local structure in Zn- and Mn-doped hydroxyapatites by Rietveld refinement and the first-principles method
Materialia Volume 26, December 2022, 101586
21 Sep 2022 SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Efficacy of chitosan-pectin beads encapsulated with combined garlic and holy basil essential oils on shelf life extension of ready to eat food
International Journal of Food Science & Technology
17 Sep 2022 SCOPUS Q1 กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 A FRACTIONAL SARS-COV-2 MODEL WITH ATANGANA–BALEANU DERIVATIVE: APPLICATION TO FOURTH WAVE
Fractals
16 Sep 2022 SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 On nonlinear dynamics of COVID-19 disease model corresponding to nonsingular fractional order derivative
Medical and Biological Engineering and Computing volume 60, pages3169–3185 (2022)
15 Sep 2022