งานตีพิมพ์

ค้นหางานตีพิมพ์

บทความวิจัย :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา:

ระดับผลงาน:

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:


ระดับผลงานจำนวนบทความ
ISI Q181
ISI Q230
ISI Q32
Non Quatile13
Proceedings30
Proceedings (Inter)160
SCOPUS Q164
SCOPUS Q237
SCOPUS Q342
SCOPUS Q428
SJR Q149
SJR Q233
SJR Q374
SJR Q436
TCI 180
TCI 246
พบข้อมูลจำนวน 805  รายการ
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานเจ้าของผลงาน
2022 Effect of the Structure of a TiO2 Nanotube Arrays on Photocatalytic Activity Prepared by Anodization from Sputtered Ti Film
BURAPHA SCIENCE JOURNAL Vol 27, No 2 (2022)
31 Aug 2022TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 THE INHIBITION POTENTIAL OF THAI-COLORED RICE EXTRACT AGAINST DIABETES RELATED-ENZYMES AND MELANIN BIOSYNTHESIS-RELATED ENZYME
CARPATHIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2022 14(2), 155-164
31 Aug 2022SCOPUS Q4 ฐิตยา ศรขวัญ
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Developed One-parameter Lindley Distribution Using the Log-expo Transformation
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Vol 33, No 1 (2023)
4 Aug 2022TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Bioactive compounds in tea: Effect of imbalanced intake on digestive enzymes activity, cytochrome inhibition and drug interaction
South African Journal of Botany Volume 150, November 2022, Pages 58-68
12 Jul 2022SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Corresponding author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 Optimizing parameters for the stability of alginate encapsulation to support microalgae growth and nutrient removal in shrimp wastewater using response surface methodology
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 43, August 2022, 102419
8 Jul 2022SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 A new species of the ant genus LEPSIOTA SANTSCHI, 1926 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) from THAILAND
Far Eastern Entomologist Number 456: 1-8
30 Jun 2022SJR Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Strong Convergence for the Modified Split Monotone Variational Inclusion and Fixed Point Problem
The Thai Journal of Mathematics Vol 20, No 2 (2022)
30 Jun 2022SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Effects of sputtering power of Ti films on morphology of TiO2 nanotubes synthesized via anodization process
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.32, No.2, pp.24-33, 2022
30 Jun 2022SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Enhanced photocatalytic activity of ZnO nanostructures deposited on mesh through electrochemical deposition and thermal oxidation
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.32, No.2
30 Jun 2022SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Effects of Ethanol Seed Extract from Mucuna pruriens L. on Relieving Activity on Anxiety and Stress, and Antidiabetic Activity
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 (2022): Journal of Science and Technology Mahasarakham University
21 Jun 2022TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 การประยุกต์การแจกแจงอคัชสองพารามิเตอร์สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 16 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
16 Jun 2022TCI 2 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Characterization of structural orientation and optical properties of Al and Cr in rubies
Radiation Physics and Chemistry Volume 199, October 2022, 110315
14 Jun 2022SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Piezoelectric enhanced photocatalytic properties of PVDF–ZnO/Cu nanofibers prepared by electrospinning technique
Polymer-Plastics Technology and Materials
9 Jun 2022SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Synergistic interaction of thymol with Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated active compounds for enhanced insecticidal activity against Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
Chemical and Biological Technologies in Agriculture 9, Article number: 38 (2022)
8 Jun 2022SCOPUS Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Antioxidant and antibacterial activities of Pandanus amaryllifolius Roxb. (Pandanaceae) prop roots and its application for a novel bacterial cellulose (Nata) fermentation by enzymatic hydrolysis
Journal of Applied Biology & Biotechnology Volume 10, Issue 4, July, 2022
1 Jun 2022SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Local Structure Investigation of Cu Precipitates in Modified 18CrNiMo7-6 Steels by Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy
ISIJ International, Vol. 62 (2022), No. 5, pp. 977–983
31 May 2022SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 The Analysis of Fractional-Order System Delay Differential Equations Using a Numerical Method
Complexity Volume 2022 |Article ID 3570667
28 May 2022SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ออนไลนืเพื่อส่งเสริมทักษะการวิ่งระยะสั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชติ ครั้งที่ 3 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
27 May 2022Proceedings ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Inhibitory potential of phenolic compounds of Thai colored rice (Oryza sativa L.) against α-glucosidase and α-amylase through in vitro and in silico studies
Journal of Science of Food and Agriculture 2022 May 26
26 May 2022ISI Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2022 Solving Fractional-Order Diffusion Equations in a Plasma and Fluids via a Novel Transform
Journal of Function Spaces Volume 2022 |Article ID 1899130
21 May 2022ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 An R implementation for estimating the parameters of the discrete transmuted generalized inverse Weibull distribution
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 3, 1427–1438
16 May 2022SCOPUS Q3 อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 R package for the length-biased power Garima distribution to analyze lifetime data
International Journal of Mathematics and Computer Science Volume 17, no. 3, 2022(OPEN ACCESS)
16 May 2022SCOPUS Q3 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Weak and strong convergence results for solving monotone variational inequalities in reflexive Banach spaces
Optimization
6 May 2022ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Some Identities of the Modified (s,t) Jacobsthal and Modified (s,t) Jacobsthal – Lucas Numbers by the Matrix Method
Vol 27, No 1 (2022) Burapha Science Journal Volume 27 (No.1) January - April 2022
30 Apr 2022TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 A Development of an Applications for Self-Learning in Topic of Four Noble Truths for Secondary 3 (Grade 9) Students at Udomvithaya School
วารสารมหาจุฬาวิชาการ Vol. 9 No. 1 (2022): Vol. 9 No. 1 January - April 2022
29 Apr 2022TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Phenomena of thermo-sloutal time’s relaxation in mixed convection Carreau fluid with heat sink/source
Waves in Random and Complex Media
27 Apr 2022ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 A New Self-Adaptive Method for the Multiple-Sets Split Common Null Point Problem in Banach Spaces
Vietnam Journal of Mathematics (2022)
27 Apr 2022SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Analysis of non-singular fractional bioconvection and thermal memory with generalized Mittag-Leffler kernel
Chaos, Solitons & Fractals Volume 159, June 2022, 112090
23 Apr 2022ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 On the Diophantine Equation 2/x+3/y+4/z=1/2
Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 12 No. 1 (2020): January - April 2022
22 Apr 2022TCI 2 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 A smartphone based-paper test strip chemosensor coupled with gold nanoparticles for the Pb2+ detection in highly contaminated meat samples
Microchemical Journal volume 179 ปี 2022 doi: 10.1016/j.microc.2022.107438
1 Apr 2022ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 Effect of Sb2O3 Addition on Properties of BaTiO3 Ceramics
Integrated Ferroelectrics Volume 224, 2022 - Issue 1
1 Apr 2022SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Cyanobacterial biodiversity from Thai karstic caves as a potential source for phycobiliprotein production
Algal Research Volume 64, May 2022, 102666
19 Mar 2022SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Numerical solution of stochastic and fractional competition model in Caputo derivative using Newton method
AIMS Mathematics 2022, Volume 7, Issue 5: 8933-8952. doi: 10.3934/math.2022498
7 Mar 2022ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 The Negative Binomial-New Generalized Lindley Distribution for Count Data: Properties and Application
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research Vol.18No. 1 2022 pp 167-177
5 Mar 2022SCOPUS Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Unsteady MHD Flow for Fractional Casson Channel Fluid in a Porous Medium: An Application of the Caputo-Fabrizio Time-Fractional Derivative
Journal of Function Spaces / 2022 Volume 2022 |Article ID 2765924
2 Mar 2022ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Impact of nanoparticle aggregation on heat transfer phenomena of second grade nanofluid flow over melting surface subject to homogeneous-heterogeneous reactions
Case Studies in Thermal Engineering Volume 32, April 2022, 101897
1 Mar 2022ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 Intuitionistic fuzzy divergences: critical analysis and an application in figure skating
Neural Computing and Applications (2022)
26 Feb 2022SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Numerical simulation of bioconvective Darcy Forchhemier nanofluid flow with energy transition over a permeable vertical plate
Scientific Reports volume 12, Article number: 3228 (2022)
25 Feb 2022SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 The Poisson-transmuted Janardan distribution for modelling count data
Walailak Journal of Science and Technology VOL. 19 NO. 5 (2022): TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 19, NUMBER 5, 1 MARCH 2022
25 Feb 2022SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Ultrasound-assisted enzymatic hydrolysis of broken Riceberry rice for sugar syrup production as a substrate for bacterial cellulose facial mask development
Journal of Applied Biology & Biotechnology Volume 10, Issue 2, March, 2022
15 Feb 2022SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Parametric simulation of micropolar fluid with thermal radiation across a porous stretching surface
Scientific Reports volume 12, Article number: 2542 (2022)
15 Feb 2022SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Structural development and phase transformation behavior of thermally-oxidization Ti by sputtering power and OAD technique
Materials Chemistry and Physics Volume 280, 15 March 2022, 125814
8 Feb 2022SCOPUS Q1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Biological activities and potential of organic banana (Musa acuminata) peel extract in enhancing the immunity of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii)
Aquaculture Research
8 Feb 2022ISI Q2 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 On the Vieta–Jacobsthal-like polynomials
Notes on Number Theory and Discrete Mathematics Print ISSN 1310–5132, Online ISSN 2367–8275 Volume 28, 2022, Number 1, Pages 9—19
3 Feb 2022Non Quatile วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2022 AN INERTIAL NON-MONOTONIC SELF-ADAPTIVE ITERATIVE ALGORITHM FOR SOLVING EQUILIBRIUM PROBLEMS
Journal of Nonlinear and Variational Analysis Volume 6, Issue 1, 1 February 2022, Pages 51-67
1 Feb 2022SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Heat transfer analysis of radiator using different shaped nanoparticles water-based ternary hybrid nanofluid with applications: A fractional model
Case Studies in Thermal Engineering Volume 31, March 2022, 101837
31 Jan 2022SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Wickerhamiella nakhonpathomensis f.a. sp. nov., a novel ascomycetous yeast species isolated from a mushroom and a flower in Thailand
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2022 Jan;72(1). doi: 10.1099/ijsem.0.005191.
31 Jan 2022SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Evaluating the Relative Performances and Comparing the Forecasting of Thailand's Technical Coefficients Covering 2016-2025 by MTT and RAS
ABAC JOURNAL Issue Vol. 42 No. 1 (2022): January-March
31 Jan 2022SJR Q1 จีราวดี พุ่มเจริญ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Antifeedant Activity and Biochemical Responses in Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Infesting Broccoli, Brassica oleracea var. alboglabra exposed to Piper ribesioides Wall Extracts and Allelochemicals
Chemical and Biological Technologies in Agriculture
24 Jan 2022ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Phase evolution in annealed Ni-doped WO3 nanorod films prepared via a glancing angle deposition technique for enhanced photoelectrochemical performance
Applied Surface Science Volume 584, 15 May 2022, 152581
24 Jan 2022ISI Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Bioconvection Casson nanoliquid film sprayed on a stretching cylinder in the portfolio of homogeneous-heterogeneous chemical reactions
ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
18 Jan 2022SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022 Low-Cost Flexible Graphite Monopole Patch Antenna for Wireless Communication Applications
Computers, Materials and Continua Vol.71, No.3, 2022, pp.6069-6088, doi:10.32604/cmc.2022.024050
17 Jan 2022SCOPUS Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 Toxicity of isolated phenolic compounds from Acorus calamus L. to control Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) under laboratory conditions
Chemical and Biological Technologies in Agriculture volume 9, Article number: 10 (2022)
15 Jan 2022ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 UV-activated coating polymer particle containing quaternary ammonium for antimicrobial fabrics
Colloid and Polymer Science (2022)
14 Jan 2022SCOPUS Q2 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2022 High loading degradation of poly(lactide)/thermoplastic starch blend film using mixed-enzymes produced by fed-batch culture of Laceyella sacchari LP175
Waste and Biomass Valorization (2022)
9 Jan 2022ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2022 Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose
Food Science and Technology Research, 28(1), 105-109
1 Jan 2022SCOPUS Q3 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 An Iterative Method for Solving Split Monotone Variational Inclusion Problems and Finite Family of Variational Inequality Problems in Hilbert Spaces
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences Volume 2021 |Article ID 4273851
31 Dec 2021SCOPUS Q2 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Ultrasonically acid-assisted milled cellulose nanocrystal incorporated with TiO2 for UV shielding application
Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology
31 Dec 2021TCI 2 รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Study of Structural and Optical Properties of ZnO Films Prepared by Thermal Oxidation of Sputtered Zn Films
BURAPHA SCIENCE JOURNAL Volume 26 (No.3) September – December 2021
31 Dec 2021TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Degradation of Poly (lactide), Poly (butylene succinate) and Poly (butylene Succinate/poly (lactide) by UV Irratiation in Combination with Enzymatic Hydrolysis Method
Journal of Food Health and Bioenvironmental Science Vol.14(3), pp.12-19 September-December, 2021
31 Dec 2021TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Fabrication and Properties of Transparent BST Glass Ceramic Nanocomposites
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 223, 2022 - Issue 1
30 Dec 2021SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 VIETA-PELL-LIKE POLYNOMIALS AND SOME IDENTITIES
Journal of Science and Arts Year 21, No. 4(57), pp. 1011-1020, 2021
30 Dec 2021Non Quatile วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Some properties of new multiplicative pulsating 3-Fibonacci Sequence
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
28 Dec 2021TCI 1 ธาวัลย์ อัมพวา
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Crystallization kinetics, structure and phase formation of magnetic nanocrystals in bioactive glass systems
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Electrochromism in Nanoporous Tungsten Trioxide Films Prepared through Anodization and Thermal Oxidation
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021SCOPUS Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Structural and Optical Properties of Mn-Incorporated BiVO4 Nanoparticles Synthesized by Sonochemical Process
Integrated Ferroelectrics Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021SCOPUS Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Poly(vinyl)alcohol film composited with carbon dots from water hyacinth stalks based on gamma irradiation for the uv blocking film
Journal of Metals, Materials and Minerals VOL. 31 NO. 4 (2021)
16 Dec 2021SCOPUS Q4 กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Two New Inertial Algorithms for Solving Variational Inequalities in Reflexive Banach Spaces
Numerical Functional Analysis and Optimization
13 Dec 2021SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Electromagnetohydrodynamic bioconvective flow of binary fluid containing nanoparticles and gyrotactic microorganisms through a stratified stretching sheet
Scientific Reports volume 11, Article number: 23159 (2021)
30 Nov 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The Numerical Investigation of Fractional-Order Zakharov–Kuznetsov Equations
Complexity Volume 2021, Article ID 4570605, 13 pages
27 Nov 2021SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Growth and characterization of NiWO nanorod films prepared by reactive magnetron co-sputtering with oblique angle deposition
Vacuum Volume 196, February 2022, 110777
26 Nov 2021SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Production of poly (l-lactide)-degrading enzyme by Actinomadura keratinilytica strain T16-1 under solid state fermentation using agricultural wastes as substrate
3 Biotech, 11(12)
26 Nov 2021SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 A Fast Multi-Object Tracking Method using DDR Descriptor
International Conference on ICT and Knowledge Engineering 2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2021 Quality Analysis of Shopee Seller Portal by Using Category Recommendation System Approach
International Conference on ICT and Knowledge Engineering2021 19th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2021Bangkok24 November 2021 through 26 November 2021Code 176221
26 Nov 2021Proceedings (Inter) อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021 A Modified Tseng’s Method for Solving the Modified Variational Inclusion Problems and Its Applications
Symmetry
25 Nov 2021SCOPUS Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Exact analysis of electro-osmotic flow ofWalters’-B fluid with non-singular kernel
Pramana - Journal of Physics, 95, Article number: 201 (2021)
24 Nov 2021SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Exact analysis of electro-osmotic flow of Walters’-B fluid with non-singular kernel
Pramana volume 95, Article number: 201 (2021)
24 Nov 2021ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Improved generalized dissimilarity measure-based VIKOR method for Pythagorean fuzzy sets
Journal of Nonlinear and Variational Analysis
23 Nov 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 A Causal Relationship Model of Intolerance and Shame for Corruption of Students in Saint Louis College
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ปีที่13 ฉบับที่ 2)
16 Nov 2021TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Potential of Recombinant Raw Starch-Degrading Enzyme from Escherichia coli for Sugar Syrup and Bioethanol Productions Using Broken Rice Powder as Substrate
Starch
6 Nov 2021ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Convergence results for modified SP-iteration in uniformly convex metric spaces
Journal of Mathematics and Computer Science, Volume 26, Issue 2, pp 162--171. (PUBLISHED: 05 November 2021)
5 Nov 2021SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Analysis of newly developed fractal-fractional derivative with power law kernel for MHD couple stress fluid in channel embedded in a porous medium
Scientific Reports volume 11, Article number: 20858 (2021)
31 Oct 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Highly practical and reproducible BiVO4 thin film fabrication using automatic dip-coating machine towards for photoelectrocatalytic activities improvement
Materials Technology
28 Oct 2021ISI Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Bayesian inference for the negative binomial - generalized Lindley regression model: properties and applications
Communications in Statistics - Theory and Methods
26 Oct 2021SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Influence of heat treatment temperature on the properties of the lithium disilicate‐fluorcanasite glass‐ceramics
International Journal of Applied Ceramic Technology
24 Oct 2021SCOPUS Q2 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Numerical Analysis of the Fractional-Order Nonlinear System of Volterra Integro-Differential Equations
Journal of Function Spaces Volume 2021 |Article ID 1537958
21 Oct 2021ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Multi-sensor-based Environmental Forecasting System for Smart Durian Farms in Tropical Regions
Sensors and Materials, Volume 33, Number 10(2) (2021)
20 Oct 2021SCOPUS Q3 ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2021 Characterization, X-ray Absorption Spectroscopic Analysis and Photocatalytic Activity of Co/Zn Co-Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized by One-Step Sonochemical Process
Crystals Volume 11 Issue 10
15 Oct 2021ISI Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Corresponding author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Insecticidal and growth inhibitory effects of some thymol derivatives on the beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) and their impact on detoxification enzymes
Pest Management Science
13 Oct 2021ISI Q1 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Degradation of Poly(Butylene Succinate) and Poly(Butylene Succinate)/Poly(Lactide) Blends using Serine Protease Produced from Laceyella sacchari LP175
Walailak Journal of Science and Technology VOL. 18 NO. 20 (2021): TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 18, NUMBER 20, 15 OCTOBER 202
13 Oct 2021SCOPUS Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Φ-HAAR WAVELET OPERATIONAL MATRIX METHOD FOR FRACTIONAL RELAXATION-OSCILLATION EQUATIONS CONTAINING Φ-CAPUTO FRACTIONAL DERIVATIVE
Journal of Function Spaces / 2021
11 Oct 2021ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 ANTIOXIDANT AND ANTIDIABETIC INHIBITORY ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM EDIBLE INSECTS
The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based innovation ในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564
7 Oct 2021Proceedings (Inter) กนกอร เวชกรณ์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Darcy–Forchheimer couple stress hybrid nanofluids flow with variable fluid properties
Scientific Reports volume 11, Article number: 19612 (2021)
4 Oct 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Effect of PEG-based binder concentration on the mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramics prepared by low-pressure injection moulding
Processing and Application of Ceramics 2021 Volume 15, Issue 3, Pages: 238-245
1 Oct 2021SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Saccharification of unripe banana flour using microwave assisted starch degrading enzyme hydrolysis for development of wine and vinegar fermentations
International Food Research Journal Oct2021, Vol. 28 Issue 5, p969-975. 7p.
1 Oct 2021SCOPUS Q3 พนารัตน์ ทองเพิ่ม
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 A New Inertial Subgradient Extragradient method for Solving Quasimonotone Variational Inequalities
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 981–992
30 Sep 2021SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Analysis of a Caputo HIV and Malaria Co-Infection Epidemic Model
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 897–912 September
30 Sep 2021SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Analysis of Linear and Nonlinear Mathematical Models for Monitoring Diabetic Population with Minor and Major Complications
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 1004–1027
30 Sep 2021SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The Gompertz Weibull Frechet Distribution: Properties and Applications ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Computational Mathematics
Thailand Statistician Vol. 19 No. 4 (2021): October
29 Sep 2021SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Cytogenetic Analysis of the Variable Squirrel (Callosciurus finlaysonii Horsfield, 1824) by Conventional Staining, Ag-NOR Staining and Fluorescence in situ Hybridization Techniques
Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) 20(2): 25–35. [TCI 2]
27 Sep 2021TCI 2 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Cytogenetics of Black- bearded Tomb bat (Taphozous melanopogon) by Conventional staining, Ag-NOR staining and Fluorescence in situ hybridization Techniques
Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST) 20(2): 25–35. [TCI 2]
27 Sep 2021TCI 2 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Synthesis of Uniform Submicron Poly(lactic acid)-based Particles/Capsules by Radical Precipitation Polymerization
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces Available online 21 September 2021, 112122
21 Sep 2021ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 The Flow of Blood-Based Hybrid Nanofluids with Couple Stresses by the Convergent and Divergent Channel for the Applications of Drug Delivery
Molecules 2021, 26(21), 6330;
20 Sep 2021SJR Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 How to obtain a better result of updating the I-O table from the MTT method
Economics Bulletin Vol 4
17 Sep 2021SCOPUS Q3 จีราวดี พุ่มเจริญ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Mucormycosis (black fungus) ensuing COVID-19 and comorbidity meets - Magnifying global pandemic grieve and catastrophe begins
Science of The Total Environment Volume 805, 20 January 2022, 150355
16 Sep 2021SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Emulsion iodine transfer polymerization of nearly uniform submicrometer-sized polystyrene particles
Polymer International
16 Sep 2021SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 A novel iron aluminate composite polymer particle for high-efficiency self-coating solar heat reflection
Solar Energy Materials and Solar Cells. Volume 230,15 September 2021, 111248
15 Sep 2021ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Non-linear convective flow of the thin film nanofluid over an inclined stretching surface
Scientific Reports volume 11, Article number: 18410 (2021)
15 Sep 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Vieta–Fibonacci-like polynomials and some identities
Annales Mathematicae et Informaticae
9 Sep 2021SCOPUS Q4 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Physiological Effects of Neonicotinoid Insecticides on Non-Target Aquatic Animals—An Updated Review
International Journal of Molecular Sciences IJMS Volume 22 Issue 17 10.3390/ijms22179591
4 Sep 2021ISI Q1 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 Convergence results of iterative algorithms for the sum of two monotone operators in reflexive Banach spaces
Applications of Mathematics
3 Sep 2021SCOPUS Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 An iterative algorithm with inertial technique for solving the split common null point problem in Banach spaces
Asian-European Journal of Mathematics Vol. 15, No. 06, 2250120 (2022)
3 Sep 2021SCOPUS Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Reusable Optical Biosensor Based on Poly (Vinyl) Alcohol -Chitosan Cryogel with Incorporated Magnetic Nanoparticlesfor the Determination of Sucrose in Sugar Cane and Sugar
Analytical Letters (2021) doi.org/10.1080/00032719.2021.1968889
31 Aug 2021ISI Q3 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 The zero-truncated discrete transmuted generalized inverse Weibull distribution and its applications
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (4), 1140-1151, Jul. - Aug. 2021
31 Aug 2021SCOPUS Q3 อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Morphology-controlled fabrication of nanostructured WO3 thin films by magnetron sputtering with glancing angle deposition for enhanced efficiency photo-electrochemical water splitting
Ceramics International Available online 31 August 2021
31 Aug 2021ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 Sintering behavior and mechanical properties of hydroxyapatite ceramics prepared from Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) bone and commercial powder for biomedical applications
Ceramics International Volume 47, Issue 24, 15 December 2021, Pages 34575-34584
31 Aug 2021SCOPUS Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Truncated Three-Parameter Lindley Distribution for Lifetime Data
วารสารวิชาการปทุมวัน พฤษภาคม 2564 ถึง เดือน สิงหาคม 2564 ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 หน้าที่ 25 ถึง หน้าที่ 34
31 Aug 2021TCI 1 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF SPIROGYRA SP. CRUDE EXTRACTS
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Vol. 9 No. 2 (2021): พฤษภาคม – สิงหาคม
27 Aug 2021TCI 2 สุทธวรรณ สุพรรณ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายเตา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม – สิงหาคม
27 Aug 2021TCI 2 สุทธวรรณ สุพรรณ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Numerical Approximation of Microorganisms Hybrid Nanofluid Flow Induced by a Wavy Fluctuating Spinning Disc
Coatings
27 Aug 2021ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 A generalized self-adaptive algorithm for the split feasibility problem in Banach
Bulletin of the Iranian Mathematical Society
24 Aug 2021SCOPUS Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 The analysis of fractional-order Navier-Stokes model arising in the unsteady flow of a viscous fluid via Shehu transform
Journal of Function Spaces Volume 2021 |Article ID 1029196
10 Aug 2021ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas Polynomials
Vol. 11 No. 2 (2021): May - August 2021
10 Aug 2021TCI 2 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Picture Fuzzy Soft Robust VIKOR Method and its Applications in Decision-Making
Fuzzy Information and Engineering
8 Aug 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Effect of gamma irradiation on growth, proline content, bioactive compound changes, and biological activity of 5 popular Thai rice
Journal of Bioscience and Bioengineering
8 Aug 2021ISI Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Three novel inertial explicit Tseng's extragradient methods for solving pseudomonotone variational inequalities
Optimization
6 Aug 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 A new extragradient algorithm with adaptive step-size for solving split equilibrium problems
Journal of Inequalities and Applications ( 2021) 2021:136
2 Aug 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Co-treatment of copper oxide nanoparticle and carbofuran enhances cardiotoxicity in Zebrafish embryos
International Journal of Molecular Sciences Volume 22 Issue 1 10.3390/ijms22158259
31 Jul 2021SCOPUS Q1 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 An axiomatically supported divergence measures for q-rung orthopair fuzzy sets
International of Journal of Intelligent Systems
21 Jul 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 An inertial self-adaptive algorithm for the generalized split common null point problem in Hilbert spaces
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (2021)
18 Jul 2021SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 KINETIC MODEL OF COMMERCIAL GLUCOSE-AFFECTED GROWTH AND MICROBIAL OIL PRODUCTION OF OLEAGINOUS YEAST Pseudozyma parantarctica CHC28
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
12 Jul 2021SCOPUS Q4 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Purification of biodiesel‑derived crude glycerol by acidification to be used as a carbon source for microbial oil production by oleaginous yeast Pseudozyma parantarctica CHC28
Biomass Conversion and Biorefinery (2021)
12 Jul 2021ISI Q1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 The Convergence Results for an AK-Generalized Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 2 (2021) Pages 623–634
30 Jun 2021SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 The length-biased power Garima distribution and its application to model lifetime data
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (3), 667-676, May - Jun. 2021
30 Jun 2021SCOPUS Q3 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Electrochromic property of tungsten trioxide films prepared by DC magnetron sputtering with obilique angle deposition and thermal oxidation
Journal of metals, materials and mineral vol. 31 No.2, 2021 pp.123-128
27 Jun 2021SCOPUS Q4 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 THE PATH ANALYSIS OF NEWS PERCEPTION, KNOWLEDGE, AND ATTITUDE AFFECTING THE ELECTRICITY ENERGY-SAVING BEHAVIOR OF PERSONNEL OF PHRANAKHON RAJABHAT UNIVERSITY
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ปีที่ 12 ฉบับที่ 2)
26 Jun 2021TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 A strategic review on plant by-product from banana harvesting: A potentially bio-based ingredient for approaching novel food and agro-industry sustainability
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences Available online 24 June 2021 In Press, Corrected Proof
24 Jun 2021SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Corresponding author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 q-Rung Orthopair Fuzzy Modified Dissimilarity Measure Based Robust VIKOR Method and Its Applications in Mass Vaccination Campaigns in the Context of COVID-19
IEEE Access Page(s): 93497 - 93515
21 Jun 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 New Bregman projection methods for solving pseudo-monotone variational inequality problem
Journal of Applied Mathematics and Computing 2021
21 Jun 2021ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Crystal structure and XANES study of Fe-substituted Barium Titanate ceramics prepared by conventional solid-state technique
Radiation Physics and Chemistry Volume 188, November 2021, 109657
20 Jun 2021SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Development of a rubberwood container with activated carbon with essential oil vapour as an antifungal agent for fruit export
The 2021 National RGJ and RRI Conferences by zoom meeting, 14 June 2021. (Oral)
14 Jun 2021Proceedings สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Multifunctional Polymer Particles Containing Quaternary Ammonium for Antimicrobial Particulate Surfactants and Defoaming.
ACS Applied Polymer Materials. 2021 Publication Date:June 11, 2021
11 Jun 2021ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Catalytic Oxidation of Benzyl Alcohol to Benzaldehyde on Au8 and Au6Pd2 Clusters: A DFT Study on the Reaction Mechanism
Catalysts 2021, 11(6), 720;
9 Jun 2021ISI Q2 การันต์ บ่อบัวทอง
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 The influence of a closed system combining orange oil and mode of action on quality preservation of salacca fruit
Food Control, 130, 108265. doi: 10.1016/j.foodcont.2021.108265
8 Jun 2021SCOPUS Q1 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Chemical composition and antioxidant activity of oil obtained from coconut meal by subcritical ethanol extraction
Food Measurement and Characterization 15, 4128–4137.
7 Jun 2021SCOPUS Q2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Measurement and simulation of the neutron propagation time distribution inside a neutron monitor
Astroparticle Physics Volume 132, November 2021, 102617
6 Jun 2021SCOPUS Q2 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Matrix Sequences in Terms of Gaussian Pell Polynomial, Gaussian Modified Pell Polynomial, Gaussian Pell Number, Gaussian Pell-Lucas Number, Gaussian Modified Pell Number, Pell Polynomial, Pell-Lucas Polynomial and Modified Pell Polynomial
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Vol. 26 No. 1 (2564)
2 Jun 2021TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Mann-type algorithms for solving the monotone inclusion problem and the fixed point problem in reflexive Banach spaces
Ricerche di Matematica (2021)
25 May 2021SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Ethanol precipitation of mannooligosaccharides from subcritical water treated coconut meal hydrolysate
Food and Bioprocess Technology. 12(7): 1197-1204
21 May 2021SCOPUS Q1 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Development of pelleted feed containing probiotic Lactobacillus rhamnosus GG and Jerusalem artichoke for Nile Tilapia and its biocompatibility studies
3 Biotech 11, Article number: 279 (2021)
20 May 2021SCOPUS Q1 อารณี โชติโก
(Corresponding author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Inactivation of phosphate regulator (SphU) in cyanobacterium Synechocystis sp. 6803 directly induced acetyl phosphate pathway leading to enhanced PHB level under nitrogen-sufficient condition
Journal of Applied Phycology (2021)
17 May 2021ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Preparation of CeF3 nanoparticles loaded PPO/PVT composites for radiation detection
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 16, No. 2, April - June 2021, p. 621 - 625
14 May 2021SCOPUS Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Determination of bioactive compounds, antimicrobial activity, and the phytochemistry of the organic banana peel in Thailand
Bioscience Journal Vol 37 (2021): Continuous Publication
12 May 2021SJR Q3 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Classical and Molecular Cytogenetic Analyses of Sperata acicularis (Siluriformes, Bagridae)
Taiwania 66(2): 203–213. ISI Impact factor 2019= 0.647, Q4
7 May 2021SCOPUS Q3 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Set-valued contractions in b-Metric Spaces with Application
WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS Volume 20, 2021, Art. #32
7 May 2021SCOPUS Q3 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Quality maintenance of salacca fruit with a carnauba wax coating containing orange oil and detection of sensory perception improvement with electroencephalography to appraise brain responses.
LWT - Food Science and Technology 147, 111628. doi: 10.1016/j.lwt.2021.111628
4 May 2021SCOPUS Q1 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 The Comparative Study for Solving Fractional-Order Fornberg–Whitham Equation via ρ-Laplace Transform
Symmetry 2021, 13(5), 784;
1 May 2021SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 On-site microfluidic paper-based titration device for rapid semi-quantitative vitamin C content in beverages
Microchemical Journal Volume 164, May 2021, 106054
1 May 2021SCOPUS Q2 เนตรนภิส แก้วช่วย
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 Mushrooms: Splendid Gifts for the Cosmetic Industry
Chiang Mai Journal of Science 2021; 48(3) : 699-725
1 May 2021SCOPUS Q3 คณาภรณ์ สุจริต
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 A New Method for Optimal Solution of Intuitionistic Fuzzy Transportation Problems via Generalized Trapezoidal Intuitionistic Fuzzy Numbers
Fuzzy Information and Engineering Volume 11, 2019 - Issue 1 Pages 105-120
30 Apr 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Combination effects of rice extract and five aromatic compounds against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase
Journal of Bioscience and Bioengineering
30 Apr 2021ISI Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Comparative study on four Mystus species (Bagridae, Siluriformes) from Thailand: insights into their karyotypic diversity
Comparative Cytogenetics 15(2): 119–136. [ISI Impact factor 2019= 1.072, Q4
26 Apr 2021SCOPUS Q2 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 ON ADMISSIBLE MAPPING VIA SIMULATION FUNCTION
Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 18 (2021), No. 1, Art. 14, 10 pp
20 Apr 2021SCOPUS Q4 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Power Garima-generated Family of Distributions: Properties and Application
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 42, pages287–299 (2021)
18 Apr 2021SJR Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The pressure effect on the structural, elastic, and mechanical properties of orthorhombic MgSiN2 from first-principles calculations ได้ตอบรับการตีพิมพ์ในวารสาร Solid State Communications
Solid State Communications Volume 336, October 2021, 114318
14 Apr 2021SCOPUS Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 A Method for Solving the Variational Inequality Problem and Fixed Point Problems in Banach Spaces
Tamkang Journal of Mathematics. 53 (2022). DOI:10.5556/j.tkjm.53.2022.3307.
14 Apr 2021SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Selection of Probiotic Bacteria from Fish Wash Water for Inducing Growth of Oreochromis niloticus (Nile Tilapia)
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 13(3) กย-ธค
8 Apr 2021TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Fourier Regression and ARIMAX Model for Forecasting Monthong Durian Price Index
Current Applied Science and Technology Vol. 21 No. 4 (2021): Advanced online publication
7 Apr 2021SCOPUS Q4 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Viscosity approximation methods for split equilibrium problem and fixed point problem for finite family of nonexpansive mappings in Hilbert spaces
Progress in Applied Science and Technology Vol. 11 No. 1 (2021): January - April 2021
6 Apr 2021TCI 2 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Convergence analysis of a general inertial projection-type method for solving pseudomonotone equilibrium problems with applications
Journal of Inequalities and Applications volume 2021, Article number: 63 (2021)
1 Apr 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Effect of rainfall and altitudes on the 2-acetyl-1-pyrroline and volatile compounds profile of black glutinous rice (Thai upland rice)
Journal of the Science of Food and Agriculture
31 Mar 2021ISI Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 Evaluation of Cyanide Content, Volatile Compounds Profile, and Biological Properties of Fresh and Boiled Sliced Thai Bamboo Shoot (Dendrocalamus asper Back.)
Preventive Nutrition and Food Science 2021 Mar 31; 26(1): 92–99.
31 Mar 2021SCOPUS Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 The Modification of Generalized Mixed Equilibrium Problems for Convergence Theorem of Variational Inequalities Problems and Fixed Point Problems
Thai Journal of Mathematics, Volume 19, Number 1, (2021), Pages 271–296
31 Mar 2021SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Controlled Release of Essential Oil from a Rubberwood Box Using Activated Carbon to Extend the Shelf Life of Strawberries and its Possible Mode of Action
BioResources, vol 16(1), 1726-1739 January-March2021
31 Mar 2021SCOPUS Q2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 A Comparison of MM-estimation and Fuzzy Robust Regression for Multiple Regression Model with Outliers
Thailand Statistician Vol. 19 No. 2 (2021): April
29 Mar 2021SJR Q3 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Antidepressant Screening Demonstrated Non-Monotonic Responses to Amitriptyline, Amoxapine and Sertraline in Locomotor Activity Assay in Larval Zebrafish
Cells Volume 10 Issue 4 10.3390/cells10040738
26 Mar 2021SJR Q1 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
Phytoparasitica · March 2021
25 Mar 2021ISI Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach
Journal of Food Science and Technology (2021)
20 Mar 2021SCOPUS Q2 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Solar/photoelectrocatalytic cell development for H2 production and simultaneous organic dye degradation
Materials Science in Semiconductor Processing 124 (2021) 105597 , 15 March 2021, 105597
15 Mar 2021SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 A modified Popov’s subgradient extragradient method for variational inequalities in Banach space
Journal of Nonlinear Functional Analysis 2021.
9 Mar 2021SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Modified Tseng's splitting algorithms for the sum of two monotone operators in Banach spaces
AIMS Mathematics Volume 6, Issue 5, 2021, Pages 4873-4900
1 Mar 2021ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2021 Comparative investigations of DCMS/HiPIMS reactively sputtered WO3 thin films for photo-electrochemical efficiency enhancements
Vacuum Volume 185, March 2021 , 109978
1 Mar 2021SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 A Comparative study on the efficiency of test statistics in testing the differences between two dependent datasets
International Journal of Applied Mathematics, Vol.34, No 1, pp.43-75 IJAM: Volume 34, No. 1 (2021)
28 Feb 2021SCOPUS Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021SCOPUS Q1 คณาภรณ์ สุจริต
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Development of Healthy Brownie from Three Colored Beans
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 20(1): 30-39. (TCI 2)
15 Feb 2021TCI 2 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Two Hybrid Spectral Methods with Inertial Effect for Solving System of Nonlinear Monotone Equations with Application in Robotics
IEEE Access Volume 9, 2021, Article number 9344698, Pages 30918-30928
2 Feb 2021ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 A simple 2D modulation code in single-reader two-track reading BPMR systems
Digital Communications and Networks Volume 7, Issue 1, February 2021, Pages 100-106
1 Feb 2021ISI Q1 วิภารัตน์ บุษยาตรัส
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2021 Solid state fermentation for poly (L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 in aerated tray reactor and its hydrolysis of poly (lactide) polymer
Agriculture and Natural Resources, Volume 55, January 2021 Issue Vol. 55 No. 1 (2021): January-February
31 Jan 2021SCOPUS Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2021 Synthesis of Tungsten doped Titanium dioxide nanofibers for the degradation of paraquat by photocatalytic process
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021
28 Jan 2021SCOPUS Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Potential application of Thorium isotopes in upland maize soils for assessment of soil erosion
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021, Article number 012078 15th Siam Physics Congress, SPC 2020; Virtual, Online; 4 June 2020 through 5 June 2020; Code 166905
28 Jan 2021SCOPUS Q4 เนตรนภิส แก้วช่วย
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2021 Preliminary analysis of neutron time-delay histograms from Changvan latitude surveys
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021, Article number 012006 15th Siam Physics Congress, SPC 2020; Virtual, Online; ; 4 June 2020 through 5 June 2020; Code 166905
28 Jan 2021SCOPUS Q4 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Evaluation of Dimer of Epicatechin from an Endophytic Fungus Curvularia australiensis FC2AP on Acute Toxicity Levels, Anti-Inflammatory and Anti-Cervical Cancer Activity in Animal Models
Molecules (Basel, Switzerland) Volume 26, Issue 3, 27 January 2021
27 Jan 2021SJR Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 Multiwalled Carbon Nanotube (MWCNT) Based Electrochemical Paper-Based Analytical Device (ePAD) for the Determination of Catechol in Wastewater
Analytical Letters (2021)
21 Jan 2021SCOPUS Q3 ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2021 Theoretical justifications for the empirically successful VIKOR approach to multi-criteria decision making
SOFT COMPUTING
16 Jan 2021SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 Molecularly imprinted polymer nanogel-based fluorescence sensing of pork contamination in halal meat extracts
Biosensors and Bioelectronics Volume 172, 15 January 2021, Article number 112775
15 Jan 2021SCOPUS Q1 เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง
(First author)

ภาควิชาเคมี
2021 RELIABILITY ANALYSIS FOR REPAIRABLE MULTI-STATE SYSTEM UNDER FUZZY WEIBULL DISTRIBUTION
Vol. 12 No. 24 (2020): วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
13 Jan 2021TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 The local power set in apriori algorithm’s transaction scanning for eflcient frequent item sets mining
Vol. 15 No. 1 (2021): ECTI Transactions on Computer and Information Technology (Apr 2021)
5 Jan 2021SCOPUS Q4 พิทยา พุ่มพวง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2021 Influence of an SCN- moiety on the electronic properties of γ-CsPb(SCN)xBr3-x and the performance of carbon-based HTL-free γ-CsPb(SCN)xBr3-x perovskite solar cells
Journal of Materials Science: Materials in Electronics Volume 32, Issue 2, January 2021, Pages 1557-1569
2 Jan 2021SCOPUS Q1 นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2021 Enhancement Propagation of Protocorms in Orchid (Cymbidium tracyanum L. Castle) by Cold Atmospheric Pressure Air Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2021)
2 Jan 2021ISI Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
Radiation Physics and Chemistry Volume 177, December 2020, 109075
31 Dec 2020ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 การประดิษฐ์ ซอฟแวร์รักษาความปลอดภัย โปรแกรมม้า โทรจัน โดยเทคนิค การขุดข้อมูล
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Volume 21, Issue 2, 2020, pp.54-68
31 Dec 2020TCI 1 สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2020 Analysis of User Behavior of The Commercial Bank's Call Center Service System Using Process Mining Technique
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Volume 21, Issue 2, 2020, pp.89-100
31 Dec 2020TCI 1 อนุชา ตุงคัษฐาน
(Co-author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2020 Exploration of the earth environment using “Himawari-8” data of meteorological satellite and deep learning
UTK Research Journal Vol 14 issue 2 July-December 2020
31 Dec 2020TCI 2 พิเชฐ คุณากรวงศ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2020 Synthesis, characterization and photocatalytic activity using SiO2-TiO2 nanocomposites under UV light
Materials Research Express Vol.8 (2021)
30 Dec 2020SCOPUS Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Novel reusable pH‐responsive photocatalyst polymeric microcapsules for dye treatment
International Journal of Energy Research
21 Dec 2020ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Inertial-Based Derivative-Free Method for System of Monotone Nonlinear Equations and Application
IEEE ACCESS VOLUME 8, 2020
17 Dec 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Effects of N2-content on formation behavior in AlN thin films studied by NEXAFS: Theory and experiment
Journal of Alloys and Compounds Volume 844, 5 December 2020, 156128
5 Dec 2020SCOPUS Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Microstructure and dielectric properties of 0-3 connectivity lead-free BCTS-Portland cement composites
Ferroelectrics letters section
3 Dec 2020SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Approximation Results for Equilibrium Problems Involving Strongly Pseudomonotone Bifunction in Real Hilbert Spaces
Axioms, Volume 9 Issue 4
26 Nov 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 The Use of the Internet of Things for a More Effective and Efficient way of Growing Rice
International Conference on ICT and Knowledge EngineeringVolume 2020-November18 November 2020 Article number 928989218th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2020Bangkok18 November 2020 through 20 November 2020Code 166094
20 Nov 2020Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2020 Estimation of the IC to CG Ratio Using JEM‐GLIMS and Ground‐Based Lightning Network Data
Journal of Geophysical Research: Atmospheres Volume 125, Issue 23, 16 December 2020
18 Nov 2020SCOPUS Q1 กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Comparative chromosomal mapping of microsatellite repeats reveals divergent patterns of accumulation in 12 Siluridae (Teleostei: Siluriformes) species
Genetics and Molecular Biology 43(4): Article Number: e20200091. [ISI Impact factor 2019=1.876, Q3]
16 Nov 2020ISI Q3 สุคนธ์ทิพย์ ดิษฐเจริญ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Photoelectrocatalytic H2 Evolution Enhancement over CuO-decorated TiO2 Nanocatalysts and Promoting E. coli Degradation
Journal of Alloys and Compounds Available online 15 November 2020, 157818
15 Nov 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Toxicity and antidiabetic activity of ethanolic extract of Sphagneticola trilobata (L.) Pruski flower in rats
Journal of Ethnopharmacology. 262. (2020): 113128.1-7
15 Nov 2020ISI Q1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 α‐Glucosidase, α‐amylase, and tyrosinase inhibitory potential of capsaicin and dihydrocapsaicin
Journal of Food Biochemistry J Food Biochem. 2020;44:e13099
13 Nov 2020SCOPUS Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Production and development of Vinegar fermentation from broken riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysis
3 Biotech 10, Article number: 515 (2020) Published: 09 November 2020
9 Nov 2020SCOPUS Q1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Photoelectrocatalytic Reactor Improvement towards Oil-in-Water Emulsion Degradation
Journal of Environmental Management Available online 6 November 2020, 111568 In Press, Corrected Proof
6 Nov 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 A Comparison of Methods for Estimating Fine Particulate Matter Concentrations from Himawari-8 Satellite Over Northern Thailand
RMUTI JOURNAL Science and Technology Vol. 14 No. 1 (2021): January - April 2021
2 Nov 2020TCI 2 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Improvement ITO/WO3 photo anode electrode fabrication using electrodeposition technique for highly efficient photoelectrocatalytic insecticide degradation
Materials Science in Semiconductor Processing Volume 118, 1 November 2020, 105212
1 Nov 2020SCOPUS Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Inertial iterative self-adaptive step size extragradient-like method for solving equilibrium problems in real hilbert space with applications
Axioms, 2020, 9(4), pp. 1-21, 127
31 Oct 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Synthesis of carbon quantum dot from water hyacinth stalk by radiation processing
Oriental Journal of Chemistry Volume 36, Number 5 pg.897-902
19 Oct 2020SCOPUS Q3 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Increasing Efficiency for Document Tracking using Web Technology
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi,Vol 19, Issue 2, 202045
19 Oct 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Designing of Double Acceptance Sampling Plan for Zero-inflated and Over-dispersed Data Using Multi-objective Optimization
Applied Science and Engineering Progress Vol 14, No 3 (2021) pp.338-347
15 Oct 2020SJR Q3 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 The γ-oryzanol Content of Thai Rice Cultivars and the Effects of Gamma Irradiation on the γ-oryzanol Content of Germinated Thai Market Rice
Oriental Journal of Chemistry Volume 36, Number 5 Article Accepted on : 29-10-2020
9 Oct 2020SCOPUS Q3 ชาคร ชินวงศ์อมร
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Acoustic and Piezoelectric Properties of 0-3 Connectivity Environment-Friendly Lead-Free BCTS-Portland Cement Composites
Physics of the Solid State MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY Published: 08 October 2020
8 Oct 2020SCOPUS Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Composite polymer particles containing bismuth vanadate particles for self-cleaning fabrics
Journal of Industrial Textiles ,Article first published online: October 6, 2020
6 Oct 2020ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Rectangular Quasi-Metric Space and Common Fixed Point Theorem for 𝜓𝜓-Contraction and 𝜓𝜓-Kannan Mappings
Thai Journal of Mathematics : 89-101 (Special Issue (2020): Annual Meeting in Mathematics 2019), 4 October 2020 The 23rd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2018), May 3-5, 2018 organized by Departments of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand.
4 Oct 2020SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Photoelectrodeposition of BiVO layer on FTO/WO photoanodes for highly efficient photoelectrocatalytic chemical oxygen demand sensor applications
Applied Surface Science Volume 526, 1 October 2020, 146686
1 Oct 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Very high Gravity (VHG) Bioethanol Production Using Modified Simultaneous Saccharification and Fermentation of Raw Cassava Chips with Molasses by Kluyveromyces marxianus DMKU-KS07
Waste and Biomass Valorization 12, 3683-3693 (2021)
30 Sep 2020ISI Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Photoelectrocatalytic improvement of copper oxide thin film fabricated using anodization strategy application in nitrite degradation and promoting oxygen evolution
Chemical papers (2020) Published: 29 September 2020
29 Sep 2020SCOPUS Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Study of Data Classification in Major Depressive Disorder Domain Using Data Mining Techniques
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ (NKRAFA Journal of Science and Technology:NKRAFASci) ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน
29 Sep 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Biological activity of rice extract and the inhibition potential of rice extract, rice volatile compounds, and their combination against α-glucosidase, α-amylase, and tyrosinase
International Journal of Food Science Technology
25 Sep 2020SCOPUS Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Statistical Optimization and Mathematical Modelling of Probiotic Strain Enterococcus faecium Cultivation in Soybean Meal by Solid-State Fermentation
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีVOL. 15 NO. 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563
22 Sep 2020TCI 2 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 A Family of Derivative-Free Conjugate Gradient Methods for Constrained Nonlinear Equations and Image Restoration
IEEE Access VOLUME 8, 2020
17 Sep 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 A rhodamine–bistriazole based fluorescent and colorimetric sensor containing a phenyl linker for Fe(III) detection
Chemical Papers (2020)
17 Sep 2020SCOPUS Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Designing of Optimal Required Sample Sizes for Double Acceptance Sampling Plans under the Zero-Inflated Defective Data
Current Applied Science and Technology Vol.21 No.2 (2021)
16 Sep 2020SCOPUS Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Self-dual codes over Fq+uFq+u2Fq and applications
Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and Applications 7(3) 209–227
6 Sep 2020SCOPUS Q4 ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Existence and uniqueness results for Φ-Caputo implicit fractional pantograph differential equation with generalized anti-periodic boundary condition
Advances in Difference Equations 2020, Article number: 555 (2020)
6 Sep 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Bi-parametric distance and similarity measures of picture fuzzy sets and their applications in medical diagnosis
Egyptian Informatics Journal Available online 4 September 2020 In Press, Corrected ProofWhat are Corrected Proof articles
4 Sep 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Strong convergence of a generalized forward-backward splitting method in reflexive banach spaces
Optimization
2 Sep 2020SJR Q1 รัฐพรหม พรหมคำ
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection
Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99
28 Aug 2020Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 A Schiff base-based ratiometric chemosensor conjugated NBD derivative with the large stock shift for formaldehyde detention
Tetrahedron Volume 76, Issue 34, 21 August 2020, 131411
21 Aug 2020ISI Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Convergence Analysis of Self-Adaptive Inertial Extra-Gradient Method for Solving a Family of Pseudomonotone Equilibrium Problems with Application
Symmetry 2020, 12(8), 1332
10 Aug 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Polymer Microcapsules Encapsulating Photocatalyst Nanoparticles for Dye Treatment in Wastewater
วารสาร Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi Vol. 19 No. 2 (2020): July-December
5 Aug 2020TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Analysis of Caputo fractional-order model for COVID-19 with lockdown
Advances in Difference Equations volume 2020, Article number: 394 (2020)
3 Aug 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Novel photoelectrocatalytic/solar cell improvement for organic dye degradation based on simple dip coating WO3/BiVO4 photoanode electrode
Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 212, 1 August 2020, 110556
1 Aug 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering
Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788
30 Jul 2020ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Incorporation Behavior of Nonionic Emulsifiers inside Particles and Secondary Particle Nucleation during Emulsion Polymerization of Styrene
Langmuir 2020, 36, 9747−9755
26 Jul 2020SCOPUS Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Enhancement of antibacterial activity of essential oil vapor released from a paper egg tray in combination with UV‐C radiation against pathogenic bacteria on chicken eggs
Journal of Food Processing and Preservation, 44(10), e14794
20 Jul 2020SCOPUS Q2 สายฝน โพธิสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 Discrete Generalized Odd Lindley-Weibull Distribution with Applications
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 41, pages945–955(2020)
18 Jul 2020SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Antagonistic Microbe on Palm Soil for Producing of Plant Growth Promoting RhizobacteriaYeast and Fungal(PGPR) Mixed Microbe
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 12(2) : 13-21. (2563) พฤษภาคม-สิงหาคม
15 Jul 2020TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Development of Facial Detection System for a Smart Digital Signage
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม No.40 January-June 2020
30 Jun 2020TCI 1 อนุชา ตุงคัษฐาน
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2020 Factors affecting food consumption behaviors of elders in Nakhon Pathom province
Journal of Nursing Science Christian University of Thailand, 7(1): 30-49
30 Jun 2020TCI 2 ขวัญใจ​ กลิ่น​จงกล​
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 Generalized Identities for third order Pell Number, Pell-Lucus Number and Modified Pell Number
Science and Technology RMUTT Journal Vol.10 No.1 (2020) : 96-106
30 Jun 2020TCI 2 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Oxidative Addition of bromobenzene on Au20 and Au10Pd10: Evidenced by Density Functional Theory Calculations
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี January-June 2020 Vol.10 No.1
30 Jun 2020TCI 2 ปรีชา มันสลาย
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Machine Learning Apply for Financial Credit Approval to Filter Selected Customer in Domain Specific Bank
Science and Technology RMUTT Journal ,Vol.10 No.1 (2020): 36-46
30 Jun 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Production of Bagasse Paper with Antibacterial Activity against Foot-Odor Causing Bacteria
Sci. & Tech. RMUTT J. Vol.10 No.1 (2020)
30 Jun 2020TCI 2 สุจยา ฤทธิศร
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Structural studies and photocatalytic properties of Mn and Zn co-doping on TiO2 prepared by single step sonochemical method
Radiation Physics and Chemistry Volume 171, June 2020, 108714
30 Jun 2020SCOPUS Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Mixed Control Chart Design Using the Integration of Genetic Algorithm and Monte Carlo Simulation
Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 2 (2020) Pages 651{667
30 Jun 2020SCOPUS Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Pursuit Differential Game Problem with Multiple Players on a Closed Convex Set with More General Integral Constraints
Thai Journal of Mathematics Vol 18, No 2 (2020) June
30 Jun 2020SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Ready-to-use, functionalized paper test strip used with a smartphone for the simultaneous on-site detection of free chlorine, hydrogen sulfide and formaldehyde in wastewater
Analytica Chimica Acta Volume 1118, 29 June 2020, Pages 63-72
29 Jun 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Optimization of ultrasonic-assisted extraction of polysaccharides from purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) and their antioxidant activities
Scientific Reports volume 10, Article number: 10410 (2020)
26 Jun 2020ISI Q1 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 Inertial Optimization Based Two-Step Methods for Solving Equilibrium Problems with Applications in Variational Inequality Problems and Growth Control Equilibrium Models
Energies 2020, 13, 3292
26 Jun 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Cultivation of Mushrooms and Their Lignocellulolytic Enzyme Production Through the Utilization of Agro-Industrial Waste
Molecules Volume 25 Issue 12 10.3390/molecules25122811
18 Jun 2020SJR Q1 คณาภรณ์ สุจริต
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 The Renewable Energy Source Selection by Remoteness Index-Based VIKOR Method for Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets
Symmetry 2020, 12, 977; doi:10.3390/sym12060977
8 Jun 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 The generalized viscosity explicit rules for solving variational inclusion problems in Banach spaces
Optimization
7 Jun 2020SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 A Comparison the Effectiveness of Data Mining Techniques in Prediction Career Advice to Promote Education for People with Disabilities (Thailand).
The 35th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Nagoya, Japan, 3 – 6 July, 2020.
6 Jun 2020Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Enhanced H2 production with efficient N2-fixation by fructose mixotrophically grown Anabaena sp. PCC 7120 strain disrupted in uptake hydrogenase
Algal Research Volume 47, May 2020, 101823
31 May 2020ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Non-Linear Thermal Radiations and Mass Transfer Analysis on the Processes of Magnetite Carreau Fluid Flowing Past a Permeable Stretching/Shrinking Surface under Cross Diffusion and Hall Effect
Coatings 2020, 10, 523; doi:10.3390/coatings10060523
29 May 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 แอปพลิเคชันนัดเรียนชดเชย กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings นงลักษณ์ พรมทอง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านนายฟู
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings วีณา จันทร์รัชชกูล
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 Electronic Commerce Management System for Cosmetic Brands
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2020 การเตรียมพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมด้วยเทคนิคพิกเกอริงอิมัลชัน
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 51-63
28 May 2020TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Secondary particle formation in suspension polymerization using a particulate surfactant
Polymer-Plastics Technology and Materials
27 May 2020SCOPUS Q2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 Machine Learning Based Automated Segmentation and Hybrid Feature Analysis for Diabetic Retinopathy Classification Using Fundus Image
Entropy 2020, 22, 567; doi:10.3390/e22050567
19 May 2020SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Poly(L-Lactic Acid)-Based Microcapsule Containing Phase-Change Material: Influence of Polymer Shell on Particle Morphology
Fibers and Polymers 2020, Vol.21, No.5, 935-943
7 May 2020ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Type II Topp Leone‑Power Lomax Distributionwith Analysis in Lifetime Data
Journal of Statistical Theory and Practice (2020) 14:31
6 May 2020SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Health functionality of dietary oleogel in rats fed high-fat diet: A possibility for fat replacement in foods
Journal of Functional Foods. 70: 103979.
1 May 2020SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 Modified inertial double mann type iterative algorithm for a bivariate weakly nonexpansive operator
Carpathian Journal of Mathematics, Vol36, No.1 (2020)
30 Apr 2020ISI Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Forecasting Economic Cycle with a Structural Equation Model: Evidence from Thailand
International Journal of Economics and Financial Issues | Vol 10 • Issue 3 • 2020
23 Apr 2020SJR Q3 จีราวดี พุ่มเจริญ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Natural Bioactive Compounds from Fungi as Potential Candidates for Protease Inhibitors and Immunomodulators to Apply for Coronaviruses
molecules Volume 25 Issue 8 10.3390/molecules25081800
14 Apr 2020SJR Q1 คณาภรณ์ สุจริต
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 19, Issue 1, 2020
6 Apr 2020TCI 2 อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
2020 WO3/BiVO4 Photoanode Electrode Improvement for Photoelectrocatalytic Dye Degradation
วารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี Vol.19 No.1 (2020): January-June
6 Apr 2020TCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 การเตรียมอนุภาคพอลิเมอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอิมัลชันผ่านกลไกการเหนี่ยวนำให้ประกอบตัวเองด้วยการสังเคราะห์พอลิเมอร์
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Volume 19, Issue 1, 2020, pp. 27-38
6 Apr 2020TCI 2 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 α‐glucosidase, α‐amylase inhibitory potential and antioxidant activity of fragrant black rice (Thai coloured rice)
Flavour and Fragrance Journal
3 Apr 2020SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Distance and Similarity Measures for Spherical Fuzzy Sets and Their Applications in Selecting Mega Projects
Mathematics 2020, 8, 519; doi:10.3390/math8040519
3 Apr 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials
Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670
1 Apr 2020ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 FIXED POINT RESULTS FOR s-NONEXPANSIVE MAPPINGS ON PARTIAL b-METRIC SPACESES
Thai Journal of Mathematics Vol. 18, No. 1 (2020), Pages 38 - 52
31 Mar 2020SJR Q4 ภคีตา สุขประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Algorithm for Strongly Pseudomonotone Variational Inequality Problems
Thai Journal of Mathematics, Vol 18, No.1, (2020), page 166-187
31 Mar 2020SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Amynthas whitteni, a new species of earthworm from Mawlamyine,Myanmar (Clitellata: Megascolecidae)
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY Supplement No. 35: 17–21
31 Mar 2020SJR Q2 เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
2020 Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.2563
31 Mar 2020TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Development of qualitative and quantitative immunochromatographic strip test assay for rapid and simple detection of leucomalachite green residual in aquatic animals
Food Chemistry 320 (2020) 126613
14 Mar 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Method for Solving Fixed Point Problem of G-Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces Endowed with Graphs and Numerical Example
Indian Journal of Pure and Applied Mathematics volume 51, pages155–170 (2020)
13 Mar 2020SJR Q3 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Concentration effect of Chromolaena odorata (Siam weed) crude extract on size and properties of gelatin nanofibers fabricated by electrospinning process
Journal of Industrial Textiles
12 Mar 2020ISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Acoustic signal analysis by teager-huang transform for milling chatter recognition
Sensors and Materials, Vol. 32, No. 3 (2020) 873–884
10 Mar 2020SJR Q3 ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2020 Modified Popov's explicit iterative algorithms for solving pseudomonotone equilibrium problems
Optimization Methods and Software
5 Mar 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles
Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948
1 Mar 2020ISI Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2020 Optimized process parameters for production of Chlorella pyrenoidosa biomass and lipids using response surface methodology
Aquaculture International volume 28, pages1213–1226 (2020)
25 Feb 2020SCOPUS Q2 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2020 The perceptionof energy saving information of personnel at PhranakhonRajabhat University
การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) ภายใต้งานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
21 Feb 2020Proceedings ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Synthesis and inhibitory activity of N-acetylpyrrolidine derivatives on α-glucosidase and α-amylase
Research in Pharmaceutical Sciences Year : 2020 | Volume : 15 | Issue : 1 | Page : 14-25
20 Feb 2020SJR Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
2020 Photoelectrocatalytic performance improvement of BiVO thin film fabrication via effecting of calcination temperature
Surface and Coatings Technology Volume 383, 15 February 2020, 125257
15 Feb 2020SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 Soft-information flipping scheme based on a priori LLRs summation for ultra-high density magnetic recording
Cite as: AIP Advances 10, 025217 (2020); doi: 10.1063/1.5131172
12 Feb 2020SJR Q2 วิภารัตน์ บุษยาตรัส
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2020 An adjustable weighted soft discernibility matrix based on generalized picture fuzzy soft set and its applications in decision making
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 38, no. 2, pp. 2103-2118, 2020
6 Feb 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 THE TRUNCATED ISHITA DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATION
International Journal of Applied Mathematics Volume 33 No. 1 2020, 99-108
1 Feb 2020SJR Q4 อิศราภรณ์ เทียมศร
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 The Effects of the Violate Assumption Based on Homogeneity of Variance of the test statistics for Comparing the Mean of Two Independent Population
Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4s, 2020, pp.2475-2758
31 Jan 2020SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2020 Development of the simultaneous colorimetric enzymatic detection of sucrose, fructose and glucose using a microfluidic paper-based analytical device
Talanta Volume 207, 15 January 2020, 120302
15 Jan 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
2020 The Convergence Theorem for a Square a-Nonexpansive Mapping in a Hyperbolic Space
Thai Journal of Mathematics. 18(3), 1597–1609 (2020)
10 Jan 2020SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020 Iterative Methods for Solving the Monotone Inclusion Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces
Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 3 (2020) Pages 1225{1246
10 Jan 2020SCOPUS Q4 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2020