งานตีพิมพ์

ค้นหางานตีพิมพ์

บทความวิจัย :

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา:

ระดับผลงาน:

ปี SAR:

ปีงบประมาณ:


ระดับผลงานจำนวนบทความ
Proceedings21
Proceedings (Inter)111
TCI 164
TCI 220
SJR Q161
SJR Q254
SJR Q377
SJR Q442
ISI Q121
ISI Q215
Non Quatile13
พบข้อมูลจำนวน 499  รายการ
IDบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานเจ้าของผลงาน
479 Mann-type algorithms for solving the monotone inclusion problem and the fixed point problem in reflexive Banach spaces
Ricerche di Matematica (2021)
25 May 2021SJR Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
476 Development of pelleted feed containing probiotic Lactobacillus rhamnosus GG and Jerusalem artichoke for Nile Tilapia and its biocompatibility studies
3 Biotech 11, Article number: 279 (2021)
20 May 2021SJR Q2 อารณี โชติโก
(Corresponding author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
473 Determination of bioactive compounds, antimicrobial activity, and the phytochemistry of the organic banana peel in Thailand
Bioscience Journal Vol 37 (2021): Continuous Publication
12 May 2021SJR Q3 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
480 The Comparative Study for Solving Fractional-Order Fornberg–Whitham Equation via ρ-Laplace Transform
Symmetry 2021, 13(5), 784;
1 May 2021SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
447 On-site microfluidic paper-based titration device for rapid semi-quantitative vitamin C content in beverages
Microchemical Journal Volume 164, May 2021, 106054
1 May 2021SJR Q2 เนตรนภิส แก้วช่วย
(First author)

ภาควิชาเคมี
478 A New Method for Optimal Solution of Intuitionistic Fuzzy Transportation Problems via Generalized Trapezoidal Intuitionistic Fuzzy Numbers
Fuzzy Information and Engineering Volume 11, 2019 - Issue 1 Pages 105-120
30 Apr 2021SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
475 Combination effects of rice extract and five aromatic compounds against α-glucosidase, α-amylase and tyrosinase
Journal of Bioscience and Bioengineering
30 Apr 2021SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
481 Fourier Regression and ARIMAX Model for Forecasting Monthong Durian Price Index
Current Applied Science and Technology Vol. 21 No. 4 (2021): Advanced online publication
7 Apr 2021SJR Q4 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
477 Convergence analysis of a general inertial projection-type method for solving pseudomonotone equilibrium problems with applications
Journal of Inequalities and Applications volume 2021, Article number: 63 (2021)
1 Apr 2021SJR Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
467 Evaluation of Cyanide Content, Volatile Compounds Profile, and Biological Properties of Fresh and Boiled Sliced Thai Bamboo Shoot (Dendrocalamus asper Back.)
Preventive Nutrition and Food Science 2021,26(1)
31 Mar 2021SJR Q2 ชาคร ชินวงศ์อมร
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
469 Effect of rainfall and altitudes on the 2-acetyl-1-pyrroline and volatile compounds profile of black glutinous rice (Thai upland rice)
Journal of the Science of Food and Agriculture
31 Mar 2021SJR Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
471 A Comparison of MM-estimation and Fuzzy Robust Regression for Multiple Regression Model with Outliers
Thailand Statistician Vol. 19 No. 2 (2021): April
29 Mar 2021SJR Q3 กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
432 Solar/photoelectrocatalytic cell development for H2 production and simultaneous organic dye degradation
Materials Science in Semiconductor Processing 124 (2021) 105597 , 15 March 2021, 105597
15 Mar 2021SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
468 A modified Popov’s subgradient extragradient method for variational inequalities in Banach space
Journal of Nonlinear Functional Analysis 2021.
9 Mar 2021SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
464 Modified Tseng's splitting algorithms for the sum of two monotone operators in Banach spaces
AIMS Mathematics Volume 6, Issue 5, 2021, Pages 4873-4900
1 Mar 2021SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
450 The insecticidal potential of Piper ribesioides (Piperales: Piperaceae) extracts and isolated allelochemicals and their impact on the detoxification enzymes of Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)
Phytoparasitica · March 2021
1 Mar 2021SJR Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
457 Comparative investigations of DCMS/HiPIMS reactively sputtered WO3 thin films for photo-electrochemical efficiency enhancements
Vacuum Volume 185, March 2021 , 109978
1 Mar 2021SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
470 A Comparative study on the efficiency of test statistics in testing the differences between two dependent datasets
International Journal of Applied Mathematics, Vol.34, No 1, pp.43-75 IJAM: Volume 34, No. 1 (2021)
28 Feb 2021SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
449 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021SJR Q2 คณาภรณ์ สุจริต
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
465 Two Hybrid Spectral Methods with Inertial Effect for Solving System of Nonlinear Monotone Equations with Application in Robotics
IEEE Access Volume 9, 2021, Article number 9344698, Pages 30918-30928
2 Feb 2021SJR Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
458 A simple 2D modulation code in single-reader two-track reading BPMR systems
Digital Communications and Networks Volume 7, Issue 1, February 2021, Pages 100-106
1 Feb 2021SJR Q1 วิภารัตน์ บุษยาตรัส
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
451 Solid state fermentation for poly (L-lactide)-degrading enzyme production by Laceyella sacchari LP175 in aerated tray reactor and its hydrolysis of poly (lactide) polymer
Agriculture and Natural Resources, Volume 55, January 2021 Issue Vol. 55 No. 1 (2021): January-February
31 Jan 2021SJR Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
459 Synthesis of Tungsten doped Titanium dioxide nanofibers for the degradation of paraquat by photocatalytic process
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021
28 Jan 2021Non Quatile วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
460 Potential application of Thorium isotopes in upland maize soils for assessment of soil erosion
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021, Article number 012078 15th Siam Physics Congress, SPC 2020; Virtual, Online; 4 June 2020 through 5 June 2020; Code 166905
28 Jan 2021Non Quatile เนตรนภิส แก้วช่วย
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
461 Preliminary analysis of neutron time-delay histograms from Changvan latitude surveys
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021, Article number 012006 15th Siam Physics Congress, SPC 2020; Virtual, Online; ; 4 June 2020 through 5 June 2020; Code 166905
28 Jan 2021Non Quatile ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
462 Evaluation of Dimer of Epicatechin from an Endophytic Fungus Curvularia australiensis FC2AP on Acute Toxicity Levels, Anti-Inflammatory and Anti-Cervical Cancer Activity in Animal Models
Molecules (Basel, Switzerland) Volume 26, Issue 3, 27 January 2021
27 Jan 2021SJR Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
443 Multiwalled Carbon Nanotube (MWCNT) Based Electrochemical Paper-Based Analytical Device (ePAD) for the Determination of Catechol in Wastewater
Analytical Letters (2021)
21 Jan 2021SJR Q3 ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
446 Theoretical justifications for the empirically successful VIKOR approach to multi-criteria decision making
SOFT COMPUTING
16 Jan 2021SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
463 Molecularly imprinted polymer nanogel-based fluorescence sensing of pork contamination in halal meat extracts
Biosensors and Bioelectronics Volume 172, 15 January 2021, Article number 112775
15 Jan 2021SJR Q1 เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง
(First author)

ภาควิชาเคมี
448 RELIABILITY ANALYSIS FOR REPAIRABLE MULTI-STATE SYSTEM UNDER FUZZY WEIBULL DISTRIBUTION
Vol. 12 No. 24 (2020): วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
13 Jan 2021TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
442 The local power set in apriori algorithm’s transaction scanning for eflcient frequent item sets mining
Vol. 15 No. 1 (2021): ECTI Transactions on Computer and Information Technology (Apr 2021)
5 Jan 2021SJR Q4 พิทยา พุ่มพวง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
437 Enhancement Propagation of Protocorms in Orchid (Cymbidium tracyanum L. Castle) by Cold Atmospheric Pressure Air Plasma Jet
Plasma Chemistry and Plasma Processing (2021)
2 Jan 2021SJR Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
466 Influence of an SCN- moiety on the electronic properties of γ-CsPb(SCN)xBr3-x and the performance of carbon-based HTL-free γ-CsPb(SCN)xBr3-x perovskite solar cells
Journal of Materials Science: Materials in Electronics Volume 32, Issue 2, January 2021, Pages 1557-1569
2 Jan 2021SJR Q1 นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
397 Comparison of local structure between Mg/Mn-doped natural and synthetic hydroxyapatites by X-ray absorption spectroscopy
Radiation Physics and Chemistry Volume 177, December 2020, 109075
31 Dec 2020SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
404 Exploration of the earth environment using “Himawari-8” data of meteorological satellite and deep learning
UTK Research Journal Vol 14 issue 2 July-December 2020
31 Dec 2020TCI 2 พิเชฐ คุณากรวงศ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
441 Synthesis, characterization and photocatalytic activity using SiO2-TiO2 nanocomposites under UV light
Materials Research Express Vol.8 (2021)
30 Dec 2020SJR Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
440 Novel reusable pH‐responsive photocatalyst polymeric microcapsules for dye treatment
International Journal of Energy Research
21 Dec 2020SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
445 Inertial-Based Derivative-Free Method for System of Monotone Nonlinear Equations and Application
IEEE ACCESS VOLUME 8, 2020
17 Dec 2020SJR Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
456 Effects of N2-content on formation behavior in AlN thin films studied by NEXAFS: Theory and experiment
Journal of Alloys and Compounds Volume 844, 5 December 2020, 156128
5 Dec 2020SJR Q1 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
435 Microstructure and dielectric properties of 0-3 connectivity lead-free BCTS-Portland cement composites
Ferroelectrics letters section
3 Dec 2020SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
444 Approximation Results for Equilibrium Problems Involving Strongly Pseudomonotone Bifunction in Real Hilbert Spaces
Axioms, Volume 9 Issue 4
26 Nov 2020SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
455 Estimation of the IC to CG Ratio Using JEM‐GLIMS and Ground‐Based Lightning Network Data
Journal of Geophysical Research: Atmospheres Volume 125, Issue 23, 16 December 2020
18 Nov 2020SJR Q1 กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
399 Toxicity and antidiabetic activity of ethanolic extract of Sphagneticola trilobata (L.) Pruski flower in rats
Journal of Ethnopharmacology. 262. (2020): 113128.1-7
15 Nov 2020SJR Q1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
431 Photoelectrocatalytic H2 Evolution Enhancement over CuO-decorated TiO2 Nanocatalysts and Promoting E. coli Degradation
Journal of Alloys and Compounds Available online 15 November 2020, 157818
15 Nov 2020SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
412 α‐Glucosidase, α‐amylase, and tyrosinase inhibitory potential of capsaicin and dihydrocapsaicin
Journal of Food Biochemistry J Food Biochem. 2020;44:e13099
13 Nov 2020SJR Q3 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
427 Production and development of Vinegar fermentation from broken riceberry rice using raw starch-degrading enzyme hydrolysis
3 Biotech 10, Article number: 515 (2020) Published: 09 November 2020
9 Nov 2020SJR Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
425 Photoelectrocatalytic Reactor Improvement towards Oil-in-Water Emulsion Degradation
Journal of Environmental Management Available online 6 November 2020, 111568 In Press, Corrected Proof
6 Nov 2020SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
371 Improvement ITO/WO3 photo anode electrode fabrication using electrodeposition technique for highly efficient photoelectrocatalytic insecticide degradation
Materials Science in Semiconductor Processing Volume 118, 1 November 2020, 105212
1 Nov 2020SJR Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
429 Inertial iterative self-adaptive step size extragradient-like method for solving equilibrium problems in real hilbert space with applications
Axioms, 2020, 9(4), pp. 1-21, 127
31 Oct 2020SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
421 Synthesis of carbon quantum dot from water hyacinth stalk by radiation processing
Oriental Journal of Chemistry Volume 36, Number 5 pg.897-902
19 Oct 2020SJR Q4 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
433 Increasing Efficiency for Document Tracking using Web Technology
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi,Vol 19, Issue 2, 202045
19 Oct 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
423 The γ-oryzanol Content of Thai Rice Cultivars and the Effects of Gamma Irradiation on the γ-oryzanol Content of Germinated Thai Market Rice
Oriental Journal of Chemistry Volume 36, Number 5 Article Accepted on : 29-10-2020
9 Oct 2020SJR Q4 ชาคร ชินวงศ์อมร
(First author)

ภาควิชาเคมี
422 Acoustic and Piezoelectric Properties of 0-3 Connectivity Environment-Friendly Lead-Free BCTS-Portland Cement Composites
Physics of the Solid State MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY Published: 08 October 2020
8 Oct 2020SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
415 Composite polymer particles containing bismuth vanadate particles for self-cleaning fabrics
Journal of Industrial Textiles ,Article first published online: October 6, 2020
6 Oct 2020SJR Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
362 Photoelectrodeposition of BiVO layer on FTO/WO photoanodes for highly efficient photoelectrocatalytic chemical oxygen demand sensor applications
Applied Surface Science Volume 526, 1 October 2020, 146686
1 Oct 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
417 The Study of Data Classification in Major Depressive Disorder Domain Using Data Mining Techniques
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายเรืออากาศ (NKRAFA Journal of Science and Technology:NKRAFASci) ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - มิถุนายน
29 Sep 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
420 Photoelectrocatalytic improvement of copper oxide thin film fabricated using anodization strategy application in nitrite degradation and promoting oxygen evolution
Chemical papers (2020) Published: 29 September 2020
29 Sep 2020SJR Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

ภาควิชาเคมี
419 Biological activity of rice extract and the inhibition potential of rice extract, rice volatile compounds, and their combination against α-glucosidase, α-amylase, and tyrosinase
International Journal of Food Science Technology
25 Sep 2020SJR Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
416 Statistical Optimization and Mathematical Modelling of Probiotic Strain Enterococcus faecium Cultivation in Soybean Meal by Solid-State Fermentation
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีVOL. 15 NO. 1 (2020): มกราคม-มิถุนายน 2563
22 Sep 2020TCI 2 จันทิมา ฑีฆะ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
410 A rhodamine–bistriazole based fluorescent and colorimetric sensor containing a phenyl linker for Fe(III) detection
Chemical Papers (2020)
17 Sep 2020SJR Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
430 A Family of Derivative-Free Conjugate Gradient Methods for Constrained Nonlinear Equations and Image Restoration
IEEE Access VOLUME 8, 2020
17 Sep 2020SJR Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
436 Designing of Optimal Required Sample Sizes for Double Acceptance Sampling Plans under the Zero-Inflated Defective Data
Current Applied Science and Technology Vol.21 No.2 (2021)
16 Sep 2020SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
428 Existence and uniqueness results for Φ-Caputo implicit fractional pantograph differential equation with generalized anti-periodic boundary condition
Advances in Difference Equations 2020, Article number: 555 (2020)
6 Sep 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
424 Bi-parametric distance and similarity measures of picture fuzzy sets and their applications in medical diagnosis
Egyptian Informatics Journal Available online 4 September 2020 In Press, Corrected ProofWhat are Corrected Proof articles
4 Sep 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
439 Strong convergence of a generalized forward-backward splitting method in reflexive banach spaces
Optimization
2 Sep 2020SJR Q1 รัฐพรหม พรหมคำ
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
392 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection
Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99
28 Aug 2020Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
396 A Schiff base-based ratiometric chemosensor conjugated NBD derivative with the large stock shift for formaldehyde detention
Tetrahedron Volume 76, Issue 34, 21 August 2020, 131411
21 Aug 2020ISI Q2 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
407 Convergence Analysis of Self-Adaptive Inertial Extra-Gradient Method for Solving a Family of Pseudomonotone Equilibrium Problems with Application
Symmetry 2020, 12(8), 1332
10 Aug 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
418 Polymer Microcapsules Encapsulating Photocatalyst Nanoparticles for Dye Treatment in Wastewater
วารสาร Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi Vol. 19 No. 2 (2020): July-December
5 Aug 2020TCI 2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
408 Analysis of Caputo fractional-order model for COVID-19 with lockdown
Advances in Difference Equations volume 2020, Article number: 394 (2020)
3 Aug 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
372 Novel photoelectrocatalytic/solar cell improvement for organic dye degradation based on simple dip coating WO3/BiVO4 photoanode electrode
Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 212, 1 August 2020, 110556
1 Aug 2020ISI Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
311 X-ray absorption study of the local structure of Mg in hydroxyapatites thin films deposited by RF magnetron Co-Sputtering
Radiation Physics and Chemistry Volume 172, July 2020, 108788
30 Jul 2020ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
406 Incorporation Behavior of Nonionic Emulsifiers inside Particles and Secondary Particle Nucleation during Emulsion Polymerization of Styrene
Langmuir 2020, 36, 9747−9755
26 Jul 2020SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
400 Discrete Generalized Odd Lindley-Weibull Distribution with Applications
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 41, pages945–955(2020)
18 Jul 2020SJR Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
402 Antagonistic Microbe on Palm Soil for Producing of Plant Growth Promoting RhizobacteriaYeast and Fungal(PGPR) Mixed Microbe
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 12(2) : 13-21. (2563) พฤษภาคม-สิงหาคม
15 Jul 2020TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
426 Generalized Identities for third order Pell Number, Pell-Lucus Number and Modified Pell Number
Science and Technology RMUTT Journal Vol.10 No.1 (2020) : 96-106
30 Jun 2020TCI 2 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
398 Oxidative Addition of bromobenzene on Au20 and Au10Pd10: Evidenced by Density Functional Theory Calculations
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี January-June 2020 Vol.10 No.1
30 Jun 2020TCI 2 ปรีชา มันสลาย
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
365 Production of Bagasse Paper with Antibacterial Activity against Foot-Odor Causing Bacteria
Sci. & Tech. RMUTT J. Vol.10 No.1 (2020)
30 Jun 2020TCI 2 สุจยา ฤทธิศร
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
373 Machine Learning Apply for Financial Credit Approval to Filter Selected Customer in Domain Specific Bank
Science and Technology RMUTT Journal ,Vol.10 No.1 (2020): 36-46
30 Jun 2020TCI 2 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
409 Pursuit Differential Game Problem with Multiple Players on a Closed Convex Set with More General Integral Constraints
Thai Journal of Mathematics Vol 18, No 2 (2020) June
30 Jun 2020SJR Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
370 Mixed Control Chart Design Using the Integration of Genetic Algorithm and Monte Carlo Simulation
Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 2 (2020) Pages 651{667
30 Jun 2020SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
312 Structural studies and photocatalytic properties of Mn and Zn co-doping on TiO2 prepared by single step sonochemical method
Radiation Physics and Chemistry Volume 171, June 2020, 108714
30 Jun 2020SJR Q2 จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
354 Ready-to-use, functionalized paper test strip used with a smartphone for the simultaneous on-site detection of free chlorine, hydrogen sulfide and formaldehyde in wastewater
Analytica Chimica Acta Volume 1118, 29 June 2020, Pages 63-72
29 Jun 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
366 Inertial Optimization Based Two-Step Methods for Solving Equilibrium Problems with Applications in Variational Inequality Problems and Growth Control Equilibrium Models
Energies 2020, 13, 3292
26 Jun 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
452 Optimization of ultrasonic-assisted extraction of polysaccharides from purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) and their antioxidant activities
Scientific Reports volume 10, Article number: 10410 (2020)
26 Jun 2020SJR Q1 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
367 The Renewable Energy Source Selection by Remoteness Index-Based VIKOR Method for Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets
Symmetry 2020, 12, 977; doi:10.3390/sym12060977
8 Jun 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
438 The generalized viscosity explicit rules for solving variational inclusion problems in Banach spaces
Optimization
7 Jun 2020SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
483 A Comparison the Effectiveness of Data Mining Techniques in Prediction Career Advice to Promote Education for People with Disabilities (Thailand).
The 35th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), Nagoya, Japan, 3 – 6 July, 2020.
6 Jun 2020Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
391 Enhanced H2 production with efficient N2-fixation by fructose mixotrophically grown Anabaena sp. PCC 7120 strain disrupted in uptake hydrogenase
Algal Research Volume 47, May 2020, 101823
31 May 2020ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
368 Non-Linear Thermal Radiations and Mass Transfer Analysis on the Processes of Magnetite Carreau Fluid Flowing Past a Permeable Stretching/Shrinking Surface under Cross Diffusion and Hall Effect
Coatings 2020, 10, 523; doi:10.3390/coatings10060523
29 May 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
288 แอปพลิเคชันนัดเรียนชดเชย กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings นงลักษณ์ พรมทอง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
289 ระบบการจัดการร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านนายฟู
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings วีณา จันทร์รัชชกูล
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
290 Electronic Commerce Management System for Cosmetic Brands
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 12 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกัน สมาคมวิชาการ ไฟฟ้าอิเล้กทรอนิกส์โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2563 (ECTI-CARD 2020)
29 May 2020Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
363 Secondary particle formation in suspension polymerization using a particulate surfactant
Polymer-Plastics Technology and Materials
27 May 2020SJR Q2 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
369 Machine Learning Based Automated Segmentation and Hybrid Feature Analysis for Diabetic Retinopathy Classification Using Fundus Image
Entropy 2020, 22, 567; doi:10.3390/e22050567
19 May 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
353 Poly(L-Lactic Acid)-Based Microcapsule Containing Phase-Change Material: Influence of Polymer Shell on Particle Morphology
Fibers and Polymers 2020, Vol.21, No.5, 935-943
7 May 2020ISI Q1 อมร ไชยสัตย์
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
356 The Type II Topp Leone‑Power Lomax Distributionwith Analysis in Lifetime Data
Journal of Statistical Theory and Practice (2020) 14:31
6 May 2020SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
393 Modified inertial double mann type iterative algorithm for a bivariate weakly nonexpansive operator
Carpathian Journal of Mathematics, Vol36, No.1 (2020)
30 Apr 2020ISI Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
352 High-Performance Preparation of Polymer Particle by Emulsion Polymerization via Polymerization Induced Self-Assembly Mechanism
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 19, Issue 1, 2020
6 Apr 2020TCI 2 อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
361 WO3/BiVO4 Photoanode Electrode Improvement for Photoelectrocatalytic Dye Degradation
วารสารวิจัย มทร.ธัญบุรี Vol.19 No.1 (2020): January-June
6 Apr 2020TCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
358 Distance and Similarity Measures for Spherical Fuzzy Sets and Their Applications in Selecting Mega Projects
Mathematics 2020, 8, 519; doi:10.3390/math8040519
3 Apr 2020ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
326 α‐glucosidase, α‐amylase inhibitory potential and antioxidant activity of fragrant black rice (Thai coloured rice)
Flavour and Fragrance Journal
3 Apr 2020SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
310 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials
Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670
1 Apr 2020ISI Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
364 Amynthas whitteni, a new species of earthworm from Mawlamyine,Myanmar (Clitellata: Megascolecidae)
RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY Supplement No. 35: 17–21
31 Mar 2020SJR Q2 เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
394 Algorithm for Strongly Pseudomonotone Variational Inequality Problems
Thai Journal of Mathematics, Vol 18, No.1, (2020), page 166-187
31 Mar 2020SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
320 FIXED POINT RESULTS FOR s-NONEXPANSIVE MAPPINGS ON PARTIAL b-METRIC SPACESES
Thai Journal of Mathematics Vol. 18, No. 1 (2020), Pages 38 - 52
31 Mar 2020SJR Q4 ภคีตา สุขประเสริฐ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
482 Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.2563
31 Mar 2020TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
324 Development of qualitative and quantitative immunochromatographic strip test assay for rapid and simple detection of leucomalachite green residual in aquatic animals
Food Chemistry 320 (2020) 126613
14 Mar 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
318 Concentration effect of Chromolaena odorata (Siam weed) crude extract on size and properties of gelatin nanofibers fabricated by electrospinning process
Journal of Industrial Textiles
12 Mar 2020ISI Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
474 Acoustic signal analysis by teager-huang transform for milling chatter recognition
Sensors and Materials, Vol. 32, No. 3 (2020) 873–884
10 Mar 2020SJR Q3 ปองพล นิลพฤกษ์
(Co-author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
360 Modified Popov's explicit iterative algorithms for solving pseudomonotone equilibrium problems
Optimization Methods and Software
5 Mar 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
314 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles
Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948
1 Mar 2020ISI Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
405 The perceptionof energy saving information of personnel at PhranakhonRajabhat University
การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) ภายใต้งานครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
21 Feb 2020Proceedings ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
325 Synthesis and inhibitory activity of N-acetylpyrrolidine derivatives on α-glucosidase and α-amylase
Research in Pharmaceutical Sciences Year : 2020 | Volume : 15 | Issue : 1 | Page : 14-25
20 Feb 2020SJR Q1 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
321 Photoelectrocatalytic performance improvement of BiVO thin film fabrication via effecting of calcination temperature
Surface and Coatings Technology Volume 383, 15 February 2020, 125257
15 Feb 2020SJR Q1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
355 Soft-information flipping scheme based on a priori LLRs summation for ultra-high density magnetic recording
Cite as: AIP Advances 10, 025217 (2020); doi: 10.1063/1.5131172
12 Feb 2020SJR Q2 วิภารัตน์ บุษยาตรัส
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
359 An adjustable weighted soft discernibility matrix based on generalized picture fuzzy soft set and its applications in decision making
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 38, no. 2, pp. 2103-2118, 2020
6 Feb 2020SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
316 THE TRUNCATED ISHITA DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATION
International Journal of Applied Mathematics Volume 33 No. 1 2020, 99-108
1 Feb 2020SJR Q4 อิศราภรณ์ เทียมศร
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
395 The Effects of the Violate Assumption Based on Homogeneity of Variance of the test statistics for Comparing the Mean of Two Independent Population
Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4s, 2020, pp.2475-2758
31 Jan 2020SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
323 Development of the simultaneous colorimetric enzymatic detection of sucrose, fructose and glucose using a microfluidic paper-based analytical device
Talanta Volume 207, 15 January 2020, 120302
15 Jan 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
317 On-site detection of heavy metals in wastewater using a single paper strip integrated with a smartphone
Analytical and Bioanalytical Chemistry volume 412, pages1395–1405(2020)
9 Jan 2020ISI Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
334 Accelerated alternating minimization algorithm for Poisson noisy image recovery
Inverse Problems in Science and Engineering
6 Jan 2020ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
327 STRONG CONVERGENCE OF A GENERAL VISCOSITY EXPLICIT RULE FOR THE SUM OF TWO MONOTONE OPERATORS IN HILBERT SPACES
Journal of Applied Analysis and Computation Volume 9, Number 6, December 2019, 2137-2155
31 Dec 2019ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
338 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22
31 Dec 2019TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
339 Efficiency of Using Trichoderma, Mucor and Aspergillus Antimicrobial Pellets to Rhizophora mucronata Poir. Planting at Abandoned Shrimp Farm in Khanom District, Nakhon Sir Thammarat Province, Thailand
Naresuan University Journal: Science and Technology 2019: (27) 4
31 Dec 2019TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
401 Effects of Nelumbo nucifera Flower Extracton GK/Jcl Rats
J Sci Technol MSUVol 38. No 6, November-December 2019
31 Dec 2019TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
340 Cytotoxic effect of ripe hog plum (Spondias pinnata) peel extracts on the viability of oral carcinoma cancer cell lines (KB cells) and Normal cells (Vero cells)
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
31 Dec 2019TCI 2 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

ภาควิชาเคมี
472 Drying Kinetics Model of Fermented Soybean Meal Using Hot Air-Drying
RMUTP Research Journal Science & Technology Vol. 13 No. 2 (2019): กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
25 Dec 2019TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
333 Truncated-exponential-based Frobenius-Euler Polynomials
Advances in Difference Equations volume 2019, Article number: 530 (2019) Cite this article 430
20 Dec 2019ISI Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
313 Optical properties and photoelectrocatalytic activities improvement of WO3 thin film fabricated by fixed-potential deposition method
Optik - International Journal for Light and Electron Optics 198 (2019) 163235
1 Dec 2019SJR Q2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
315 An explicit parrallel algorithm for solving variational inclusion problem and fixed point problem in Banach spaces
Banach Journal of Mathematical Analysis volume 14, pages20–40(2020)
1 Dec 2019SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
309 THERMAL DEATH EVALUATION OF MULTI-STRAINS PROBIOTIC INOCULANT FOR SHELF-LIFE PREDICTION
Malays. Appl. Biol. (2019) 48(4): 147–152
30 Nov 2019SJR Q3 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
414 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts
The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
291 Improving the Efficiency of Greenhouse Climate Control Systems using Influence Diagram
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
292 Viscosity approximation methods for split equilibrium problem and fixed point problem for finite family of nonexpansive mappings in Hilbert spaces
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
293 Inhibition Growth of Cholangiocarcinoma (MO55 cells), and Nitric Oxide Radical Scavenging Activities of Raw Wild Mango (Spondias pinnata) Fruit Extract
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

ภาควิชาเคมี
294 Preparation of heat storage microcapsules by microsuspension polymerization using block copolymer as a stabilizer
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
295 Leveraging Horizontal-Dataset to Support The Use of Vertical-Dataset in ECLAT
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) พิทยา พุ่มพวง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
297 M-Estimation and the Developed Fuzzy Regression Model in Robust Regression
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) กนิษฐา ยิ้มนาค
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
299 Convergence theorems for some type iterative scheme in non-positive curvature metric spaces
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
300 Investigation of Bangkok Monsoon Onset index using Precipitable Water Vapor
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
301 Automatic Cut-Off Electric Current Acts as a Circuit Breaker for Extension Cords and a Mobile Notification System: Smart Plug for IoT Approach
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
302 Innovative ecosystem for human capital development to drive the digital economy in industrial areas in Thailand
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
303 Automatic Reminding Mail-Box
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
304 The Sentiment Analysis System applying Information from Pantip for Rajamangala University of Technology Thanyaburi
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
305 Creating Trojan Horse Security Software by Data Mining Technique
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
306 Optimal design of Double Acceptance Sampling Plan to Minimizing the Total Cost Using Genetic Algorithm
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019Proceedings (Inter) วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
283 Fall detection system with 3-axis accelerometer
Journal of Physics: Conference Series Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012060
1 Nov 2019SJR Q3 เดี่ยว อภัยราช
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
284 The relationship between raining and GPS - Precipitable water vapor
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012142 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1380/1/012142
1 Nov 2019SJR Q3 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
285 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133
1 Nov 2019SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
286 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
287 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
328 Feasibility of Leum Pua glutinous rice substrate for sugar syrup and vinegar production by raw starch degrading enzyme hydrolysis
International Food Research Journal 26(5): 1515-1523 (October 2019)
31 Oct 2019SJR Q3 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
329 Comparative the Performance of Robust Linear Regression Methods and its Application
Applied Mathematical Sciences, Vol. 13, 2019, no. 17, 815 - 822
31 Oct 2019SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
322 Visible-light-driven Photodegradation of Commercial Dyes by the Cooperation of Co-doped TiO2 Material
Current Applied Science and Technology Vol. 20 No. 1 (2020)
2 Oct 2019TCI 1 รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
330 Utilization of shrimp wastewater for poly-β-hydroxybutyrate production by Synechocystis sp. PCC 6803 strain ΔSphU cultivated in photobioreactor
Biotechnology Reports Volume 23, September 2019, e00345
30 Sep 2019SJR Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
434 A modified extragradient method for variational inclusion and fixed point problems in Banach spaces
Applicable Analysis
30 Sep 2019SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
319 Nonlinear Operators as Concerns Convex Programming and Applied to Signal Processing
Mathematics 2019, 7, 866; doi:10.3390/math7090866
19 Sep 2019ISI Q1 ภคีตา สุขประเสริฐ
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
332 An Optimal Pursuit Differential Game Problem with One Evader and Many Pursuers
MATHEMATICS Volume: 7 Issue: 9 Article Number: 842 Published: 11 September 2019
11 Sep 2019ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
341 One-Step Polylactic Acid Screen-Printing Microfluidic Paper- Based Analytical Device: Application for Simultaneous Detection of Nitrite and Nitrate in Food Samples
Chemosensors 2019, 7(3), 44;
9 Sep 2019SJR Q2 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
343 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499
1 Sep 2019Non Quatile อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
344 Development of a Compact XRF System for Elemental Analyses of Archaeological Objects
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1507–1513
1 Sep 2019Non Quatile ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
331 A Novel Approach to Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets and Its Application in Decision Suport System
Mathematics 2019, 7(8), 742
13 Aug 2019SJR Q3 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
337 Error Estimate of Data Dependence for Discontinuous Operators by New Iteration Process with Convergence Analysis
Numerical Functional Analysis and Optimization Volume 40, 2019 - Issue 14 Pages 1644-1677
7 Aug 2019SJR Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
346 Algorithms for zeros of two accretive operators for solving convex minimization problems and its application to image restoration problems
Journal of Computational and Applied Mathematics Volume 354, July 2019, Pages 471-495
31 Jul 2019SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
345 Photoelectrocatalytic oxygen production from water splitting using WO3 photoanode fabricated by dip coating technique
Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 18, Issue 1, 2019
30 Jun 2019TCI 2 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

ภาควิชาเคมี
484 Utilizing Data Mining Techniques to Predicting IT Occupation of Persons with Disabilities in Thailand.
The 34th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC), JeJu, Korea (South), 23 – 26 June, 2019.
26 Jun 2019Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
348 Effect of Chemical and Physical Factors on Oleaginous Yeast Cultivation by Using Biodiesel-Derived Crude Glycerol as a Main Carbon Source
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 13 มกราคม – มิถุนายน 2562
24 Jun 2019TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
347 Rhodamine-triazole Functionalized Fe3O4@SiO2 Nanoparticles as Fluorescent Sensors for Heavy Metal Ions
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY2019, Vol. 35, No.(3): Pg. 1054-1061
21 Jun 2019SJR Q4 กนกอร เวชกรณ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
349 Tyrosinase Inhibitory Effect, Antioxidant and Anticancer Activities of Bioactive Compounds in Ripe Hog Plum (Spondias Pinnata) Fruit Extracts
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2019, Vol. 35, No.(3): Pg. 916-926
12 Jun 2019SJR Q4 สุภาวดี ปาทาธนานนท์
(First author)

ภาควิชาเคมี
351 Poly(L-lactide)-Degrading Enzyme from Laceyella sacchari LP175: Cloning, Sequencing, Expression, Characterization and Its Hydrolysis of Poly(L-lactide) Polymer
Chiang Mai Journal of Science Volume 46, Issue 3, May 2019, Pages 417-430
31 May 2019SJR Q4 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
350 On The Diophantine Equation 8^x + 61^y = z^2 and 8^x + 67^y = z^2
วารสารคณิตศาสตร์ Mathematical Journal Vol.64(697) มกราคม–เมษายน2562 p24-29
31 May 2019TCI 2 นนธิยา มากะเต
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
307 Efficiency ot Growth with Nano-Microbe on Palm-Perived Biochar and using Fine Nano Microblubble water in Organic Lactuce Sativa Longifolla. at Bueng Ba Community, Pathum Thani Province
The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas&Micro/NanoBubbles to Agriculture and Aquaculture 2019 May 18-21, 2019 at Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
21 May 2019Proceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
342 The Truncated Power Lomax Distribution: Properties and Applications
Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2019; 16(9): 655-668.
15 May 2019SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
271 The Combination Effect of Gamma Irradiation and Salt Concentration on 2-acetyl-1-pyrroline Content, Proline Content and Growth of Thai Fragrant Rice (KDML 105)
ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 2019, Vol. 35, No.(3):
14 May 2019SJR Q4 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
272 A Competitive Colorimetric Immunosensor for Detection of Tyramine in Fish Samples
Food Analytical Methods Volume 12, Issue 8, pp 1886–1894
7 May 2019ISI Q2 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
264 High Encapsulation Efficiency of Magnetite Nanoparticles in Hydrophobic Polymer Microcapsules Using Microsuspension Conventional Radical Polymerization
Oriental Journal of Chemistry Vol.35, No.2 ,Pg. 516-522
28 Apr 2019SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
269 Weak convergence theorems for a class of split variational inequality problems
2018 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization (ICCAIRO)
25 Apr 2019SJR Q1 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
270 Photoelectrocatalytic and ultrasonic-assisted effects for organic dye degradation using zinc oxide (ZnO) electrode
Key Eng. Mater, 798 (2019) 404 - 411. ฐาน scopus Q3 IF 0.35
8 Apr 2019SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
262 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System
Key engineering materials Vol.798 pp.229-234
8 Apr 2019SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
263 Weak and Strong Convergence of Hybrid Subgradient Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Nonspreading-Type Mappings in Hilbert Spaces
KYUNGPOOK Math. J. 2019; 59(1): 83-99
23 Mar 2019SJR Q3 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
258 Generalized Picture Fuzzy Soft Sets and Their Application in Decision Support Systems
Symmetry 11(3):415 · March 2019
20 Mar 2019ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
259 Numerical Simulation of PDEs by Local Meshless Differential Quadrature Collocation Method
Symmetry 11(3):394 · March 2019
18 Mar 2019ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
257 Proximal point algorithm for nonlinear multivalued type mappings in Hadamard spaces
Mathematical methods in the applied sciences 2019, 1-11
18 Mar 2019ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
268 Relationship in dielectric, ferroelectric behaviors and large strain response of BaTiO3-doped (Bi0.4871Na0.4871)La0.0172TiO3 ceramics
Materials Research Express Vol.6 , No.6 (2019)
13 Mar 2019SJR Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
253 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection
KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)
1 Mar 2019TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
277 EFFECT OF TITANIUM DOPANT ON PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF WO3 THIN FILMS PREPARED BY SOL-GEL METHOD
Suranaree J. Sci. Technol. Vol. 26 No. 1; January - March 2019
1 Mar 2019TCI 1 รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
254 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)
International Journal of GEOMATE March, 2019 Vol.16, Issue 55, pp.105-112
1 Mar 2019SJR Q3 กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
282 Convergence Theorems for Generalized Viscosity Explicit Methods for Nonexpansive Mappings in Banach Spaces and Some Applications
Mathematics 2019, 7(2), 161; https://doi.org/10.3390/math7020161
11 Feb 2019ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
260 Photocatalytic degradation of organic pollutants from wastewater using aluminium doped titanium dioxide
Journal of Water Process Engineering Volume 27, February 2019, Pages 177-184
1 Feb 2019SJR Q1 สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
403 Probiotic Production (Bacillus siamensis) by Spray Drying and Feed Additive of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 1 กุมพาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
1 Feb 2019Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาชีววิทยา
273 Building a Diagnostic Model for Climate Controlled Greenhouse using Bayesian Network
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
31 Jan 2019TCI 1 พิทยา พุ่มพวง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
274 ชุดทดลองตกอิสระควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 9, No 1 (2019) January - June 2019
31 Jan 2019TCI 1 จันทนี อุทธิสินธุ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
255 High performance biocompatible cellulose-based microcapsules encapsulating gallic acid prepared by inverse microsuspension polymerization
Polymer International 2019:68 pp.714-723
22 Jan 2019ISI Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
281 An iterative method with residual vectors for solving the fixed point and the split inclusion problems in Banach spaces
Computational and Applied Mathematics volume 38, Article number: 12 (2019)
22 Jan 2019ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
261 Twisted scroll wave dynamics: partially pinned waves in excitable chemical media
Physical hemistry Chemical Physics , 2019,21, 2419-2425
16 Jan 2019SJR Q1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
276 Effect of phosphate compound on physical and mechanical properties of SiO2 ceramic
Ceramics International Volume 45, Issue 1, January 2019, Pages 1356-1362
1 Jan 2019SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
250 Iterative methods with perturbations for the sum of two accretive operators in q-uniformly smooth Banach spaces
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas January 2019, Volume 113, Issue 1, pp 203–223
1 Jan 2019SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
238 More Results for (p,q) – Fibonacci Number, (p,q) – Lucas Number and (p,q) – Fibonacci – Like Number
Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
20 Dec 2018Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
239 Some Properties of (p,q) – Fivonacci Number and (p,q) – Lucas Number by Matrix Methods
Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
20 Dec 2018Proceedings (Inter) ธาวัลย์ อัมพวา
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
240 Some Properties of (p,q,r) – Tribonacci Sequences by Matrix Method
Hong Kong International Conference on Engineering and Applied Science (HKICEAS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
20 Dec 2018Proceedings (Inter) โอม สถิตยนาค
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
243 On Solving the Split Feasibility Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
4 Dec 2018SJR Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
241 Approximation of Common Solutions for Proximal Split Feasibility Problems and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
4 Dec 2018SJR Q3 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
336 The numerical reckoning of modified proximal point methods for minimization problems in non-positive curvature metric spaces
International Journal of Computer Mathematics Pages 245-262
4 Dec 2018ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
245 Poly(l-lactide)-Degrading Enzyme Production by Laceyella sacchari LP175 Under Solid State Fermentation Using Low Cost Agricultural Crops and Its Hydrolysis of Poly(l-lactide) Film
Waste and Biomass Valorization, (2018), 1-10
3 Dec 2018SJR Q2 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
266 Preparation of crosslinked poly(Lactic acid-co-glycidyl methacrylate) microspheres by phase inversion emulsification
Chiang Mai J. Sci. 2018; 45(5) : 2048-2058
1 Dec 2018SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
252 BEHAVIOR OF PINNED SCROLL WAVES WITH DIFFERENT EXCITABILITY IN A SIMULATED EXCITABLE MEDIA
วารารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol 8, No 2 (2018) มิถุนายน-ธันวาคม 2561
1 Dec 2018TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
248 การใช้ประโยชน์จากเศษน้ำย่อยแป้งที่เหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อผลิตชีวมวลยีสต์: สภาวะที่เหมาะสมและจลนพลศาสตร์
Phranakhon Rajabhat Research Journal (Science and Technology) Vol.13 No.2,(2561),180-196 (ISBN 1905-4963)
1 Dec 2018TCI 1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
278 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตสารแบคเทอริโอซิน เพื่อใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมจีน
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2561)
1 Dec 2018TCI 1 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
244 Immobilization of poly(L-lactide)-degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175: characterization and evaluation for hydrolysis of poly(L-lactide) polymer
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.8 No.2 : July - December 2018
1 Dec 2018TCI 1 ธนศักดิ์ ล้อมทอง
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
256 การวิเคราะห์หาปริมาณแคปไซซินในพริกพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา โดยอาศัยการตรวจวัดทางสี
ว.วิทย. มข. 46(4) 770-776 (2561) KKU Sci. J. 46(4) 770-776 (2018)
1 Dec 2018TCI 1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
249 Proximal Point Method Involving Hybrid Iteration for Solving Convex Minimization Problem and Common Fixed Point Problem in Non-positive Curvature Metric Spaces
Studies in Computational Intelligence book series (SCI, volume 809)
24 Nov 2018SJR Q4 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
246 Efficacy of synbiotic Jerusalem artichoke and Lactobacillus rhamnosus GG-supplemented diets on growth performance, serum biochemical parameters, intestinal morphology, immune parameters and protection against Aeromonas veronii in juvenile red tilapia (Oreochromis spp.)
Fish and Shellfish Immunology, (2019), 260-268
12 Nov 2018SJR Q1 อารณี โชติโก
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
242 Modified Proximal Point Algorithms for Solving Fixed Point Problem and Convex Minimization Problem in Non-Positive Curvature Metric Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
9 Nov 2018SJR Q3 กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
275 Dielectric and piezoelectric properties of 2-2 connectivity lead-free piezoelectric ceramic Bi0.5Na0.5TiO3/Portland cement composites
Ceramics International Volume 44, Supplement 1, November 2018, Pages S220-S223
1 Nov 2018SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
236 ผลของสารสกัดจากแคลลัสกานพลูต่อการสงบนิ่งปลาดุกอุยเทศ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Vol 37. No 5, September-October 2018
31 Oct 2018TCI 1 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
237 High Performance Poly(methyl methacrylate-acrylic acid-divinyl benzene) Microcapsule Encapsulated Heat Storage material for Thermoregulating Textiles
Fibers and Polymers Vol.19 ปี ค.ศ. 2018 หน้า 2039-2048
30 Oct 2018ISI Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
267 Development and evaluation of real‐time loop mediated isothermal amplification assay for rapid and sensitive detection of Salmonella spp. in chicken meat products
Journal of Food Safety Volume 38, Issue 6 December 2018
25 Oct 2018SJR Q2 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
233 Microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP) for synthesis of micrometer-size hydrophilic polymer particles
Polymer 154 (2018) 128-134
10 Oct 2018SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
265 Novel superabsorbent materials from bacterial cellulose
Polymer International Vol.68, Issue1, January 2019, Page 102-109
8 Oct 2018SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
247 Optimization on Decreasing High Acid Value of Yeast Oil Pseudozyma parantarctica CHC28 for Microbial Biodiesel Production
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ที่ 21 ฉบบั ที่ 3 (ฉบับพิเศษ) งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 (เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2561) (ISBN 0859-9807)
1 Oct 2018TCI 1 อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
229 Reliability Analysis for Non-repairable Multi-state System under Fuzzy Weibull failure rate
Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018 no.21 1035-1044
1 Sep 2018SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
498 Some Results for (p,q)-Fibonacci Number, (p,q)-Lucas Number and (p,q)- Fibonacci-like Number
JP Journal of Algebra. Number Theory and Applications. Volume 40, Issue 4, Pages 449 - 459 (August 2018)
31 Aug 2018SJR Q4 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
232 A Study of the Effects of Waste Egg and Shrimp Shells on the Toxicity Immobilisation of Chemicals
Oriental Journal of Chemistry, 34(4)(2018) 1926-1929
27 Aug 2018SJR Q3 บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(First author)

ภาควิชาเคมี
497 Some properties of the generalized (p,q)- Fibonacci-Like number
MATEC Web of Conferences 189, 03028 (2018
10 Aug 2018Non Quatile อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
230 Preparation and properties of gelatin nanofibers containing liopeptide biosurfactant by electrospinning technique as the prototype of wound covering and healing materials
Mater. Res. Express 5 (2018) 095401 online 10August2018
10 Aug 2018SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
225 การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนโมเดลคุณภาพชีวิตการท างานของครูกรุงเทพและปริมณฑล
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 28 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 67-84
1 Aug 2018TCI 1 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
220 Development of a Paper Test Strip for Detection of Lead
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปี ที่ 23 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561
1 Aug 2018TCI 1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
234 Nanocomposites Polyvinylidene Fluoride Membrane for Direct Methanol Fuel Cells
J Sci Technol MSU Vol 37. No 4, July-August 2018
1 Aug 2018TCI 1 มรกต พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
228 Novel Green Hydrogel Material using Bacterial Cellulose
Oriental Journal of Chemistry 2018 Vol.34, No.(4) Page 1735-1740
25 Jul 2018SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
227 The generalized viscosity explicit rules for a family of strictly pseudo-contractive mappings in a q-uniformly smooth Banach space
Journal of Inequalities and Applications (2018) 2018:167
11 Jul 2018ISI Q1 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
251 To compare the Differences of Factors Affecting the Decision Join to the Thongfha (Blue Flag) Pracharat Project
ThaiGeneral Education 2018 เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย 9-10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร
10 Jul 2018Proceedings สุภาพร นนทนำ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
235 b-glucosidase enzyme screening from various parts of Tabebuia argentea
Suan Sunandha Science and Technology Journal, Volume 5, No.2 SSSTJ , July 2018, DOI: 10.14456/ssstj.2018.7
1 Jul 2018TCI 1 กนกอร เวชกรณ์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
374 Construction Model Using Machine Learning Techniques for the Prediction of Rice Produce for Farmers
2018 7th International Workshop on Database and Data Mining (ICDDM2018) , 27-30 June 2018 at Chongqing University of Post and Telecommunications, Chongqing Shi, China, pp. 870-874
30 Jun 2018Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
224 Multiple Classification Analysis of Factors Related to the Knowledge and Understanding of Insured Persons towards Unemployment Insurance
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติสหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 6
29 Jun 2018Proceedings (Inter) สุภาพร นนทนำ
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
221 Convergence analysis of generalized viscosity implicit rules for a nonexpansive semigroup with gauge functions
Journal of Nonlinear Sciences and Applications Vol.11, Issue 9, pp.1031-1044 Accepted 2018-04-05
19 Jun 2018SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
231 Bayesian Modeling, Inference and Prediction : A Case of Wongnai Restaurant Review Website
GDN 2018, the 18th International Conference on Group Decision and Negotiation 9-13 มิถุนายน 2561
13 Jun 2018Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
222 The Correlation between 2-Acetyl-1-pyrroline Content, Biological Compounds and Molecular Characterization to the Aroma Intensities of Thai Local Rice
Journal of Oleo Science ฉบับที่ 67 ปี ค.ศ.2017 Publication dat: June7, 2018
7 Jun 2018SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
279 IMPROVEMENT THE BIVO4 PHOTOANODE FABRICATED FOR WATER OXIDATION BY ELECTRODEPOSITION TECHNIQUE
International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.76-81
1 Jun 2018SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
280 PHOTOELECTROCATALYTIC CONVERSION OF CO2 INTO VALUE-ADDED ORGANIC COMPOUNDS USING CU2O PHOTOCATHODE
International Journal of GEOMATE, June, 2018 Vol.14, Issue 46, pp.70-75
1 Jun 2018SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
223 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
1 Jun 2018SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
226 A framework of learning achievement by STEAM education for system analysis and design in case study RMUTT
Asia-Pacific Journal of Science and Technology: Volume: 23. Issue: 02 , June (2018). Article ID.: APST-23-02-04
1 Jun 2018TCI 1 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
212 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75)
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504
31 May 2018SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
335 Convergence analysis of modified Picard-S hybrid iterative algorithms for total asymptotically nonexpansive mappings in Hadamard spaces
International Journal of Computer Mathematics Pages 175-188
30 May 2018ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
179 Truncated two-parameter Lindley distribution and its application
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol.17, 2018, No.1, หน้า 19-32
30 May 2018TCI 1 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
138 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดดอกบัวหลวง
The 10th Science Research Conference "วิทยาศาสตร์มุ่งนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BI01-BI10 (182-190) 24-25 พฤษภาคม 2561
25 May 2018Proceedings สุพรรณ โพธิ์ศรี
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
485 Analyzing and Developing Competency-Based Assessment of Persons with Disabilities in Thailand
ECTI Transaction on Computer and Information Technology, Vol. 12. No. 1. May 2018
7 May 2018SJR Q4 จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
205 Innovative Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties
International Journal of GEOMATE, vol.14 issue 45 pp.91-98
1 May 2018SJR Q3 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
215 Larvicidal effect of compounds isolated from Maerua siamensis (Capparidaceae) against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae
Chemical and Biological Technologies in Agriculture
19 Apr 2018SJR Q2 ณัฐชยา คำรังษี
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
210 Effect of KNbO3 Addition on Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics
Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.129-137
5 Apr 2018SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
211 Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 Ceramic with Various Sintering Times
Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.138-146
5 Apr 2018SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
213 A Topp-Leone Generator of Exponentiated Power Lindley Distribution and Its Application
Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018, No.12, 567-579
1 Apr 2018SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
214 Robust Nonparametric Regression for Testing the Equality of Nonparametric Regression Curves
Applied Mathematical Sciences Vol.12 No.16: pp.759-772, 2018
1 Apr 2018SJR Q3 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
209 Integrals of the Motion and Green Function for Dual Damped Oscillators and Coupled Harmonic Oscillators (60SCI-2.3-72)
Revista Mexicana de Fisica vol.64 pp.150-157
1 Apr 2018SJR Q3 สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
218 Investigating a Coupled Hybrid System of Nonlinear Fractional Differential Equations
Discrete Dynamics in Nature and Society Volume 2018, Article ID 5937572, 12 pages
20 Mar 2018SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
217 Use of aged sludge bioaugmentationain two-stage activated sludge system to enhance the biodegradation of toxic organic compounds in high strength wastewater
Chemosphere
15 Mar 2018SJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
169 Electronic Commerce for Community Agricultural Products in Pathum Thani
The First International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education and Management March 7, 2018
7 Mar 2018Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
198 Development of an Interactive Multimedia Michelson Interferometer Experiment (60SCI-2.3-61)
Applied Mechanics and Materials vol.879 pp.284-289
1 Mar 2018SJR Q4 ชนกนันท์ บางเลี้ยง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
199 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62)
Applied Mechanics and Materials, vol.879 pp.156-160
1 Mar 2018SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
170 Synthesis carbon nanotubes as a sorbent for solid-phase extraction of formaldehyde in water sample
Puer and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON2018) February 6-9, 2018
9 Feb 2018Proceedings (Inter) เนตรนภิส แก้วช่วย
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
219 Modified viscosity type iteration for total asymptotically nonexpansive mappings in CAT(0) spaces and its application to optimization problems
Journal of Nonlinear Sciences and Applications
7 Feb 2018SJR Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
208 X-ray absorption spectroscopy investigation of relationship between Mg vacancy and magnetic properties of MgO powder
Journal of Magnetism and Magnetic Materials vol.460 pp.327-333
3 Feb 2018SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
197 Integrals of the Motion and Green Functions for Time-dependent Mass Harmonic Oscillators (60SCI-2.3-60)
Revista Mexicana de Fisica, vol.64 pp.30-35
1 Feb 2018SJR Q3 สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
175 Greenhouse Gases Emission of Organic Car Wax Processing from Rice Bran Oil
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรีปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 41-48
31 Jan 2018TCI 1 สมพร เพลินใจ
(First author)

ภาควิชาเคมี
176 influence of Excitability on Scroll Waves in a Simulated Excitable Media
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 64-67
31 Jan 2018TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
177 Generalized Identities Related for The k-Fibonacci Number, The k-Lucas Number and k-Fibonacci-Like Number
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 68-77
31 Jan 2018TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
178 Generalized Identities Related for the Fibonacci Number, Lucas Number, Fibonacci-Like Number and Generalized Fibonacci-Like Number By Matrix Method
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 78-88
31 Jan 2018TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
182 Existence and Convergence Theorem for Fixed Point Problem of Various Nonlinear Mappings and Variational Inequality Problems without Some Assumptions
Filomat vol.32 no.1 pp.305–309
1 Jan 2018SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
147 A modified Halpern-type iteration with residual vector for multi-valued Bregman relatively nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
148 A Preliminary Website Development for Dynamics and Promotion Exposure to Stakeholders and Public Users
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
149 An inertial normal S-algorithm and inertial normal S-CQ-algorithm for nonexpasive mappings
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
150 Carbon Footprint Analysis of Butterfly Pea Shampoo and Butterfly Pea Hair Conditioner Produced
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) สมพร เพลินใจ
(First author)

ภาควิชาเคมี
151 Design the Fuzzy Decision Module on MACD and RSI Indicators for Thailand Stock Algorithmic Trading System
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) ไกรมน มณีศิลป์
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
152 Hybrid approximate proximal point algorithms for a family of relatively nonexpansive mappings and variational inequalities in Banach spaces
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
153 Iterative algorithms for the split combination of variational inequalities and various nonlinear mappings
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) อัคเรศ สิงห์ทา
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
154 Management Information System for Curriculum Level Assessment in Education Quality Assurance
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
155 Mean reverting process with jump in stochastic volatility
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
156 Name Entity Annotation System for Linguistic Data Warehouse
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
157 On sums of odd and even of the k-Fibonacci-Like Numbers
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) อมราภรณ์ บำเพ็ญดี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
158 On The k-Fibonacci-like Number
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
159 Predictions of Inbound Tourist Arrivals in Thailand Based on Different Artificial Neural Network
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) วุฒิพล วรรณทรัพย์
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
160 Producing UV Protector Plastic Sheet from Wasted Foam
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) ชุติมา ประสาทแก้ว
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
161 Some identity involving Common Factor of k-Pell k-Pell-Lucas and Modified k-Pell Numbers
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
162 Some new (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas identites by matrix methods
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
163 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) ณัฐรดา สถาวร
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
164 The effect of silane amount on the physical properties of Bis-GMA/TEGDMA-based resin composite
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
165 A Study of the Effects of Waste Egg and Shrimp Shells on the Toxicity Immobilisation of Chemicals
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
(First author)

ภาควิชาเคมี
166 Smart Trashcan Using NodeMCU, Ultrasonic Sensor and an Android Mobile Application
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
167 Binet’s Formulas for (p,q,r)-Tribonacci sequence and some properties of its limit
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017Proceedings (Inter) โอม สถิตยนาค
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
171 On Some Identities and Generating Functions for (s,t ) - Pell and (s,t) - Pel l-Lucas Numbers
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 194-199
1 Dec 2017TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
172 Some Identities of (P,Q) - Fibonacci Numbers by Matrix Methods
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 50-54
1 Dec 2017TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
173 ความชุกของการตรวจพบเชื้อดื้อยาในหาผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลบางละมุง ปีงบประมาณ 2558
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 218-231
1 Dec 2017TCI 1 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
174 การคัดพันธุ์ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธีวิเคราะห์ภาพถ่าย
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 หน้า 145-152 ฉบับที่ 2
1 Dec 2017TCI 1 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
308 Pathumthani Rice 1 Cultivation With Nano-Microorganism Encapsulation Increase Productivity, Increase Profits, Reduce Costs and Conserve Environment
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 "ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ,29 พฤศจิกายน-1ธันวาคม 2560
1 Dec 2017Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
216 INOCULANTS FUNGAL Trichoderma, Mucor AND Bacillus FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
International Journal of GEOMATE, Dec., 2017, Vol. 13, Issue 40, pp.16 - 23
1 Dec 2017SJR Q3 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
143 Bifunctional Microcapsule for Heat Storage and Antibacterial Properties Prepared by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan, pp.839-844.
24 Nov 2017Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
144 Biodegradable Poly(l-lactic acid) Microcapsule Containing Heat Storage Material: Influence of Polymer Molecular Weight on Encapsulation Efficiency
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan
24 Nov 2017Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
145 Development and Design of Photoelectrocatalytic Reactor for Dye Removal from Industrial Systems
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan
24 Nov 2017Proceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

ภาควิชาเคมี
146 Photoelectrocatalytic DEtermination of Chemical Oxygen Demand Using WO3/BiVO4
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan
24 Nov 2017Proceedings (Inter) ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

ภาควิชาเคมี
168 ARTIFICIAL PAPER FROM PUTTARAKSA (CANNA INDICA LINN.) AND PLUBPLUENG (CRINUM ASIATICUM)
Seventh International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Mie, Japan Nov. 21-24, 2017
24 Nov 2017Proceedings (Inter) กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
454 Antioxidant and immunomodulatory activities of sulphated polysaccharides from purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.)
International Journal of Food Science & Technology, 2018; 53, 994-1004.
14 Nov 2017SJR Q1 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
202 Synthesis of Uniform and Stable Molecularly Imprinted Polymer Particles by Precipitation Polymerization
Oriental Journal of Chemistry vol.33 no.5 pp.2370-2376
25 Oct 2017SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
196 Generation of Spiral Waves Pinned to Obstacles in a Simulated Excitable System (60SCI-2.3-59)
Journal of Physics: Conference Series vol.901 pp. 012021
20 Oct 2017SJR Q3 ปรเมนทร์ พอใจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
201 Electrospun Chitosan-gelatin Biopolymer Composite Nanofibers for Horseradish Peroxidase Immobilization in a Hydrogen Peroxide Biosensor
Biosensors vol.7 Issue 4 pp.47
15 Oct 2017SJR Q2 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
195 The Initial Value Problem Method for Time-dependent Harmonic Oscillator (60SCI-2.3-58)
Revista Mexicana de Fisica vol.63 pp.461-465
1 Oct 2017SJR Q3 สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
203 Innovative and High Performance Synthesis of Microcapsules Containing Methyl Anthranilate by Microsuspension Iodine Transfer Polymerization
Polymer International vol.66 issue12 pp.1921-1927
26 Sep 2017SJR Q1 อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
207 Microstructure, Dielectric and Piezoelectric Properties of 0–3 lead free Barium Zirconate Titanate Ceramic-Portland Fly Ash Cement Composites
Ceramics International vol.44 pp.76-82
18 Sep 2017SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
206 Poling Effects and Piezoelectric Properties of PVDF Modified 0–3 Connectivity Cement-based/lead-free0.94(Bi0.5Na0.5)TiO3–0.06BaTiO3 Piezoelectric Ceramic Composites (60SCI-2.3-69)
Journal of Materials Science vol.53 vol.53 pp.345-355
6 Sep 2017SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
108 Electrochemical Technique for 1,3-Dichloro-2-propanol Analysis
International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp. 40-43
1 Sep 2017SJR Q3 กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
(First author)

ภาควิชาเคมี
109 Some Properties of the (p,q) - Fibonacci Number and (p,q) - Lucas Number
International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp.16-19
1 Sep 2017SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
194 Effects of Oblique Angle Deposition on Optical and Morphological Properties of WO3 Nanorod Films for Electrochromic Application (60SCI-2.3-57)
Materials Today: Proceedings vol.4 pp.6423–6429
30 Aug 2017Non Quatile ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
193 Piezoelectric and Ferroelectric Properties of KNbO3 Added Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics
Key Engineering Materials vol.751 pp.384-389
1 Aug 2017SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
99 ผลของความหนาแน่นกำลังดิสชาร์จและการอบต่อโครงสร้างผลึกของฟิล์มวานาเดียมออกไซด์ที่เตรียมโดยเทคนิครีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 4
1 Aug 2017TCI 1 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
204 Intramolecular Hydroamination by a Primary Amine of an Unactivated Alkene on Gold Nanoclusters A DFT Study (60SCI-2.3-67)
ChemCatChem vol.9 issue24 pp.4490-4500
12 Jul 2017SJR Q1 การันต์ บ่อบัวทอง
(First author)

ภาควิชาเคมี
127 Ethanol Production from Sugarcane Leaves by Kluyveromyces marxianus S1.17, a Genome-Shuffling Mediated Transformant (59SCI-2.3-58)
BioResources vol.12 no.4 pp.1636-1646
9 Jul 2017SJR Q2 รัมภา จุฑะกนก
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
139 Remarks on common fixed point results in C*-algebra-valued metricspaces (60SCI-2.3-03)
17th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain
8 Jul 2017Proceedings (Inter) กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
140 Fixed Point Approach to Solution Existence of Differentail Equations (60SCI-2.3-04)
17th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain
8 Jul 2017Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
141 Credit Approval Recommending System for Thai Bank Customer Applying Classification Techniques
The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), Busan, Republic of Korea.
5 Jul 2017Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
142 A Design and Development the Competency-based System for Persons with Disabilities' in Thailand
The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), Busan, Republic of Korea.
5 Jul 2017Proceedings (Inter) จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
181 Iterative algorithms with the regularization for the constrained convex minimization problem and maximal monotone operators
Optimization A Journal of Mathematical Programming and Operations Research vol.66 issue 10 pp.1623-1646
23 Jun 2017SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
200 DNA Barcoding of the Thai Species of Terrestrial Earthworms in the Genera Amynthas and Metaphire (Haplotaxida: Megascolecidae)
European Journal of Soil Biology vol.81 pp.39-47
20 Jun 2017SJR Q1 เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
493 On the multiplicative pulsating n-Fibonacci sequence
SNRU Journal of Science and Technology 9 (2) Ma y – Au gu st ( 2 017) 50 2  508
17 Jun 2017TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
183 Methods for Parameter Estimation of the Negative Binomial-Generalized Exponential Distribution
Applied Mechanics and Meterials vol. 866 pp.383-386
6 Jun 2017SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
184 Hybrid Fuzzy Estimation of System Reliability for Multi-State System
Applied Mechanics and Materials vol. 866 pp.387-391
6 Jun 2017SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
185 Time Series Anlysis and Statistical Process Control for anomaly Detection: An Application to the Situation of PM 10 in Northern Thailand
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.379-382
6 Jun 2017SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
186 The Influence of Color Shading Net on the Growing of Lettuce
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.33-36
6 Jun 2017SJR Q4 นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
187 Intrinsic Light Yield and Loss Parameter of Y2SiO5:Ce Single Crystal Scintillator (60SCI-2.3-50)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.329-332
6 Jun 2017SJR Q4 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
188 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.204-207
6 Jun 2017SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
189 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175
6 Jun 2017SJR Q4 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
190 Influence of BNBK Particle Size on Properties of 0-3 Lead-Free BNBK Ceramic-Portland Cement Composites
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.183-186
6 Jun 2017SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
191 Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Lead-Free Zr-Doped BCTS Ceramics
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.259-262
6 Jun 2017SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
192 Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric Properties of Lead-Free BCZT Ceramics
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.263-26
6 Jun 2017SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
375 Credit Approval Recommending System for Thai Bank Customer Applying Classification Techniques
The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017), 2-5 July 2017 at Haeundae Grand Hotel, Busan, Republic of Korea. pp 105-108
5 Jun 2017Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
137 ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคะนองกับอัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการป้องกันความเสียหายของกังหันลมอัเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง (60SCI-2.3-01)
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
2 Jun 2017Proceedings นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
72 ความสัมพันธ์ระหว่างฟ้าคะนองกับอัตราเร็วลม เพื่อการพัฒนาการป้องกันความเสียหายของกังหันลมอัเนื่องมาจากพายุฝนฟ้าคะนอง
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
31 May 2017Proceedings นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
123 Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy study of local structure in strontium-doped hydroxyapatite
Ceramics International vol.43, pp.11023-11027
20 May 2017SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
111 Effect of Gamma Irradiation on 2-Acetyl-1-Pyrroline Content, GABA Content and Volatile Compounds of Germinated Rice (Thai Upland Rice)
Plants, vol.6 (18), pp.1-12
10 May 2017Non Quatile สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
129 Releasing characteristics of anthocyanins extract in pectin–whey protein complex microcapsules coated with zein
Journal of Food Science and Technology, vol.54, issue 7, pp.2059-2066
6 May 2017SJR Q2 อารณี โชติโก
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
112 Effect of gamma irradiation on the 2-acetyl-1-pyrroline content during growth of Thai black glutinous rice (Upland rice)
Australian Journal of Crop Science, vol.11, issue5, pp. 631-637
1 May 2017SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
105 Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations
SNRU Journal of Science and Technology vol.9 no.1
1 Apr 2017TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
78 Insecticidal activity of the fruits of Piper retrofractum against Spodoptera exigua
Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2017)
31 Mar 2017Proceedings (Inter) ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
121 Preparations, Characterizations, and a Comparative Study on Photovoltaic Performance of Two Different Types of Graphene/TiO2 Nanocomposites Photoelectrodes
Journal of Nanomaterials, vol.2017, pp.1-13
21 Mar 2017SJR Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
117 Application of x-ray absorption spectroscopy on local structure study in Fe-doped BaTiO3 ceramics
Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.131-136
21 Mar 2017SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
118 Effect of electric field on local structure of PZT single crystal studied by X-ray absorption spectroscopy technique
Integrated Ferroelectrics, vol.177, issue 1, pp.137-142
21 Mar 2017SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
119 Phase formation investigation in PZT materials by Synchrotron X-ray absorption spectroscopy techniques
Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.69-73
21 Mar 2017SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
120 Temperature dependent local structure in BaTiO3 single crystal
Integrated Ferroelectrics, voL.177, issue 1, pp.74-78
21 Mar 2017SJR Q3 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
79 Direct Methanolysis of Oleaginous Yeast Biomass Biomass (Pseudozyma parantarctica to Microbial Biodiesel
International Symposium on Advanced Material Research (ISAMR 2017) Seoul, South Korea
19 Mar 2017Proceedings (Inter) อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
128 Toxic compounds biodegradation and toxicity of high strength wastewater treated under elevated nitrogen concentration in the activated sludge and membrane bioreactor systems
Science of the Total Environment, vol.592 pp.252–261
17 Mar 2017SJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
125 Allodekkera sacchari, gen. nov., sp. nov., a novel yeast species in the Saccharomycetales isolated from a sugar factory in Thailand
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, vol. 67, pp.250-255
16 Mar 2017SJR Q1 รัมภา จุฑะกนก
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
122 Effect of synthesis temperature on the magneto-electrochemical properties of LaFe0.9Co0.1O3 nanoparticles
Journal of Alloys and Compounds vol.708, pp.605-611
7 Mar 2017SJR Q2 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
131 Modified random errors S-iterative process for stochastic fixed point theorems in a generalized convex metric space (59SCI-2.3-62)
Statistics, Optimization and Information Computing, vol.5, pp.65-74
1 Mar 2017SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
135 Toxicity of Houttuynia cordata Thunb extract to Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera : Noctuidae)
Comm.Appl.Biol.Sci, vol.81(3), pp.275-278
1 Mar 2017SJR Q4 ณัฐชยา คำรังษี
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
107 Preparation of stable poly(methacrylic acid)-b-polystyrene emulsifier-free emulsion iodine transfer polymerization (emulsion ITP) with self-assembly nuclearion
Polymer vol.110, pp.124–130
10 Feb 2017SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
116 Microstructure and performance of 1–3 connectivity environmental friendly lead-free BNBK-Portland cement composites
Materials Research Bulletin, Vol.90, pp.59–65
7 Feb 2017SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
453 Antioxidant and Antimicrobial Properties of Polysaccharides from Rice Brans
Chiang Mai Journal of Science 2017; 45(3), 1372-1382.
6 Feb 2017SJR Q4 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
130 Random S-iterative Process with Errors for Approximating Stochastic Fixed Points
International Journal of Applied Mathematics and Statistics, vol.56, issue 1, pp.21-34
31 Jan 2017SJR Q4 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
85 อิทธิพลของภาพลักษณ์ การมีส่วนร่วมทางสังคม และความประทับใจในการบริการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ : กรณีศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับบรากรจากบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาลเลิดสิน
วารสารมหาวิทยาลัยราภัฏลำปาง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
86 การวางแผนการจัดการโรงงานกล่องขนมสำหรับปริมาณสั่งผลิตที่ไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 2 ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
90 การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์กลุ่มแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซโพลิแซคคาไรด์จากอาหารหมักดองในประเทศไทย
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 1 สุจยา ฤทธิศร
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
91 การผลิตโซเดียมไฮโปคลอไรท์ด้วยกระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก โดยใช้ขั้วไฟฟ้าผสมทังสเตนออกไซด์/บิสมัทวานาเดท
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(First author)

ภาควิชาเคมี
92 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
93 ผลของสารสกัดดอกและใบกานพลูต่อการระงับความรู้สึกของปลาดุกอุยเทศ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 1 สุพรรณ โพธิ์ศรี
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
94 Identification of pig DNA using loop-mediated isothermal amplification
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 1 ดลนภา แก้วภา
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
95 Removal of harmful blue-green algae Microcystis spp. using agicultural and aquacultural waste
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 1 สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
96 การพัฒนากรอบการบริหารการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017TCI 1 นงลักษณ์ พรมทอง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
113 Preparation and Photocatalytic Performance of RGO/TiO2 Photocatalyst
Key Engineering Materials, vol.728, pp 359-363
25 Jan 2017SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
495 Multiplicative Pulsating 3-Fibonacci Sequence
Math Journal by the Mathematical Association of Thailand. 2016; 61(688), 15-25
31 Dec 2016TCI 2 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
83 Algorithms for Computing of Optimization Problems with a Common Minimum-Norm Fixed Point with Applications
International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering Vol:10, No:12
30 Dec 2016Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
376 Applying Decision Tree Technique to Filter Selected Customer Group for Financial Credit Approval
International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals, 28-29 December 2016 at Windsor Suites & Convention Hotel, Bangkok, Thailand
29 Dec 2016Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
106 Innovative synthesis of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP)
Solar Energy Materials and Solar Cells vol.157, pp.996–1003
28 Dec 2016SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
71 การศึกษาการใช้วัสดุในธรรมชาติในการขจัดคราบน้ามัน
“วิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
23 Dec 2016Proceedings กาญจนา ภิญโญภาพ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
126 Bacterial Contamination into Ready-to-eat Foods Sold in Middle Thailand
Biocontrol Science, vol.21, No. 4, pp.225-230
21 Dec 2016SJR Q3 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
115 Acoustic impedance and electromechanical coupling coefficient of 2-2 parallel connectivity barium titanate piezoelectric ceramic-Portland cement composites
Integrated Ferroelectrics, vol.176, issue 1, pp.85-94
14 Dec 2016SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
75 Preparation and Characterization of Functional Poly(methyl methacrylate-acrylic aciddivinylbenzene) Microcapsule Encapsulated Octadecane
In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand
3 Dec 2016Proceedings (Inter) ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
76 Encapsulation of herbal estracts with poly(l-lactic acid) by a simple solvent evaporation
In 13th Eco-Energy and Meterials Science and Engineering Symposium, Udonthani, Thailand
3 Dec 2016Proceedings (Inter) อมร ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
87 การใช้แบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางชีวภาพเพื่อการส่งเสริมการเจริญของพืช
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016TCI 1 สุทธวรรณ สุพรรณ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
88 Suitable cell age for enhanced poly-ß-hydroxybutyrate accumulation under photoautotrophic nutrient deprivation of Synechocystis sp. PCC 6803
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016TCI 1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
89 ปัจจัยและกระบวนการที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016TCI 1 นงลักษณ์ พรมทอง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
97 ผลของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตต่อสมบัติของยางธรรมชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016TCI 1 สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
(First author)

ภาควิชาเคมี
98 การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016TCI 1 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
100 Influence of carbon and nitrogen sources on the performance of Polyhydoxyalkanoates (PHA) production using Novosphingobium sp. THA_AIK7 in batch operation
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8
1 Dec 2016TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
101 Pelton Turbin Efficiency Analysis Using Computational Fluid Dynamics Technique
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016TCI 1 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(First author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
102 Efficient ACC using Binary Coding Stream for Color Descriptor
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ เล่มที่ 33 ปี 2559
1 Dec 2016TCI 1 อนุชา ตุงคัษฐาน
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
103 การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 8 ฉบับที่ 16
1 Dec 2016TCI 1 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
104 Odd and Even Terms of (p,q) - Fibonacci Number and (p,q) - Lucas Number
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8
1 Dec 2016TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
60 Innovative biolo of high performance poly(methyl methacrylate) microcapsules with encapsulated heat storage material by microsuspension iodine transfer polymerization (ms ITP)
Solar Energy Materials and Solar Cells Volume 157, December 2016, Pages 996–1003
1 Dec 2016SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
73 Reagent Preparation for Test Kit Analysis of Hardness
SEE-Osaka 2016-The Second International Conference on Science, Engineering & Environment Venue: Osaka, Japan
24 Nov 2016Proceedings (Inter) สมพร เพลินใจ
(First author)

ภาควิชาเคมี
74 Inoculants Fungal Trichoderma, Mucor and Bacillus for Community Development Based on Sufficiency Economy Philosophy
SEE-Osaka 2016-The Second International Conference on Science, Engineering & Environment Venue: Osaka, Japan
24 Nov 2016Proceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
499 Some Properties of the product of (p,q) - Fibonacci and (p,q) - Lucas Number
The Second International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2016). November 21-23, 2016. (ประเทศญี่ปุ่น)
23 Nov 2016Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
80 The Development of Smart Home System for Controlling and Monitoring Energy Consumption using WebSocket Protocol
The International Conference on Information Technology and Digital Applications (ICITDA 2016) Yogyakarta, Indonesia
16 Nov 2016Proceedings (Inter) นิติ วิทยาวิโรจน์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
82 National Culture and Learning Style Preferences in E-Learning
E-Learn 2016- Washington, DC, USA
16 Nov 2016Proceedings (Inter) นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
84 การวัดประสิทธิภาพการเข้ารหัสแบบสมมาตร ด้วยอัลกอริทึม RC4 DES Triple-DES AES128-ECB AES192-ECB และ AES256-ECB
วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12
1 Nov 2016TCI 2 เมธา ศิริกูล
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
70 การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุรีไซเคิล HDPE และวัสดุไมโครจากแร่รูไทล์ของไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
19 Oct 2016Proceedings ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
357 A note on self-dual negacyclic codes of length ps over Fp^k+uFu^k
European Journal of Mathematics
15 Oct 2016SJR Q2 ปริญญวัฒน์ ชูสุวรรณ
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
110 Synthesis of micrometer-sized poly(methyl methacrylate) particles by microsuspension iodine transfer poly merization (ms ITP)
RSC Adv, vol.6, pp.95062-95066
21 Sep 2016SJR Q1 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
124 A Checklist of known ant species of Laos (Hymenoptera: Formicidae)
Asian Myrmecology vol.8, pp.17-48
8 Sep 2016SJR Q2 นพรัตน์ พุทธกาล
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
134 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers by matrix methods
Annales Mathematicae et Informaticae, vol.46 pp.195-204
5 Sep 2016SJR Q4 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
114 Acoustic and dielectric properties of 0–3 bismuth sodium titanate-bismuth potassium titanatebarium titanate/cement composites
Ferroelectrics, Letters Section, vol.43, issue 4-6 pp.77-81
2 Sep 2016SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
81 The Recommender System for Weight Loss Activity applying Ontological Knowledge-Based
8th RMUTNC Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok, Thailand
26 Aug 2016Proceedings (Inter) ปองพล นิลพฤกษ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
133 Fixed Point Results on Generalized (j,y)s-Contractive Mappings in Rectangular b-Metric Spaces
Comunications in Mathematics and Applications, vol.7, No.3, pp.207-216
8 Aug 2016Non Quatile กมลรัตน์ สมบุตร
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
77 Effect of Ascorbic acid Concentration on Electrical Conductivity of reduced Graphene oxide
3rd International conference on Innovative Engineering Technologies (ICIET'2016) Bangkok, Thailand
6 Aug 2016Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
136 Polynomials with only real zeros
Malaysian Journal of Mathematical Sciences, vol 10 (S) Special Issue: The 7th International Conference on Research and Education in Mathematics (ICREM7) pp.61-68
1 Aug 2016SJR Q4 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านสุขภาพกรณีศึกษา ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”
26 Jul 2016Proceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
7 แนวคิดการบริหารความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพื้นฐานมาตรฐาน ISO 3100
ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”
26 Jul 2016Proceedings ประภาส ทองรัก
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8 การพัฒนารูปแบบการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน IEEE 829-1998
ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”
26 Jul 2016Proceedings ประภาส ทองรัก
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 สื่อมัลติมีเดียสำหรับเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษากลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง ฯ
ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”
26 Jul 2016Proceedings ประภาส ทองรัก
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
64 Effects of hydraulic retention time and carbon to nitrogen ratio on micro-pollutant biodegradation in membrane bioreactor for leachate treatment
Bioresearch Technology
25 Jul 2016SJR Q1 จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
32 Fuzzy linear regression model based on alpha-cuts approach
International Conference on Applied Statistics 2016 Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand
15 Jul 2016Proceedings (Inter) อัชฌาณัท รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4 การวัดประสิทธิภาพกระบวนการแฮชฟังก์ชันแบบ MDC ด้วยอัลกอริธึม MD5 SHA-1และ SHA-256
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)
8 Jul 2016Proceedings เมธา ศิริกูล
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5 การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6 กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)
8 Jul 2016Proceedings จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
132 The resolvent operator techniques with perturbations for finding zeros of maximal monotone operator and fixed point problems in Hilbert spaces
Thai Journal of Mathematics, Special Issue (ACFPTO2016), pp.1-21
8 Jul 2016SJR Q4 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
35 Dynamic Bayesian Networks for Information Security
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1 Jul 2016TCI 1 นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
36 Technology Usage Model (TUM): Validation Results
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
1 Jul 2016TCI 1 นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
37 Photoelectrocatalytic activity development of copper oside electrode for hydrogen production under visible light irradiation
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No.1 (2016) : 139-144
1 Jul 2016TCI 1 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
38 Influence of Solvent extract on properties of biomaterial PHA derived from Novosphingobium sp. THA_AIK7
KKU Research Journal 2016; 22(1)
1 Jul 2016TCI 1 จันทิมา ฑีฆะ
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
39 Production of pineapple peel handicraft paper from canned fruit industrial factory
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70
1 Jul 2016TCI 1 สุจยา ฤทธิศร
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
40 Application of Chitosan and Rice Straw Extract to Inhibit Growth of Microcystis spp. In Experimental Ponds
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 2016 No.1 : 58-70
1 Jul 2016TCI 1 สุทธวรรณ สุพรรณ
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
33 การเติบโตโกงกางใบใหญ่ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด Trichoderma บริเวณดินตะกอนเลนที่ดักด้วยแนวไม้ไผ่ปากแม่น้ำท่าจีน
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) : 81-90 (2559)
1 Jul 2016TCI 2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
34 การตรวจติดตามมวลชีวภาพโกงกางใบใหญ่หลังการฟื้นฟูด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด Trichoderma และไม่ใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดด้วยเทคนิคแอลโลเมตรี
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) :13-21 (2559)
1 Jul 2016TCI 2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
42 Some Pell and Pell-Lucas identities by matrix methods and their applications
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No1 2016
1 Jul 2016TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
494 Some Properties of (p,q) - Lucas Number
Kyungpook Mathematical Journal. 2016; 56(2), 367-370.
1 Jun 2016SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
58 Design and Construction of Magnetic Nanoparticles Incorporated with a Chitosan and Poly (vinyl) Alcohol Cryogel and its Application for Immobilization of Horseradish Perosidase
Energy Procedia, 89 (2016) 248-254
1 Jun 2016Non Quatile ศิริวรรณ ตี้ภู่
(Corresponding author)

ภาควิชาเคมี
68 A New Multi-Step Iterative Algorithm for Approximating Common Fixed Points of a Finite Family of Multi-Valued Bregman Relatively Nonexpansive Mappings
Algorithms 2016, 9(2), 37; doi:10.3390/a9020037
30 May 2016SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
63 Enhancement of poly-3-hydroxybutyrate production in Synechocystis sp. PCC 6803 by overexpression of its native biosynthetic genes
Bioresource Technology, 214, 761-768
7 May 2016ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
55 Bacterial b-Glucosidase Reveals the Structural and Functional Basis of Genetic Defects in Human Glucocerebrosidase 2 (GBA2)
ACE Chemical Biology
26 Apr 2016SJR Q2 สมพงษ์ แสนเสนยา
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
69 Characterisation of the multivariate negative binomialgeneralised exponential distribution
Maejo International Journal fo Science and Technology 2016, 10(02), 197-208
1 Apr 2016SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
67 Testing the equality of two parametric quantile regression curves: the application for comparing two data sets
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis Vol.09 Issue 01, April 2016, 17-39
1 Apr 2016SJR Q4 อัญชลี ทองกำเหนิด
(First author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
61 Fate of Escherichia coli O157 Cells Inoculated into Lightly Pickled Chinese Cabbage during Processing, Storage and Incubation in Artificial Gastric Juice
Biocontrol Science, 2016, Vol.21, No. 1, 51-56
1 Mar 2016SJR Q3 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
29 Some Properties of the (p,q) – Fibonacci Number and (p,q) – Lucas Number
The International Conference on Engineering and Applied Sciences (TICEAS 2016) Singapore
21 Feb 2016Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
48 Local structure study of phase transition behavior in Ba(Ti, Sn)O3 perovskite by X-ray absorption fine structure
Ceramics International vol. 42 (2016) pp.8151-8154
16 Feb 2016SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
15 Theoretical Mechanistic Investigation of Aus and Au6Pd2 Catalyzed Aerobic Oxidation of Benzyl Alcohol to Benzaldehyde
Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 Bangkok Thailand
11 Feb 2016Proceedings (Inter) การันต์ บ่อบัวทอง
(First author)

ภาควิชาเคมี
57 Influence of Poly(L-lactic acid) Molecular Weight on the Encapsulation Efficiency of Urea in Microcapsule Using a Simple Solvent Evaporation Technique
POLYMER-PLASTICS TECHNOGOGY AND ENVINEERING 2016, VOL.55, No.11,1131-1136
11 Feb 2016SJR Q2 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(First author)

ภาควิชาเคมี
49 X-ray absorption spectroscopy and density fynctional analysis of the Fe3+ distribution profile on Al sites in a chrysoberyl crystal, BeAl2O4:Fe3+
Journal of Applied Crystallography vol. 49 (2016) pp. 385-388
8 Feb 2016SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
59 Colorimetric Enzyme Immunosensor for Carcinoembryonic Antigen Detection Based on Biomagnetic Beads
Bionanoscience Vol.10 No.1
1 Feb 2016SJR Q1 ศิริวรรณ ตี้ภู่
(First author)

ภาควิชาเคมี
53 Encapsulation of octadecane in poly(divinylbenzene-co-methyl methacrylate) using phase inversion emulsification for droplet generation
Journal of Macromolecular Science
5 Jan 2016SJR Q3 ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
492 Multiplicative Pulsated Fibonacci Sequences Part 2
Universal Journal of Applied Mathematics 3(5): 89-93, 2015
31 Dec 2015Non Quatile อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
46 Characterization and magnetic properties of cobalt ferite nanoparticles
Journal of Alloys and Compounds
30 Dec 2015SJR Q1 อทิพงศ์ บุตรชานนท์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
2 เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
23 Dec 2015Proceedings ประภาส ทองรัก
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
50 Effects of Continuous and Discontinuous Deposition Time in Reactive Direct Current Magnetron Sputtering of Titanium Dioxide Thin Films
Advanced Materials Research vol.1131 pp.251-254
22 Dec 2015SJR Q3 ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
52 Synthesis and characterisation of ZnO nanoparticles for Production of antimicrobial textiles
Advanced Materials Research
22 Dec 2015SJR Q3 เลิศณรงค์ ศรีพนม
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
62 Survival of Inoculated Escherichia coli O157:H7 in Japanese Sweet Dumplings during Storage
Biocontrol Science, 2015 Volume 20 Issue 4 Pages 285-290
1 Dec 2015SJR Q3 จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
51 Schwinger Method for Coupled Harmonic Oscillators and Time-Dependent Linear Potential
Chinese journal of Physics vol.53, no.7 pp.120004-1 - 120004-13
1 Dec 2015SJR Q4 สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
41 Some Properties of (p,q) - Fibonacci Numbers
Science and Technology RMUTT Journal Vol.5 2015 No.2 (2015) : 17-21
1 Dec 2015TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
47 Preparation of Honey-Gelatin Nanofibers as the Prototype of Wound-Healing and Covering Materials by Electrospinning Process
Journal of Bionanoscience December, 2015 vol 9 pp. 475-479
1 Dec 2015SJR Q1 นริศร์ บาลทิพย์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
56 Gold/Palladium Alloy for Carbon-Halogen Bond Activation: An Unprecedented Halide Dependence
Chemistry - An asian journal Vol.10 pp.2669-2676
1 Dec 2015SJR Q1 การันต์ บ่อบัวทอง
(First author)

ภาควิชาเคมี
13 XANTHAN GUM FROM SUGAR CANE RESIDUE
Proceedings of First International Conference SEE 2015 Science, Enfineering and Environment Central Palace Miyako Hotel, Tsu City. Mie, Japan
21 Nov 2015Proceedings (Inter) นิตยา โง้ววัฒนา
(First author)

ภาควิชาเคมี
14 DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica.L.
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) สมพงษ์ แสนเสนยา
(First author)

ภาควิชาเคมี
16 Compromise between Quality and Effort of Recommender Systems using a Neighbor Filtering Approach based on Reliable Neighbors
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) พิทยา พุ่มพวง
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17 Medication Recommender System
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) บุรัสกร อยู่สุข
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
18 Technology Usage Model (TUM)
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
19 Creating Detectors Clothes’ Colors and Presentations for the Visually Impaired
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
20 Practical Database System Design Production of Administration Management for Energy Economization of Street and Public Lamps Project
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
(First author)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
21 Creating Behavior-Based Rules for Snort based on Bayesian Network Learning Algorithms,
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
(First author)

สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
22 Influence of Substrate Concentration on Microbial Oil Production by Pseudozyma parantarctica CHC28 and Its Fatty Acid Characterization
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
(First author)

สาขาวิชาชีววิทยา
23 Removal of Microcystis spp. By Chitosan and Straw Extraction
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) สิริแข พงษ์สวัสดิ์
(Co-author)

สาขาวิชาชีววิทยา
24 Some Identities Involving Common Factors of k-Fibonacci-Like and k-Lucas Numbers
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) อมราภรณ์ บำเพ็ญดี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
25 Some Identities Involving Common Factors of k - Jacobsthal and k -Jacobsthal – Lucas Numbers
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
26 Viscosity approximation method for the sum of two different types of finitely many accretive operators in Banach spaces
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
27 Mean reverting process with jumps under stochastic volatility and stochastic intensity
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
28 On the k-Jacobsthal-Lucas Numbers by Matrix Methods
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
10 The influence of buildings to wind velocity and direction
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) นิธิวัฒน์ ชูสกุล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
11 Photocatalytic removal of lignin from pulp mill wastewater using LDPE-TiO2 film
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) เสาวภาค สุขตระกูลเวศ
(First author)

ภาควิชาเคมี
12 Fertilizer Source Influenced on Environmental Emissions from Andrographis Paniculata (Burm.) Wall. Ex Nees
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015Proceedings (Inter) สมพร เพลินใจ
(First author)

ภาควิชาเคมี
43 Schwinger Method for Dual Damped Oscillators
Chinese Journal of Physics October 2015, vol.53, no.5, pp 100002-1 - 100002-7
1 Oct 2015SJR Q4 สุรฤทธิ์ ปี่เพราะ
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
65 ON THE DIOPHANTINE EQUATION (p + 1)^2x + q^y = z^2
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 103 No. 2 2015, 155-158
1 Oct 2015SJR Q3 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
66 SOLUTION OF THE DIOPHANTINE EQUATION (2k − 1)^x + (2^k)^y = z^2
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 103 No. 2 2015, 159-162
1 Oct 2015SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
377 Recommender System of OTOP Products Replacing Using the Apriori algorithm
The 6th Rajamangala University of Technology International Conference : 6th RMUTIC, 1-3 September 2015, Nakornrachasima, Thailand
3 Sep 2015Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
30 Option Pricing for Jump in Volatility and Stochastic Intensity
7th International Conference On Research And Educations In Mathematics (ICREM7)
27 Aug 2015Proceedings (Inter) นนธิยา มากะเต
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
31 Predicting the Medium-Term Electricity Load Demand of Thailand Using the Generalized Estimating Equation and the Linear Mixed Effect Model
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2015 12th International Conference
27 Aug 2015Proceedings (Inter) อัญชลี ทองกำเหนิด
(Corresponding author)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
44 Green Approach for the Reduction of Graphene Oxide by Thai Shallot
Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.696-699
18 Aug 2015SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
45 Interaction of 662 keV Gamma Rays with LYSO(Ce) and BGO Single Crystal Scintillators
Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.764-767
18 Aug 2015SJR Q3 อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
(First author)

สาขาวิชาฟิสิกส์
3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดดอกไม้ด้วยเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด
การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 Aug 2015Proceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
54 Electrochemical Fabrication of Cu2O Photocathode for Photoelectrochemical Hydrogen Evolution Reaction
Key Engineering Materials Vol.659 (2015) pp 226-230
1 Aug 2015SJR Q3 ฉัตรชัย พลเชี่ยว
(Co-author)

ภาควิชาเคมี
378 The Recommender System for Adaptive Learning Based on Students’ Competency Profile by Using FP-Growth Techniques
The Eleventh National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2015) at Arnoma Hotel Bangkok, Thailand, on July 2nd - 3rd, 2015., pp.364-370
3 Jul 2015Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
500 Multiplicative Pulsated Fibonacci Sequence Part 2
International Conference on Engineering and Applied Science (SICEAS 2015). January 8-10, 2015. (ประเทศเกาหลีใต้)
10 Jan 2015Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
489 Applications of the Extragradient Approximation Method for Variational Inequality Problem
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 94 No. 4 2014, 461-475
31 Dec 2014SJR Q3 มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
490 Solution of the Diophantine Equation p^x+Q^y=z^2
International Journal of Pure and Applied Mathematics. 2014; vol.94(4), 457-460.
31 Dec 2014SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
491 ON THE DIOPHANTINE EQUATION p^x+(p+1)^y=z^2
International Journal of Pure and Applied Mathematics 2014; 94(5), 689-692
31 Dec 2014SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
379 The Recommender System of Teaching Development Guideline using Text Mining Techniques
The Eleventh International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society Theory and Practices in eLearning 2014 and Future, 12-13 December 2014, Bangkok, Thailand ตีพิมพ์ในวารสาร the International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM)
13 Dec 2014Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(Co-author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
380 A Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm
The 5th Rajamangala University of Technology International Conference (5th RMUTIC), July 23-25, 2014, Pranakornsriayuthaya, Thailand.
25 Jul 2014Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
496 Distribution Solutions of Euler Equations
NSRU Science and Technology Journal Vol. 9 No. 9 (2017): JANUARY 2017 - JUNE 2017
14 Jul 2014TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
501 Multiplicative Pulsated Fibonacci Sequence
International Conference on Computer Science & Computational Mathematics (ICCSCM 2014), May 8-9, 2014. (ประเทศมาเลเซีย)
9 May 2014Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
502 On the Diophantine Equation of Form A^x+B^y=C^z
Challenges in Multidisciplinary Research & Practuice (ICMRP 2013), December 13-14, 2013. (ประเทศมาเลเซีย)
14 Dec 2013Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
503 On the Diophantine Equation p^x+p^y=z^2
The 15th International Conference on International Academy Physical Sciences (CONIAPS XV), December 9-13, 2012. (ประเทศไทย)
13 Dec 2012Proceedings (Inter) มงคล ทาทอง
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
381 Increase of Learning Achievement for Internet Technology for Daily Uses using Online Learning
The 15th International Conference of International Academy of Physical Sciences (CONIAPS XV), December 9-13, 2012, Pathumthani, Thailand.pp. 147-152.
13 Dec 2012Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
504 On the Diophantine Equation of Form A^x+B^y=Z^2
2nd Regional Conference on Applied and Engineering Mathematics (RCAEM-II 2012) May 30-31, 2012. (ประเทศมาเลเซีย)
13 May 2012Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
488 An Extragradient Approximation Method for Variational Inequality Problem on Fixed Point Problem of Nonexpensive Mappings and Monotone Mappings
Archivum Mathematicum, vol. 48 (2012), issue 1, pp. 45-59
31 Jan 2012SJR Q3 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
505 Solutions of the Diophantine Equation 2^x+p^y=z^2
International Conference on Mathematics and Science (ICOMSc 2011). October 12-13, 2011. (ประเทศอินโดนิเซีย)
13 Oct 2011Proceedings (Inter) อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
382 A Framework for Target Magnification Using Social Network Analysis with Case Study on Terrorism Domain
The 37th Congress on Science and Technology of Thailand(STT 37), October 10-12, 2011, Bangkok, Thailand. pp. 96.
12 Oct 2011Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
487 Solutions of the Diophantine Equation 2^x+p^y=z^2
International Journal of Mathematical Sciences & Applications Vol. 1, No. 3, September 2011
30 Sep 2011Non Quatile อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
486 On two diophantine equations 4x + 7y = z2 and 4x + 11y = z2
Science and Technology RMUTT Journal. 2011; 1(1), 25-28
23 Aug 2011TCI 1 อลงกต สุวรรณมณี
(First author)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
384 Terrorism Event Classification using Fuzzy Inference Systems
International Journal of Computer Science and Information Security (IJCSIS), Vol. 7 No. 3 2010. pp. 256-265 ISSN: 1947-5500
31 Dec 2010SJR Q4 อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
383 VISTAS : Visual Terrorism Analytic System
The 25th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010), July 4-7, 2010, Pattaya, Thailand.
7 Jul 2010Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
385 Construction of Fuzzy Ontology-Based Terrorism Event Extraction
The 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (WKDD2010), Jan 9-10, 2010, Phuket, Thailand.pp.391-394
10 Jan 2010Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
388 Named-Entity Techniques for Terrorism Event Extraction and Classification
The Eighth International Symposium on National Language Processing (SNLP2009) host by Dhurakij Pundit University and NECTEC, Oct 20-21, 2009, Bangkok, Thailand. pp. 175 - 179
21 Dec 2009Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
387 Ontology-Based Terrorism Event Extraction
The 1st International Conference on Information Science and Engineering (ICISE2009), Dec 18-20, 2009, Nanjing China. pp. 912-915
20 Dec 2009Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
386 Composition of Fuzzy Ontology-Based Event Extraction in Terrorism Domain
The 2009 International Conference on Robotics, Information and Intelligence control system technologies (RIIT2009), Dec 11-14, 2009, Bangkok, Thailand.pp.150-155
14 Dec 2009Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
389 Domain Knowledge Based Information Filtering for Terrorism News Articles
National Conference on Computer and Information Technology, May 23-24, 2008, Mahasarakam, Thailand. pp.131-136
24 May 2008Proceedings อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
390 Evaluation of Data Mining Techniques Performance
International Conference on Applied Science (ICAS2006), Nov 5-7, 2006, Don Chan Place, Vientiane, Laos PDR. pp.426-438 and Laos Journal on Applied Science, vol.1, no.1, November 2006. ISBN: 1905-6702.
7 Nov 2006Proceedings (Inter) อุไรวรรณ อินทร์แหยม
(First author)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164