เลือกชื่อ :
ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
Asst. Prof.Kulprapa Srimud
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กุลประภา ศรีหมุด
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kulprapa Srimud
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID :
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
2562

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 20,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 10,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 15,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 8,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.กุลประภา ศรีหมุด
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 On the Diophantine Equation 3^x + b^y = z^2
International Journal of Mathematics and Computer Science, 18 (2023), no.1, 137-142
31 Mar 2023 SCOPUS Q3 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

2023 On the Diophantine Equations p^2x + q^y = z^4 and p^2x - q^y = z^4 where p and q are primes
Burapha Science Journal Volume 28 (No.1) January - April 2023
5 Jan 2023 TCI 1 กุลประภา ศรีหมุด
(Corresponding author)

2022 On the Diophantine Equation 2/x+3/y+4/z=1/2
Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 12 No. 1 (2020): January - April 2022
22 Apr 2022 TCI 2 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

2019 On The Diophantine Equation 8^x + 61^y = z^2 and 8^x + 67^y = z^2
Math Journal by the Mathematical Association of Thailand วารสารคณิตศาสตร์ Mathematical Journal Vol. 64 No. 697 (2019): January – April
31 May 2019 TCI 2 กุลประภา ศรีหมุด
(Co-author)

2017 Some identity involving Common Factor of k-Pell k-Pell-Lucas and Modified k-Pell Numbers
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

2016 Polynomials with only real zeros
Malaysian Journal of Mathematical Sciences, vol 10 (S) Special Issue: The 7th International Conference on Research and Education in Mathematics (ICREM7) pp.61-68
1 Aug 2016 SJR Q4 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

2011 Polynomials with only real zeros
Science and Technology RMUTT Journal Volume 1 (2011) Number 1 : pp. 39 - 44
30 Jun 2011 TCI 1 กุลประภา ศรีหมุด
(First author)

บริการวิชาการ
2567
ประเภทให้การบริการ : ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
งบประมาณ : 0 บาท
สถานะโครงการ : ขออนุมัติแล้ว
วันที่เริ่ม : 2 December 2023
วันที่สิ้นสุด : 27 January 2024
2566
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 34,200 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 May 2023
วันที่สิ้นสุด : 25 May 2023
2563
ประเภทให้การบริการ : ประชุมวิชาการ
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : ค่าลงทะเบียน
งบประมาณ : 118,500 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 28 November 2019
วันที่สิ้นสุด : 29 November 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 27,300 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 24 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 25 February 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164